Логопедија

Мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије Студијског програма Логопедија трају једну годину, обима 60 ЕСПБ бодова, по 30 ЕСПБ бодова у семестру.

Годишња оптерећеност студената је 600 часова активне наставе, односно 300 часова по семестру. Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.

Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање Мастер логопед.

Циљеви Студијског програма Логопедија мастер академских студија ус- мерени су ка подизању нивоа и стицању додатних академских знања из области поремећаја говора, језика и комуникације, у складу са међуна- родним стандардима.

Развој логопедске научне мисли кроз истраживање и образовање лого- педа на мастер академским студијама, треба да омогући надоградњу и продубљивање знања, што ће им омогућити да се још квалитетније баве детекцијом, превенцијом и дијагностиком говорних и језичких поре- мећаја, као и хабилитацијом и рехабилитацијом особа са поремећаји- ма говора, језика и комуникације. Мастер академске студије Студијског програма Логопедија треба да допринесу унапређењу стандарда у области логопедске теорије и праксе. Крајњи циљ је стварање нових пу- тева за развој младих квалитетних стручњака у области логопедије.

Програм мастер академских студија Студијског програма Логопедија надограђује знања из области поремећаја говора, језика и комуникације.

Завршетком мастер академских студија Студијског програма Логопедија, студенти су оспособљени за:

 • самостални рад у областима превенције, детекције, дијагностике го- ворних и језичких поремећаја, као и у области хабилитације и ре- хабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације,
 • поштовање и унапређење начела рада са особама са поремећајима говора, језика и комуникације,
 • унапређење процеса детекције, дијагностике и третмана говорних, језичких и комуникацијских поремећаја,
 • конципирање и обликовање савремених приступа и метода хаби- литације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације,
 • пружање подршке и унапређивање квалитета живота особа са хро- ничним облицима говорних и језичких поремећаја,
 • самостално пружање додатне помоћи вишеструко ометеној деци са поремећајима у комуникацији,
 • праћење и коришћење обавезне и додатне домаће и иностране литературе,
 • бављење научно-истраживачким радом,
 • састављање и израду документације за клинички логопедски рад.

Мастер логопед оспособљен је за:

 • утврђивање специфичних потреба особа са поремећајима комуникације,
 • рад и подизање нивоа рада у здравственим установама у којима се обавља дијагностика и рехабилитација особа са говорним и језичким поремећајима,
 • рад и подизање нивоа рада у предшколским установама и ос- новним школама, у посебним установама за образовање, вас- питање и рехабилитацију особа са ометеношћу, у струковним организацијама,
 • учествовање у одговарајућим научним и стручним пројектима и програмима у области логопедије.

Мастер логопед је, такође, оспособљен за самостални рад са вишеструко ометеном децом, са децом са развојним поремећајима школских вешти- на, као и за конципирање савремених информационих програма у раду са овом популацијом.

Курикулум Студијског програма се састоји од укупно 7 наставних пред- мета, од којих студент, током првог семестра, слуша 1 обавезни и 3 из- борна предмета. Изборни предмети су подељени у 3 блока, тако да су у сва три блока предвиђена по 2 изборна предмета. Сви предмети се слу- шају у првом семестру.

У другом семестру је предвиђена израда студијског истраживачког рада и завршни рад. Студијски истраживачки рад, који носи 10 ЕСПБ бодо- ва, обухвата недељни фонд од 20 часова, што је 300 часова у семестру. Завршни рад носи 20 ЕСПБ бодова.