Правна акта

Одлука о научним областима, ужим научним областима и припадајућим предметима на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Ценовник услуга факултета за 2019/20. школску годину (.pdf)

Пословник савета ФАСПЕР-а (.pdf)

СТАТУТ Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Правилник о организацији буџетског рачуноводства (.pdf)

Правилник о печату (.pdf)

Правилник о попису имовине и обавеза (.pdf)

Правилник о раду (.pdf)

Правилник о безбедности и здрављу на раду (.pdf)

Правилник о раду библиотеке (.pdf)

Правилник о издавачкој делатности(.pdf)

Правилник о упису студената на основне академске студије (.pdf)

Упис студената са посебним образовним потребама (.pdf)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (.doc)

Правилник о условима уписа и мерилима рангирања кандидата на мастер академске студије (.pdf)

Правилник о мастер академским студијама(.pdf)

Измене и допуне Правилника о мастер академским студијама

Правилник о докторским академским студијама 23.02.2016. (.pdf)

Правилник о изменема и допунама Правилника о докторским студијама 25.02.2020.

Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије (.pdf)

Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета (.doc)

Правилник о ближим условима избора у звање наставника и квалитативном и квантитативном исказивању ових услова 03.04.2019. (.pdf)

Правилник о самовредновању наставе (.доц)

Правилник о уџбеницима (.doc)

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (.pdf)

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета(.доц)

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (.pdf)

Етички кодекс научно-истраживачког рада / добра научна пракса (.doc)

Правилник о гостујућим професорима (.doc)

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (.pdf)

Стратегија обезбеђења квалитета (.doc)

Правилник о научноистраживачком центру ФАСПЕР (.pdf)

Правилник о раду центра за континуирану едукацију (.pdf)

Правилник о јавним набавкама (.pdf)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију(.pdf)

Правилник о понашању запослених и студената/студенткиња у вези са превенцијом и заштитом од сексуалног узнемиравања и уцењивања(.pdf)

Правилник о условима за остваривање права на надокнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одлазак са рада(.pdf)