Мастер академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања у друштвено-хуманистичким наукама
Татјана С. Ментус
I 2 2 6
2 Mодели образовања деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима

Горан М. Недовић,

Данијела Д. Илић-Стошовић, Гордана Р. Одовић
I 2 2 6
3 Предмет изборног блока 1
I 2 2 6
4 Предмет изборног блока 2
I 2 2 6
5 Предмет изборног блока 3
I 2 2 6
6 Студијски истраживачки рад II     10
7 Завршни рад II     20
Укупно ЕСПБ 60