Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2021. до 19.09.2021. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • кандидат Јована Дунчић, назив рада: „Испитивање ставова наствника према инклузији и деци са сметњама у развоју“
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2021. до 18.09.2021. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • кандидат Јелена Илић, назив рада:“Квалитет живота родитеља и регулација интерперсоналних односа у породицама деце са сметњама у развоју“
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2021. до 18.09.2021. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • кандидат Лукa Маринковић, назив рада:“ Радна меморија код особа са поремећајем из спектра аутизма“,
  • кандидат Виолета Бошковић, назив рада:“ Ефикасност третмана радне меморије код особа са тешкоћама у менталном развоју“,
  • кандидат Милица Јовановић, назив рада:“ Когнитивне способности деце без родитељског старања„,
  • кандидат Милица Петровић, назив рада:“ Повезаност математичких вештина са логичким мишљењем и егзекутивним функцијама“.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2021. до 17.09.2021. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • Милица Митић (3094/2020) – „Индикатори квалитета живота глувих и наглувих особа“;
  • Софија Тодоровић – „Квалитет живота глувих и наглувих адолесцената за време пандемије КОВИД-19“;
  • Милена Кордић – „Социјална инклузија глувих посредством спорта“;
  • Сузана Лазаревић– „Функција писмености код глувих и наглувих ученика основношколског узраста“;
  • Сара Балшић– „Специфичност у читању код глувих и наглувих ученика основношколског узраста“;
  • Милана Дражић– „Дефицити речника глуве и наглуве деце основношколског узраста“;
  • Мартина Малешевић– „Значај и улога знаковног језика на раном узрасту“;
  • Тамара Радојевић– „Социјална дистанца студената Универзитета у Србији према особама са инвалидитетом“;
  • Марија Зарић– „Компетенције васпитача у креирању социоемоционале климе у домовима/интернатима“;
  • Милена Зарић– „Просоцијално понашање ученика са сензомоторним сметњама и поремећајима у инклузивном окружењу“;
  • Сандра Бубања– „Ненасилна комуникација у интеракцији наставника и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју“
  • Александра Нешић– „Положај ученика са сметњама и поремећајима у развоју у инклузивном образовању“;
  • Јелена Станковић– „Утицај родитељства на самоефикасност и школски успех глуве и наглуве деце“;
  • Александра Миловановић– „Модели наставе у образовању глувих и наглувих ученика“;
  • Невена Марковић– „Повезаност искуства у реализацији инклузије и осећаја самоефикасности васпитача“;
  • Невена Костић– „Социјалне компетенције у инклузивном образовању“;
  • Нина Дрљић– „Улога игре у развоју социјалних вештина“;
  • Дуња Георгијевић– „Развој моралности глувих и наглувих“;
  • Лидија Димитријевић (Здравковић) – „Свакодневно функционисање особа са тинитусом“;
  • Бојана Мишић– „Самопроцена квалитета слуха корисника персоналних музичких уређаја“
  • Ивана Ђурђевић– „Ставови ученика типичног развоја према вршњацима са сметњама и поремећајима у развоју“;
  • Павловић Драгана - „Дисфункција вестибуларног система код глуве и наглуве деце: систематски преглед литературе“;
  • Анђелија Топличанин– „Улога наставника у креирању позитивне школске климе за глуве и наглуве ученике''.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2021. до 17.09.2021. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • Јована Урошевић; назив рада: „Ефективни програми превенције и третмана проблема понашања усмерени на породицу“
  • Петар Чолић; назив рада: „Примена системске породичне психотерапије у третману адолесцената са поремећајем понашања“
  • Мерита Лакота; назив рада: „Обележја вршњачаког насиља према деци са сметњама у развоју у редовном образовном систему“
  • Јелена Николов; назив рада: „Карактеристике и значај теорије људске деструктивности Ериха Фрома“
  • Ивана Живковић; назив рада: „Злостављање и занемаривање у детињству као фактор ризика малолетничког преступништва“
  • Исидора Батинић; назив рада: „Превенција суицидалних понашања адолесцената“;
  • Кристина Стојковић; назив рада: „Примена модела развојних предности у превенцији проблема понашања“
  • Марко Чобанов; назив рада: „Спремност за промену осуђених као предуслов успешног третмана“
