Специјална едукација и рехабилитација

Докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Докторске академске студије Студијског програма Специјална едукација и рехабилитација трају три године, обима 180 ЕСПБ бодова, по 60 ЕСПБ бодова у години.

На првој години докторских студија студент слуша један обавезни и два изборна предмета. Током прве године докторанди стичу информације из области неурологије понашања и развоја морала и продубљују знања из методологије и етике научно-истраживачког рада, развојних и функционалних специфичности особа са тешкоћама у интелектуалном развоју и проблематике тежих облика интелектуалне ометености.

На другој години докторских студија студент слуша три изборна предме- та. Током друге године студија докторанди продубљују знања из базичних и апликативних области олигофренологије (инклузивне едукације, поремећаја аутистичког спектра, поремећаја прагматске компетенције, клиничког приступа тешкоћама у менталном развоју, креативног учења особа са тешкоћама у менталном развоју и примене асистивне технологије у рехабилитацији особа са интелектуалном ометеношћу).

План и програм докторских студија се спроводи кроз активну наставу и студијски истраживачки рад, а финализује се израдом и одбраном докторске дисертације.

Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине ча- сови предавања (2 часа недељно за обавезни предмет, по 3 часа за избор- не предмете првог, другог, трећег и четвртог изборног блока и 4 часа за предмет петог изборног блока) и часови студијског истраживачког рада (5 часова недељно за обавезни предмет и по 10 часова за све изборне предмете).

У трећој години докторских студија активнa наставa се састоји из 30 часова недељно студијског истраживачког рада, који носи 20 ЕСПБ бодова. Завршни део студијског програма докторских студија чини док- торска дисертација чија израда и одбрана носи 40 ЕСПБ бодова.

Након одбрањене докторске дисертације студент добија звање. Доктор наука – Специјална едукација и рехабилитација.

Основни циљ докторских студија је оспособљавање полазника да, након одбране докторске дисертације, самостално планирају и реализују научна истраживања у области Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју, што подразумева прецизно дефинисање предмета, циља и задатака истраживања, прикупљање, обраду и презентацију резултата у складу са највишим научним и етичким стандардима.

Специфични циљеви студијског програма су:

 1. овладавање техникама квалитативних и квантитативних истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији,
 2. стицање знања из области неурологије понашања и развоја морала,
 3. проширивање и продубљивање знања о развојним и функционалним специфичностима особа са тешкоћама у интелектуалном развоју и тежим облицима интелектуалне ометености,
 4. оспособљавање полазника за самостално критичко праћење научне литературе,
 5. стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима,
 6. проширивање и продубљивање знања из базичних и примењених области олигофренологије,
 7. критичка анализа, интеграција и интерпретација резултата истраживачког рада у облати специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју,
 8. реализација научног истраживања,
 9. представљање резултата истраживања на домаћим и међународним научним скуповима,
 10. објављивање резултата истраживања у водећим националним и међународним часописима,
 11. писање и одбрана докторске дисертације.

Савладавањем студијског програма студент стиче предметно специфичне компетенције за:

 1. адекватан избор и примену различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у области Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју,
 2. темељно познавање области која је релевантна за израду доктор- ске дисертације,
 3. самосталан научни рад и критичко праћење литературе у области Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју,
 4. праћење савремених достигнућа у области Специјалне едукације и рехабилитације,
 5. коришћење нових информационих технологија у стицању знања из предметне области,
 6. презентацију добијених научних информација,
 7. писање извештаја, пројектних апликација и сл.,
 8. примену стечених сазнања у решавању практичних проблема и критичкој анализи литературе из области Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју,
 9. вештине комуникације са стручњацима других профила у мултидисциплинарном истраживачком тиму.

Стицањем наведених компетенција, свршени студенти ће моћи успешно да прате савремена достигнућа у одговарајућем подручју научног интересовања, имаће критички однос према резултатима сопственог истраживања и усвојиће основна начела етичког поступања према особама са тешкоћама у развоју у свим фазама истраживачког процеса.

Студијски програм докторских академских студија Специјална едукација и рехабилитација обухвата активну наставу и израду докторске дисертације. На првој и другој години докторских студија активна настава се изводи у облику предавања и студијског истраживачког рада, док се на трећој години студија настава састоји искључиво из часова студијског истраживачког рада.

У првој години изводи се настава из једног обавезног двосеместралног предмета и два изборна једносеместрална предмета (по један изборни предмет у првом и другом семестру). После одслушане наставе у првој години, студент уписује другу годину студија, у којој се изводи наста- ва из три изборна једносеместрална предмета (два изборна предмета у трећем и један у четвртом семестру). Студент се, по правилу, опре- дељује за изборне предмете који су у непосредној функцији докторске дисертације.

Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђених за реализацију доктор- ских студија односи се на докторску дисертацију и наставне предмете који су повезани са темом докторске дисертације.

Студент уписује трећу годину докторских студија након одслушаних и положених предмета из друге године, након чега, у сарадњи са ментором, приступа студијском истраживачком раду који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.