Дефектологија

докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Докторске академске студије Студијског програма Дефектологија трају три школске године, односно шест семестара, са укупно 180 ЕСПБ бодова.

Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине часови предавања (1 или 2 часа за обавезне двосеместралне и 3 часа за једносеместралне изборне предмете) и часови студијског истраживачког рада (по 5 или 6 часова за обавезни наставни предмет, и по 10 часова за сваки изборни наставни предмет прве и друге године докторских студија). Сваки предмет који студенти слушају на првој и другој години носи по 20 ЕСПБ бодова, што значи да је укупно оптерећење студената на првој и другој години докторских студија 60 ЕСПБ бодова по години студија.

У трећој години докторских студија (V и VI семестар) активну наставу чини 20 часова недељно студијског истраживачког рада који носи 30 ЕСПБ бодова. Завршни део студијског програма докторских студија чини докторска дисертација чија израда и одбрана носе 30 ЕСПБ бодова. Након одбрањене докторске дисертације студент добија звање доктор дефектолошких наука (PhD degree).

Циљеви Студијског програма су:

 1. разумевање социјалног модела ометености,
 2. стицање актуелних знања из научне области докторских студија,
 3. оспособљавање полазника за самостално критичко праћење научне литературе,
 4. стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима,
 5. овладавање техникама квалитативних и квантитативних истраживања у дефектологији,
 6. критичка анализа, интеграција и интерпретација резултата истраживачког рада у специфичној области истраживања,
 7. реализација научног истраживања,
 8. представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима, објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима и писање и одбрана докторске дисертације.

Савладавањем студијског програма докторских студија Дефектологија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију свршени студенти су оспособљени за самосталан научно-истраживачки рад. Они поседују знања, вештине и способности потребне за: а) самостално решавање научниих и теоријских проблема у области дефектологије; б) планирање, организовање и реализацију фундаменталних и развојних научно-истраживачких пројеката; в) укључивање у реализацију међународних пројеката; г) креирање и евалуацију нових рехабилитационих поступака; д) креативно и независно деловање, засновано на критичком мишљењу и поштовању етичког кодекса добре научне праксе; ђ) презентовање научних резултата у научним часописима и на међународним конференцијама; е) пружање перманентног доприноса даљем развоју дефектологије, као и тангентних научних области.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне компетенције:

 1. адекватан избор и примену различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у области дефектологије,
 2. темељно познавање научне области која је релевантна за израду докторске дисертације,
 3. адекватан избор и примену различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у изабраној научној области,
 4. оспособљеност за самосталан научни рад из једне од наведених области (социјални модел ометености, сметње и поремећаји слуха, вида, моторичких, сензомоторичких сметњи и поремећаја, поремећаји понашања и вишеструка ометеност), као и за критичко праћење литературе у изабраној области научно-истраживачког рада,
 5. способност праћења савремених достигнућа у предметној области,
 6. стицање вештине коришћења нових информационих технологија у стицању знања из предметне области,
 7. овладавање вештином презентације добијених научних информација,
 8. стицање способности писања извештаја, пројектних апликација и сл.
 9. оспособљавање за примену стечених сазнања у решавању практичних проблема из области едукације, рехабилитације и третмана особа са сметњама и поремећајима слуха, вида, моторичким, сензомоторичким сметњама и поремећајима и поремећајима понашања,
 10. стиче вештине комуникације са стручњацима других профила у мултидисциплинарном истраживачком тиму.

Студенти докторских студија развијају критички однос према резултатима сопственог истраживања и усвајају начела етичког поступања према особама ометеним у развоју у процесу прикупљања, обраде, складиштења и публиковања научних резултата.

Докторске академске студије трају три школске године, односно шест семестара, с тим што настава у једном семестру траје 15 недеља. Свака школска година носи 60 ЕСПБ бодова, тако да је укупан обим докторских студија 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програм докторских академских студија обухвата активну наставу и израду докторске дисертације. На првој и другој години докторских студија активна настава се изводи у облику предавања и студијског истраживачког рада, док се на трећој години студија настава састоји само из часова студијског истраживачког рада.

Курикулум студијског програма чини 18 наставних предмета, од којих су 2 предмета обавезна и 16 предмета изборних. Обавезни предмети су двосеместрални, а изборни једносеместрални. У првој години изводи се настава из једног обавезног и два изборна предмета (један изборни предмет се слуша у првом, а други у другом семестру). После одслушане наставе у првој години и положених испита студент уписује другу годину у којој се изводи настава из једног обавезног и два изборна предмета (један изборни предмет се слуша у трећем, а други у четвртом семестру). Изборни блокови на првој и другој години нуде по четири наставна предмета од којих студент бира по један за сваки семестар прве и друге године.

Студент уписује трећу годину докторских студија након одслушаних и положених предмета из друге године након чега, у сарадњи са ментором, приступа студијском истраживачком раду који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.

Сви предмети докторских студија носе 20 ЕСПБ поена. При томе, број бодова који одговара изборним предметима износи 66,7% од укупног броја бодова који одговара свим предметима студијског програма. Израда и одбрана докторске дисертације носи 30 ЕСПБ бодова.