Правна акта

Одлука о научним областима, ужим научним областима и припадајућим предметима на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Ценовник услуга факултета за 2019/20. школску годину (.pdf)

Пословник савета ФАСПЕР-а (.pdf)

СТАТУТ Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 1.6.2020. године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (.pdf)

Правилник о организацији буџетског рачуноводства (.pdf)

Правилник о печату (.pdf)

Правилник о попису имовине и обавеза (.pdf)

Правилник о раду (.pdf)

Правилник о безбедности и здрављу на раду (.pdf)

Правилник о раду библиотеке (.pdf)

Правилник о издавачкој делатности(.pdf)

Правилник о упису студената на основне академске студије (.pdf)

Упис студената са посебним образовним потребама (.pdf)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (.doc)

Правилник о условима уписа и мерилима рангирања кандидата на мастер академске студије (.pdf)

Правилник о мастер академским студијама(.pdf)

Измене и допуне Правилника о мастер академским студијама

Правилник о докторским академским студијама 23.02.2016. (.pdf)

Правилник о изменема и допунама Правилника о докторским студијама 25.02.2020.

Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета (.doc)

Правилник о ближим условима избора у звање наставника и квалитативном и квантитативном исказивању ових услова 03.04.2019. (.pdf)

Правилник о самовредновању наставе (.doc)

Правилник о уџбеницима (.doc)

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (.pdf)

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета(.doc)

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (.pdf)

Етички кодекс научно-истраживачког рада / добра научна пракса (.doc)

Правилник о гостујућим професорима (.doc)

Стратегија обезбеђења квалитета (.doc)

Правилник о научноистраживачком центру ФАСПЕР (.pdf)

Правилник о раду центра за континуирану едукацију (.pdf)

Правилник о јавним набавкама (.pdf)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију(.pdf)

Правилник о понашању запослених и студената/студенткиња у вези са превенцијом и заштитом од сексуалног узнемиравања и уцењивања(.pdf)

Правилник о условима за остваривање права на надокнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одлазак са рада(.pdf)

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести(.pdf)

Др Милица Ковачевић - одређена је као лице за заштиту података о личности на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију - Универзитета у Београду. mail: poverenik@fasper.bg.ac.rs

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ

Одлука о усвајању плана интегритета 2016 - 2019 (.pdf)

Одлука о коришћењу сопственог возила у службене сврхе (.pdf)

Одлука о попису имовине и обавеза (.pdf)

Одлука о организацији буџетског рачуноводства (.doc)

Одлука о раду библиотеке (.pdf)

Одлука о усвајању Правилника о раду Факултета(.pdf)

Одлука стратегије обезбедјења квалитета Факултета (.doc)

Одлука о образовању комисије за обезбеђивање и унапређивање рада Факултета (.pdf)

Одлука о избору председника савета (.pdf)

Одлука о избору заменика председника савета (.doc)

Одлука о усвајању студијских програма (.pdf)

Одлука стратегије обезбедјења квалитета Факултета (2008) (.pdf)

Одлука о висини школарине 2016/17 (.pdf)

Одлука-накнада школарине2014 (.pdf)

Комисија за самовредновање (.pdf)

Одлука о формирању Комисије за обезбеђење и унапређење рада Факултета(.pdf)

Одлука о формирању Комисије за праћење и унапређење наставе(.pdf)