распоред просторија

...

Приземље

1 Одељење за логопедију
2 Служба за опште послове
3е Економат
3-4 Студентска служба
5 Рачуноводство
6 Одељење за опште и заједничке послове, Издавчки центар
7 Шеф Рачуноводства
8 Центар за организацију и технолошку подршку настави

 

Први спрат

9 Пословни секретар
10 Продекан за наставу, Продекан за финансије
11 Секретар факултета
12 Декан
13 Слушаоница / Одељење за Тифлологију
14 Слушаоница / Одељење за Соматопедију
15 Слушаоница / Одељење за Олигофренологију
18 Спремачице
17 Студентски парламент

 

Други спрат

18 Слушаоница: Логопедија
19 Одељење за Сурдологију
20 Слушаоница: Сурдологија
21 Амфитеатар
22 Слушаоница

 

Трећи спрат

23 Слушаоница: Превенција и третман поремећаја понашања,
24 Одељење за Превенцију и третман поремећаја понашања,
25 Библиотека-Интернет центар-Читаоница;
25а Архив;

 

распореди просторија - мапе