Акредитација високошколске установе

 

Дозвола за рад.pdf


Акредитација 2021.


Акредитација 2015.

Акредитација 2009.


Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке


Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду је највиша научна и образовна установа у Србији, основана у циљу развоја научне области специјалне едукације и рехабилитације и образовања стручњака за рад са особама са ометеношћу, особама са поремећајима у друштвеном понашању, особама са тешкоћама у менталном развоју и особама са поремећајима говора, језика и комуникације. Факултет је јединствена високошколска установа која образује кадрове за превенцију и едукацијски и рехабилитацијски рад са свим категоријама ометености: глувим и наглувим особама, особама са моторичким сметњама поремећајима, слепим и слабовидим особама, сензомоторичким сметњама и поремећајима, тешкоћама у менталном развоју, као и са особама са поремећајима у друштвеном понашању и особама поремећајима говора, језика и комуникације.

Oсновнe
академскe студијe
Факултет реализује три студијска програма основних академских студија:

1. Дефектологија, који се реализује кроз пет модула:

 • сметње и поремећаји слуха;
 • сметње и пормећаји вида;
 • моторичке сметње и поремећаји;
 • сензо-моторичке сметње и поремећаји и
 • превенција и третман поремећаја понашања.

2. Логопедија,

3. Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју.

По завршетку студија, студенти стичу један од следећих стручних назива:

 • дипломирани логопед,
 • дипломирани дефектолог.

Након завршетка студијских програма, у додатку дипломи дате су компетенције дипломираних студената. После завршених основних академских студија, студенти су оспосбљени за рад са особама са сметњама и поремећајима, као и за наставак образовања на нивоу мастер академских студија.


Мастер
академскe студијe
Студијски програми мастер академских студија конзистентно следе претходни ниво образовања и представљају логички наставак основних академских студија. По завршетку студија, студенти стичу један од следећих назива:
 • мастер логопед,
 • мастер дефектолог.

Након завршетка студијског програма дефектологија, у додатку дипломи дате су компетенције стеченог академског звања. Студенти са завршеним мастер академским студијама оспособљени су за самостално планирање, реализацију и евалуацију програма превенције, детекције, дијагностике и третмана особа са различитим облицима сметњи и поремећаја. Студенти који заврше овај ниво студија оспособљени су за управљање институцијама, руковођење стручним службама, експертска вештачења и компетентно партиципарање у тимском раду, као и за наставак образовања на нивоу докторских академских студија.


Докторске студије
Факултет реализује три студијска програма докторских академских студија:
 1. Дефектологија,
 2. Логопедија
 3. Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју.
По завршетку студија и одбрани докторске дисертације кандидат стиче један од следећих назива:
 • доктор дефектолошких наука,
 • доктор наука-логопедија и
 • доктор наука-специјална едукација и рехабилитација,

зависно од студијског програма који је завршио. Доктор наука стиче компетенције за самосталани научно истраживачки рад у различитим областима сметњи и поремећаја. Овладао је методама прикупљања података, њихове систематизације, упоређивања и научне анализе и презентације; оспособљен је за писање научних радова, за учешће у научно истраживачким пројектима, као и за научну интерпретацију у контексту нових научних открића.