  • Антонија Распоповић; назив рада: „Ставови јавности према осуђенима у Србији за време ванредног стања“
  • Соња Анђелиновић; назив рада: „Примена условне осуде са заштитним надзором у Србији и земљама региона“
  • Светлана Костадиновић; назив рада: „Остваривање права осуђених на комуникацију и реализација програма поступања“
  • Ђорђе Павловић; назив рада: „Извршење алтернативне санкције условна осуда са заштитним надзором“
  • Биљана Павловић; назив рада: „Извршење казне рада у јавном интересу у надлежности Повереничке канцеларије у Врању“
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2021. до 17.09.2021. године, Извештаје о завршеним мастер радовима и завршене мастер радове кандидата:
  • Милена Радивојевић, тема „Последице перинаталне асфиксије и рана рехабилитација“
  • Мирјана Гргић, тема „Фактори психосоцијалног прилагођавања особа након ампутације доњих екстремитета“
  • Ивана Пајовић, тема „Карактеристике бола и замора и њихов утицај на квалитет живота особа са неуролошким дефицитима“
  • Марина Радовановић, тема „Значај терцијарног нивоа здравствене заштите и превенције за особе са моторичким поремећајима“
  • Марија Каркић, тема „Рана интервенција – искуства родитеља деце са развојним сметњама“
  • Лана Зрнић, тема „Искуства родитеља деце са сметњама у развоју у процесу ране подршке дечијем развоју“
  • Марија Ђокић, тема „Стрес у породицама деце са развојним сметњама и поремећајима“
  • Сара Павличевић, тема „Ефикасност програма ране интервенције засноване на рутинама“
  • Александра Весић, тема „Стратегије подршке у раној интервенцији“
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2021. до 17.09.2021. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • Ставови наставника и дефектолога о употреби асистивне технологије у раду са ученицима са интелектуалном ометеношћу, кандидата Исидоре Бјелић.
  • Употреба асистивне технологије код особа са ометеношћу, кандидата Кристине Антонијевић.
  • Синдром професионоланог сагоревања код запослених у предшколским установама, кандидата Алме Зиљкић.
  • Унапређивање социо-комуникационих вештина код деце с интелектуалном ометеношћу применом бихевиоралних интервенција, кандидата Биљане Ћаћић.
  • Унапређивање социо-комуникационих вештина код деце с интелектуалном ометеношћу применом натуралистичких бихевиоралних процедура, кандидата Јелене Пијановић.
  • Читање код особа са Дауновим синдромом, кандидата Милице Колак.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 10.09.2021. до 14.09.2021. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • Школовање на даљину деце с поремећајем из спектра аутизма – предности и недостаци, кандидата Александре Немеди.
  • Фактори који утичу на формирање самопоштовања код особа са интелектуалном ометеношћу, кандидата Данице Јовановић.
  • Навике у исхрани код особа с поремећајем из спектра аутизма, кандидата Недe Стојановић.
  • Третман маладаптивног понашања код особа са интелектуалном ометеношћу, кандидата Јелене Бубањ.
  • Лингвистички аспекти прагматике код особа са Дауновим синдромом, кандидата Александре Митровић.
  • Пажња, саморегулација и адаптивне вештине код особа са интелектуалном ометеношћу, кандидата Тијане Ћириковачки.
  • Коморбидитет аутизма и других неуроразвојних поремећаја, кандидата Ребеке Брошћанц.
  • Значај физичког васпитања за подстицање раста и развоја ученика са интелектуалном ометеношћу, кандидата Алисе Васић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 09.09.2021. до 13.09.2021. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • Ефекти ортокератологије у корекцији миопије кандидата Снежане Костић
  • Социометријски положај деце с развојним сметњама у редовној школи кандидата Јоване Крстић
  • Стереотипи о особама са оштећењем вида у кинематографији кандидата Милоша Јеремића
  • Плаво светло и патогенеза сенилне макуларне дегенерације кандидата Сање Маринковић
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Tатјане Адамовић у научно звање-виши научни сарадник.
  Извештај се ставља на увид јавности од 09.09.2021. године, закључно са 08.10.2021. године.
  Резиме(.pdf)
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Миодрага Стокића у научно звање-виши научни сарадник.
  Извештај се ставља на увид јавности од 09.09.2021. године, закључно са 08.10.2021. године.
