Логопедија

Докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Докторске академске студије Студијског програма Логопедија трају три године, обима 180 ЕСПБ бодова, по 60 ЕСПБ бодова у години.

Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине часови предавања и студијског истраживачког рада. У трећој години студија, активна настава се састоји од 30 часова студијског рада недељно, који носи 30 ЕСПБ бодова. Завршни део Студијског програма Логопедија докторских студија чини докторска дисертација, чија израда и одбрана носи 30 ЕСПБ бодова.

Након завршетка докторских академских студија, студент стиче звање. Доктор наука – Логопедија.

Циљ докторских академских студија је да студенти овладају методоло- гијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације.

Програмом докторских академских студија Студијског програма Логопедија предвиђено је:

 1. овладавање техникама квантитативних и квалитативних истра- живања и интерпретацијом резултата истраживачког рада,
 2. овладавање самосталним критичким праћењем научне литературе,
 3. овладавање моделима ометености, посебно језичке и комуника- цијске ометености,
 4. овладавање неуролошким основама вербалног понашања,
 5. овладавање лингвистичким приступом анализи језичких поремећаја,
 6. овладавање актуелним моделима и стратегијама комуникације,
 7. овладавање актуелним знањима из области развојних језичких поремећаја,
 8. овладавање актуелним моделима и принципима рехабилитације гласа и говора,
 9. овладавање актуелним знањима из области неурогених поре- мећаја говора, језика и комуникације,
 10. стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима,
 11. реализовање научног истраживања,
 12. представљање резултата истраживања на домаћим и међународ- ним конгресима,
 13. објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима,
 14. писање и одбрана докторске дисертације.

Савладавањем Студијског програма Логопедија докторских академских студија, студенти су оспособљени за самосталан научно-истраживачки рад. Они поседују сва знања, вештине и способности који су потреб- ни за: а) самостално решавање практичних и теоријских проблема у Логопедији, б) планирање, организовање и реализацију фундаментал- них и развојних научно-истраживачких пројеката, в) укључивање у реализацију међународних пројеката, г) креирање и евалуацију нових рехабилитационих поступака, д) креативно и независно деловање, за- сновано на критичком мишљењу и поштовању етичког кодекса добре научне праксе, ђ) презентовање научних резултата у научним часописи- ма и на међународним конференцијама, е) пружање перманентног до- приноса даљем развоју Логопедије, као и тангентних научних области.

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће предметно- специфичне компетенције:

 • темељно познавање научне области која је релевантна за израду докторске дисертације,
 • адекватан избор и примену различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у изабраној научној области,
 • оспособљеност за самостални научни рад у области поремећаја језика, поремећаја говора и поремећаја комуникације,
 • способност праћења савремених достигнућа у предметној области,
 • стицање вештине коришћења нових информационих техноло- гија у стицању знања из предметне области,
 • овладавање вештином презентације добијених научних информација,
 • стицање способности писања извештаја или пројектних апликација,
 • оспособљеност за примену стечених сазнања у решавању прак- тичних проблема из области рехабилитације особа са поре- мећајима говора, језика и комуникације,
 • стицање вештине комуникације са стручњацима других профи- ла у мултидисциплинарном истраживачком тиму.

Курикулум Студијског програма се састоји од укупно 9 наставних пред- мета, један обавезни двосемсестрални и осам изборних једносеметрал- них, од којих студент слуша четири. Изборни предмети су подељени у 4 блока, тако да су у сва три блока предвиђена по 2 изборна предмета. Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине ча- сови предавања и студијског истраживачког рада. У трећој години сту- дија, активна настава се састоји од 30 часова студијског рада недељно, који носи 30 ЕСПБ бодова. Завршни део Студијског програма доктор- ских студија чини докторска дисертација, чија израда и одбрана носи 30 ЕСПБ бодова.