Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије Студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају једну школску годину, односно два семестра са укупно 60 ЕСПБ бодова, 30 ЕСПБ бодова по семестру. Годишња оптерећеност студената је 630 часова активне наставе.

Планом првог семестра предвиђена је реализација програма који се састоји од укупно 12 наставних предмета, од којих студент слуша 5 пред- мета, 1 обавезни и 4 изборна предмета. Изборни предмети, којих има 11, подељени су у две изборне групе. Прву изборну групу чини 5, а другу 6 наставних предмета. Из сваке изборне групе студент бира по два предмета.

Бодовна вредност сваког предмета, студијског истраживачког рада и завршног (мастер) рада утврђена је на основу фонда часова и предвиђених обавеза студената.

За други семестар планирана је реализација студијског истраживачког рада у областима предвиђеним програмом и завршног (мастер) рада.

План и програм мастер академских студија се изводи кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад.

Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање Мастер дефектолог..

Циљеви Студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју мастер академских студија:

  1. продубљивање, проширивање и креативна интеграција знања и вештина стечених на основним академским студијама,
  2. стицање знања и вештина неопходних за компетентно плани- рање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима примарне превенције, секундарне превенције, клиничке процене и третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота,
  3. овладавање квантитативним и квалитативним методама истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју,
  4. оспособљавање за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, доношење одлука и руковођење у мултидисциплинарном тиму,
  5. оспособљавање за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опште компетенције студената мастер академских студија Студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, поред компетенција стечених на основним студијама су: планирање, креирање, имплементација, евалуација и истраживачки рад у области примарне и секундарне превенције, клиничке процене и третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног и радног оспособљавања, индивидуалне подршке особама са тешкоћама у менталном развоју; активно учешће, интеграција и интерпретација информација, доношење одлука и руковођење у мултидисциплинарном тиму.

Опис исхода учења.

Студент мастер академских студија стиче знања и вештине у области- ма: самосталног планирања, креирања, спровођења и евалуације програма превенције, процене и третмана особа са тешкоћама у менталном развоју; методологије научног истраживања у олигофренологији; социјалног модела ометености (модела пружања подршке у инклузивном образовању, планирања и програмирања у раду са особама са поремећајима аутистичког спектра, процене едукативних потенцијала и потребе за подршком, самоусмеравања, самозаступања и мeнталног здравља особа са интелектуалном ометеношћу) и специфичних модела третмана особа с тешкоћама у менталном развоју (третман игром, терапија покретом, сензомоторни метод, когнитивне стратегије учења, адаптивне вештине и социјална партиципација).

На мастер академским студијама Студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју понуђено је 12 предмета, 1 обавезни и 11 изборних предмета, подељених у две изборне групе. Током првог семестра студент слуша укупно 5 предмета, од којих је 1 предмет обавезни.

У другом семестру предвиђена је израда студијског истраживачког рада и завршног (мастер) рада.