  Резиме(.pdf)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 09.09.2021. до 13.09.2021. године, Извештаје о завршеним мастер радовима и завршене мастер радове кандидата Студијског програма Логопедија:
  • Кандидат Александра Вукотић, под називом „Однос језичких способности и квалитета комуникације код старих људи”
  • Кандидат Ана Станковић под називом „Однос лексичко-семантичких способности и егзекутивних функција код старих људи”
  • Кандидат Видосава Ђуричић под називом „Специфичности и поремећаји гласа код свештених лица”
  • Кандидат Анђела Јовановић под називом „Процена свесности о афазији на подручју Црне Горе”
  • Кандидата Дина Рујевић под називом „Могућности вербалне комуникације код ларингектомираних болесника”
  • Кандидат Лара Асентић под називом „Утицај штетних нокси на квалитет гласа
  • Кандидат Матеја Орловић под називом „Процена способности вербалног памћења код старих људи”
  • Кандидат Мерима Никшић под називом „Процена свесности о афазији на подручју Јужне Србије”
  • Кандидат Милица Лукић под називом „Процена свесности о афазији на подручју Шумадије”
  • Кандидат Николина Цвијетић под називом „Информисаност наставника и васпитача о поремећајима гласа”
  • Кандидат Сара Милановић под називом „Процена вербалне флуентности код старих особа”
  • Кандидат Теодора Вуковић под називом „Информисаност вокалних професионалаца о поремећајима гласа”
  • Кандидат Јоване Доброте под називом „Лексичка развијеност код деце предшколског узраста”
  • Кандидат Дуња Вученовић под називом „Учесталост графомоторних и језичких дисграфија код деце трећег, четвртог и петог разреда на подручју Мркоњић Града и општине Језеро”
  • Кандидат Ивана Благојевић под називом „Неке карактеристике фонолошке свесности и егзекутивних функција код деце предшколског узраста”
  • Кандидата Мина Крнете под називом „Изговор гласова и фонолошка свесност код деце предшколског узраста”
  • Кандидат Тијана Радосављевић под називом „Читање код деце са дисграфичним рукописом”
  • Кандидат Зорица Даничић под називом „Компетентност учитеља, наставника и дефектолога за употребу асистивне технологије код ученика са сметњама у развоју”
  • Кандидат Милица Марковић под називом „Процена информисаности вокалних професионалаца о хигијени гласа”
  • Кандидат Невена Симунић под називом „Утицај логопедског третмана на развој експресивног језика код деце са специфичним језичким поремећајем”
  • Кандидат Миа Митић под називом „Артикулационе способности и фонолошка свесност деце узраста од пет до седам година”
  • Кандидат Александра Јокић под називом „Утицај старости на квалитет гласа”
  • Кандидат Јелена Лучић под називом „Процена вербалне флуентности код билингвалних старих особа”
  • Кандидат Јована Јелић под називом „Рехабилитација гласа код пацијената са спастичном дисфонијом”
  • Кандидат Јована Зивлак под називом „Процена лексичко-семантичких способности код старих људи”
  • Кандидат Љиљана Швоње под називом „Клинички облици алексије”
  • Кандидат Ружица Шокшић под називом “Информисаност студената о поремећајима гласа”
  • Кандидат Анђела Манојловић под називом „Сензомоторна процена развоја говора код деце различитог узрасног доба”
  • Кандидат Анђела Васковић под називом „Процена способности читања код старих особа”
  • Кандидат Драгана Миловановић под називом „Граматички дефицити код деце са поремећајем у језичком развоју”
  • Кандидат Ђулија Колунџић под називом „Ефекти логопедског третмана деце са поремећајима у говорно-језичком развоју”
  • Кандидат Милица Пејаковић под називом „Поремећаји гласа код дјеце”
  • Кандидат Тамара Станковић под називом „Однос нивоа образовања и квалитета комуникативног живота код старих особа”
  • Кандидат Невена Јелић под називом „Особености језичких поремећаја код деце са епилепсијом”
  • Кандидат Наташа Марковић под називом „Динамика опоравка језичких способности код дечака са трауматским оштећењем мозга”
  • Кандидат Дајана Гњатић под називом „Информисаност опште популације о превенцији, поремећајима и третману поремећаја гласа”
  • Кандидат Дуња Пријић под називом „Информисаност о поремећајима гласа код испитаника основних и средњих школа”
  • Кандидат Драгица Војновић под називом „Карактеристике гласа код деце са развојним поремећајима говора”
  • Кандидат Тамара Деак под називом „Лексичке способности код деце са променама у електроенцефалограму”