Дефектологија

мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије Студијског програма Дефектологија трају једну школску годину, односно два сместра, обима 60 ЕСПБ бодова, по 30 бодова у сваком семестру. Реализује се кроз пет модула:

 1. Моторичке сметње и поремећаји
 2. Превенција и третман поремећаја понашања
 3. Сензомоторичке сметње и поремећаји
 4. Сметње и поремећаји вида
 5. Сметње и поремећаји слуха

Након завршетка мастер академских студија Студијског програма Дефектологија, стиче се академски назив Мастер дефектолог.

У зависности од завршеног модула у додатку дипломи садржано је и ближе одређење академског назива и то: Мастер дефектолог – моторичке сметње и поремећаји; Мастер дефектолог – превенција и третман поремећаја понашања; Мастер дефектолог – сметње и поремећаји вида; Мастер дефектолог – сметње и поремећаји слуха; Мастер дефектолог – сензомоторичке сметње и поремећаји.

Циљеви Студијског програма су оспособљавање за научно-истражи- вачки рад и професионални приступ у дефектологији, као и развијање компетенција потребних за наставак професионалног усавршавања.

Исходи програма су: самостално планирање и спровођење истражи- вања у области дефектологије и примена резултата за унапређивање праксе; критичко сагледавање и процењивање савремених приступа у дефектологији; интеграција знања из различитих дисциплина значајних за дефектологију и примену практичних вештина, развој способности за планирање и евалуацију програма рада из области дефектологије.

Услови и начин уписа на мастер академске студије регулисани су одгова- рајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета и Правилника о мастер академским студијама Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Циљеви Студијског програма су:

 1. овладавање методама превенције, процене и ране интервенције у дефектологији,
 2. стицање знања и вештина за самостално креирање и реализацију програма рехабилитације, третмана, васпитања, образовања и професионалног оспособљавања особа са ометеношћу и поремећајима понашања,
 3. oвладавање феноменолошким приступима у истраживању сметњи и поремећаја слуха, вида, моторичким и сензомоторичким сметњама и поремећајима и поремећајима понашања,
 4. савладавање садржаја програма рехабилитације и образовања, кроз специфичне приступе у раду са особама са ометеношћу и поремећајима понашања,
 5. оспособљавање за тимски рад у контексту заједничког деловања са сродним струкама,
 6. оспособљавање за критичко промишљање у областима Студијског програма,
 7. развијање академских вештина неопходних за професионално деловање и континуирано стручно усавршавање,
 8. оспособљавање за презентовање властитог рада и постигнутих резултата научној и стручној јавности,
 9. оспособљавање за индивидуални и групни саветодавни рад, као и за интервенције у кризним ситуацијама,
 10. овладавање знањима о формалној и неформалној социјалној контроли и међународним стандардима у области реаговања на криминал,
 11. оспособљавање за истраживање и рад у области дефектологије.

Овако конципиран програм мастер студија, омогућава достизање циљева ка профилисању поливалентног, високо образованог кадра за рад са особама са наведеним сметњама и поремећајима свих узраста, у области васпитања, образовања, здравствене и социјалне заштите.

Специфичне способности:

 1. познавање теоријских концепција и истраживачких резултата из области дефектологије,
 2. овладавање методологијом планирања и евалуације резултата истраживања и практичног рада из области дефектологије,
 3. разумевање интердисциплинарности струке и успешно повези- вање и примена знања из различитих области,
 4. континуирано праћење и примена теоријских и практичних новина у струци,
 5. континуирано усавршавање вештина за примену знања у обла- сти дефектологије,
 6. оспособљеност за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, сарадњу, комуникацију и доношење одлука у мултидисциплинарном тиму,
 7. оспособљеност за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опис исхода учења:

 1. оспособљеност за самостално планирање и спровођење истраживања у области дефектологије и коришћење резултата за унапређивање праксе,
 2. оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање савре- мених приступа у дефектологији,
 3. оспособљеност за интеграцију знања из различитих дисциплина које се баве сродним феноменима,
 4. оспособљеност за рад са појединцима, групама и породицама у различитим институционалним контекстима,
 5. поседовање практичних вештина и способности за планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима превенције, процене, третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим сметњама и поремећајима током свих периода живота.

Структура курикулума Студијског програма Дефектологија мастер ака- демских студија садржи распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове.

Курикулум Студијског програма Дефектологија чине 42 наставна пред- мета, од којих се 1 обавезни предмет слуша на свим модулима студијских програма, 6 предмета је заједничко за по два модула, док је 36 предмета специфично за по један модул Студијског програма. Сви предмети су једносеместрални.

У другом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад са укупно 300 часова (20 часова недељно) и носи 10 ЕСПБ бодова. Студент бира ментора из реда наставника који изводе наставу на Студијском програ- му. У договору са ментором, студент бира тему из ужих научних области студијског програма и припрема пројекат истраживања у оквиру сту- дијског истраживачког рада.

Студијским програмом је предвиђен завршни рад који носи 20 ЕСПБ бодова. Завршни рад је самосталан теоријско-истраживачки рад сту- дента, а израђује се у писаној форми. Садржи следеће делове: предмет истраживања, циљеви и задаци истраживања, хипотезе истраживања, метод рада, резултати истраживања, дискусија, закључак и литература. Предвиђена је јавна одбрана завршног рада.

Укупан број часова активне наставе на Студијском програму износи 600 часова активне наставе, односно 300 часова по семестру. Активна настава на Студијском програму Дефектологија мастер академских сту- дија реализује се кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад. Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.