Дефектологија

Основне академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Основне академске студије студијског програма Дефектологија трају 4 године (8 семестара), обима 240 ЕСПБ бодова (60 за сваку годину студија) и реализују се кроз пет модула:


Након завршетка основних академских студија, студент стиче звање Дипломирани дефектолог.

У зависности од завршеног модула у додатку дипломи садржано је и ближе одређење академског назива и то: дипломирани дефектолог – моторичке сметње и поремећаји; дипломирани дефектолог – превенција и третман поремећаја понашања; дипломирани дефектолог – сензомоторичке сметње и поремећаји; дипломирани дефектолог – сметње и поремећаји вида; дипломирани дефектолог – сметње и поремећаји слуха.

Циљеви студијског програма основних академских студија Дефектологија су:

 • усвајање знања о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама сметњи и поремећаја вида, слуха, моторичких, сензоморичких сметњи и поремећаја и поремећаја у понашању;
 • стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова процене и третмана особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања, образовања и рехабилитације особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • овладавање знањима и вештинама за примену превентивних програма у породици, школи и локалној заједници;
 • овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања;
 • стицање базичних знања и вештина у области саветовања, које омогућавају активно учешће у стручном тиму за помоћ деци (и њиховим родитељима) и особама са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • развијање способности промовисања права особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу;
 • развијање професионално одговорног понашања у свим етапама и према свим учесницима процеса едукације и рехабилитације;
 • оспособљавање за предузимање интеревенција у области породичних односа и заштите деце од занемаривања и злостављања;
 • оспособљавање за процену, планирање и примену мера, услуга и интервенција у области заштите деце без родитељског старања;
 • стицање знања о теоријским и емпиријским основама пеналног третмана;
 • оспособљавање за употребу информационо-комуникационих технологија у стицању и примени знања и имплементацију других асистивних технологија;
 • оспособљавање за избор одговарајућих техника предпрофесионалне процене, примену метода и облика професионалне обуке, процену преостале радне способности и рад са одраслим особама са сметњама и поремећајима;
 • оспособљавање студената за реализацију наставних и ваннаставних активности за поједине ученике или групе ученика са различитим типовима и нивоима ометености;
 • оспособљавање студената за спровођење методолошких адаптација извођења наставе;
 • оспособљавање студената за израду планова за корективно-стимулативни рад са ученицима са ометеношћу и поремећајима понашања;
 • оспособљавање студената за спровођење индивидуалних образовних планова и пружање посебне подршке ученицима са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања који се школују по индивидуализованој настави и индивидуалном образовном плану;
 • оспособљавање и мотивисање студената за континуирано стручно усавршавање;
 • оспособљавање студената да перманентно прате токове развоја струке у области дефектологије.

Опште способности:

 • анализа, процена и интеграција теоријских и емпиријских сазнања из области дефектологије;
 • примена научног приступа у проучавању феноменологије, етиологије, превенције, третмана, васпитања, образовања, рехабилитације и подршке особа са ометеношћу током целог живота;
 • познавање метода и техника прикупљања, обраде, анализе и тумачења података, извођење закључака и њихово саопштавање стручној и широј јавности;
 • критичко мишљење и сагледавање проблема из области студијског програма;
 • примена стечених знања у пракси и успешно решавање стручних проблема;
 • успешна комуникација са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • поштовање етичког кодекса професије и прописа у области стручног рада.

Предметно-специфичне способности:

 • познавање кључних идеја, праваца развоја, теоријских концепција и резултата истраживања у превенцији, третману, васпитању, образовању, рехабилитацији и подршци особа са ометеношћу током целог живота;
 • поштовање начела ефективне праксе у планирању, примени и евалуацији превенције, третмана, васпитања, образовања, рехабилитације и подршке особа са ометеношћу током целог живота;
 • повезивање базичних знања из различитих сродних области и њихова примена у пракси;
 • континуирано праћење и примена теоријских и практичних новина у струци;
 • континуирано усавршавање вештина за примену знања у области дефектологије;
 • употреба савремених информационо-комуникационих технологија за потребе професионалног усавршавања.

Опис исхода учења:

 • овладавање појмовима и чињеницама из области дефектологије;
 • поседовање стручних знања о етиологији и феноменологији особа са ометеношћу;
 • познавање историјског развоја, теоријских и емпиријских основа савремених приступа у дефектологији;
 • разумевање принципа и законитости ефективне праксе превенције, третмана, васпитања, образовања, рехабилитације и подршке особа са ометеношћу током целог живота;
 • познавање метода и техника истраживања;
 • поседовање практичних вештина и способности за планирање, примену и евалуацију превенције, третмана, васпитања, образовања, рехабилитације и подршке особа са ометеношћу током целог живота.

Курикулум студијског програма Дефектологија се састоји од 173 наставних предмета, од којих се 13 обавезних предмета слуша на свим модулима студијског програма, као и стручна пракса. Само четири предмета су двосеместрална, остали су једносеместрални. Највећи број наставних предмета су из области специјалне едукације и рехабилитације, а остали предмети припадају областима медицинских, педагошких, психолошких, филолошких, правних, социолошких и политиколошких наука.

У осмом семестру предвиђена је у свим модулима стручна пракса од 90 сати (6 часова недељно) и 3 ЕСПБ. Није предвиђен завршни рад.

Укупан број часова активне наставе на студијском програму за све године студија креће се од 2460 до 2610 часова. На годишњем нивоу број часова активне наставе је од 600 до 705. Недељно оптерећење студената је, у стандардима предвиђеном опсегу од 20 до 30 часова недељно, од којих 50% до 60% су предавања, а остало су вежбе.

Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.