Дефектологија

мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије Студијског програма Дефектологија трају једну школску годину, односно два сместра, обима 60 ЕСПБ бодова, по 30 бодова у сваком семестру. Реализује се кроз пет модула:

 1. Моторичке сметње и поремећаји
 2. Превенција и третман поремећаја понашања
 3. Сензомоторичке сметње и поремећаји
 4. Сметње и поремећаји вида
 5. Сметње и поремећаји слуха

Након завршетка мастер академских студија Студијског програма Дефектологија, стиче се академски назив Мастер дефектолог.

У зависности од завршеног модула у додатку дипломи садржано је и ближе одређење академског назива и то: Мастер дефектолог – моторичке сметње и поремећаји; Мастер дефектолог – превенција и третман поремећаја понашања; Мастер дефектолог – сметње и поремећаји вида; Мастер дефектолог – сметње и поремећаји слуха; Мастер дефектолог – сензомоторичке сметње и поремећаји.

Циљеви студијског програма Дефектологија су стицање општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за самосталан научно-истраживачки и стручни рад у области дефектологије и постизање професионалних компетенција за рад у подручјима ране интервенције и процене, рехабилитације, васпитања и образовања особа са сметњама и поремећајима вида, слуха, моторичким и сензомоторичким сметњама и поремећајима и поремећајима понашања.

Циљеви студијског програма се остварују у складу са: савременим тенденцијама образовања у свету, професионалним стандардима за рад у области дефектологије, потребама за обезбеђивање научног и стручног кадра и основним циљевима и задацима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Циљеви Студијског програма су:

 1. овладавање методама превенције, процене и ране интервенције у дефектологији;
 2. стицање знања и вештина за самостално креирање и реализацију програма рехабилитације, третмана, васпитања, образовања и професионалног оспособљавања особа са ометеношћу и поремећајима понашања;
 3. oвладавање приступима у истраживању сметњи и поремећаја вида, слуха, моторичким и сензомоторичким сметњама и поремећајима и поремећајима понашања;
 4. савладавање садржаја програма рехабилитације и образовања, кроз специфичне приступе у раду са особама са ометеношћу и поремећајима понашања;
 5. оспособљавање за тимски рад у контексту заједничког деловања са сродним струкама;
 6. оспособљавање за критичко промишљање у областима студијског програма Дефектологија;
 7. развијање академских вештина неопходних за професионално деловање и континуирано стручно усавршавање;
 8. оспособљавање за презентовање властитог рада и постигнутих резултата научној и стручној јавности;
 9. оспособљавање за индивидуални и групни саветодавни рад, као и за интервенције у кризним ситуацијама;
 10. овладавање знањима о формалној и неформалној социјалној контроли и међународним стандардима у области реаговања на криминал;
 11. оспособљавање за истраживање и рад у области дефектологије.

Овако конципиран програм мастер студија, омогућава достизање циљева ка профилисању поливалентног, високо образованог кадра за рад са особама са наведеним сметњама и поремећајима свих узраста, у области васпитања, образовања, здравствене и социјалне заштите.

Опште способности:

 1. анализа, процена и интеграција теоријских и емпиријских сазнања из области дефектологије;
 2. примена научног приступа у проучавању сметњи и поремећаја вида, слуха, моторичких и сензомоторичких сметњи и поремећаја и поремећаја понашања;
 3. познавање метода и техника прикупљања, обраде, анализе и тумачења података, извођење закључака и њихово саопштавање стручној и широј јавности;
 4. критичко мишљење и сагледавање проблема из мултидисциплинарне перспективе;
 5. примена стечених знања у истраживањима и пракси и успешно решавање проблема из домена струке;
 6. успешна комуникација и размена искустава са стручњацима сродних дисциплина на националном и међународном нивоу;
 7. поштовање етичког кодекса професије и прописа у области стручног и истраживачког рада.

Предметно-специфичне способности:

 1. познавање теоријских концепција и истраживачких резултата из области дефектологије;
 2. овладавање методологијом планирања и евалуације резултата истраживања и практичног рада из области дефектологије;
 3. разумевање интердисциплинарности струке и успешно повезивање и примена знања из различитих области;
 4. континуирано праћење и примена теоријских и практичних новина у струци;
 5. континуирано усавршавање вештина за примену знања у области дефектологије;
 6. оспособљеност за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, сарадњу, комуникацију и доношење одлука у мултидисциплинарном тиму;
 7. оспособљеност за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опис исхода учења:

 1. оспособљеност за самостално планирање и спровођење истраживања у области дефектологије и коришћење резултата за унапређивање праксе;
 2. оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање савремених приступа у дефектологији;
 3. оспособљеност за интеграцију знања из различитих дисциплина које се баве сродним феноменима;
 4. оспособљеност за рад са појединцима, групама и породицама у различитим институционалним контекстима;
 5. поседовање практичних вештина и способности за планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима превенције, процене, третмана, васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим сметњама и поремећајима током свих периода живота.

Курикулум студијског програма Дефектологија чини 41 наставни предмет, од којих се један обавезни предмет слуша на свим модулима студијских програма, два изборна предмета су заједничка за два модула, док је 38 предмета специфично за по један модул студијског програма. Сви предмети су једносеместрални. Бодовна вредност сваког предмета утврђена је на основу фонда часова и предвиђених обавеза студената и износи 6 ЕСПБ бодова. За сваки изборни предмет постоји листа од најмање два предмета.

У другом семестру предвиђена је израда Студијског истраживачког рада (11 ЕСПБ бодова), рад на Предмету завршног рада (11 ЕСПБ бодова), обављање Стручне праксе (3 ЕСПБ бодова) и израда Завршног рада (5 ЕСПБ бодова).

Завршни рад је самосталан теоријско-истраживачки рад студента. Израђује се у писаној форми и садржи следеће делове: предмет истраживања, циљеви и задаци истраживања, хипотезе истраживања, метод рада, резултати истраживања, дискусија, закључак и литература. Студент може да пријави тему завршног рада у другом семестру школске године у којој је уписао мастер академске студије. Одбрана завршног рада је јавна.

Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600 часова активне наставе, односно 300 часова по семестру. Активна настава на студијском програму мастер академских студија Дефектологија реализује се кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад. Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.