ФАСПЕР.цке

Центар за континуирану едукацију

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду наставља реализовање стручне дефектолошке оспособљености наставника који немају дефектолошко образовање, а раде са децом са различитим развојним сметњама.

Законске тражње за оваквим видом додатне едукације регулисане су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 1/1995-14, 24/2004-1, 10/2009-1, 2/2012-18, 11/2016-551, 14/2020-162, 17/2021-76, 4/2022-12 (др. правилник), 4/2022-22 (др. правилник), 4/2022-98 (др. правилник), 4/2022-115 (др. правилник), 4/2022-147 (др. правилник), 4/2022-157 (др. правилник), 4/2022-177 (др. правилник), 5/2022-32 (др. првилник), 5/2022-47 (др. правилник).

Стручна дефектолошка оспособљеност реализује се у складу са Правилником о Програму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју ("Службени гласник РС бр. 1/94, од 22. 1. 1994. године).

Заинтересоване школе могу да поднесу пријаве за своје запослене до 27. 3. 2023. године.

Пријаву кандидата треба извршити путем мејла: edukacija@fasper.bg.ac.rs

Све административне послове око пријаве кандидата реализоваће стручно-технички сарадник Факултета Драгана Миленковић.

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ

На основу члана 19 и 21. Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Савет Факултета на предлог Наставно- научног већа Факултета, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ (.pdf)