Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Основне академске студије

Студијски програм - Акредитација 2015. године

Структура студијског програма

Основне академске студије студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају четири године, са укупно 240 ЕСПБ бодова, 60 ЕСПБ бодова по години.

Након завршетка основних академских студија, студент стиче звање Дипломирани дефектолог.

Циљеви oсновних академских студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју:

 1. усвајање знања о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама тешкоћа у менталном развоју;
 2. овладавање знањима и вештинама у областима примарне и секундарне превенције тешкоћа у менталном развоју;
 3. стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова клиничке процене и клиничког третмана особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју (интелектуалном ометеношћу, аутистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и др.) током свих периода живота;
 4. овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота;
 5. стицање знања и вештина неопходних за разумевање принципа индивидуализације и реализацију васпитно-образовног процеса са децом и омладином са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју;
 6. овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју;
 7. стицање знања и вештина у области саветовања, које омогућавају активно учешће у стручном тиму за помоћ особама са тешкоћама у менталном развоју и њиховим родитељима;
 8. усвајање ставова и професионалне етике која омогућава конструктиван начин сагледавања особа са тешкоћама у развоју;
 9. развијање способности промовисања права особа са тешкоћама у менталном развоју у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу;
 10. развијање професионално одговорног понашања у свим етапама и према свим учесницима процеса едукације и рехабилитације;
 11. оспособљавање за употребу информационо-комуникационих технологија у стицању и примени знања;
 12. оспособљавање и мотивисање студената за континуирано стручно усавршавање.

Опште компетенције су:

 1. усвојена базична теоријска знања и практичне вештине потребне за откривање, клиничку процену, дијагностику и третман, као и пружање подршке у области образовања, васпитања и социјалне инклузије особама са тешкоћама у менталном развоју, од најранијег узраста до одраслог доба, у складу са високим професионалним и етичким стандардима;
 2. упознавање са правима особа са тешкоћама у менталном развоју, друштвеном позицијом ове популације и усвајање вештине промовисања људских права ових особа и њихових породица.

Предметно-специфичне компетенције су:

 1. способности примене метода и техника клиничке процене и третмана код особа са тешкоћама у менталном развоју;
 2. базична знања о педагошком приступу и способности примене конкретних метода и поступака, укључујући и савремене информационо-комуникационе технике, током ране интервенције, васпитно-образовног процеса у области: српског језика, математике, наставе вештина и природног и друштвеног окружења, животних навика и професионалне рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју;
 3. вештине пружања подршке ученицима, родитељима и наставницима у инклузивном образовноваспитном окружењу и израде индивидуалних образовних и васпитних планова;
 4. знања о карактеристикама аутизма, способности дијагностиковања овог стања и примене интервенција заснованих на доказима у раду са особама са аутизмом;
 5. знање о психосоцијалним аспектима ометености важно за професионално и етичко понашање будућих дефектолога у комуникацији и пружању подршке особама са тешкоћама у менталном развоју и њиховим родитељима.

Исходи учења су:

студенти који заврше основне академске студије ће поседовати академска и стручна знања о специфичностима развоја особа са интелектуалном ометеношћу, поремећајима из спектра аутизма и осталим неуроразвојним поремећајима. Студенти ће стећи знање о широком спектру релевантног инструментаријума, метода и техника у области процене и третмана особа са тешкоћама у менталном развоју и биће оспособљени за њихову самосталну практичну примену у конкретним условима и у складу са високим етичким и професионалним стандардима. Студенти ће бити оспособљени да самостално планирају и програмирају индивидуалан клинички третман и васпитну, образовну и рехабилитационо-професионалну подршку особама са тешкоћама у менталном развоју у инклузивним и посебним васпитно-образовним околностима и да евалуирају исходе својих активности. Студенти ће усвојити знања о принципима сарадње и реализације саветодавних активности и развиће способности професионалне комуникације потребне за самосталну сарадњу са родитељима и учешће у тимском раду са другим стручњацима током едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју. Студенти ће бити оспособљени да користе савремену стручну литературу ради стицања и продубљивања знања о актуелним концептуалним приступима, принципима и процедурама у специјалној едукацији и рехабилитацији, што ће им омогућити самосталност у континуираном унапређењу стручних компетенција и целоживотно учење и наставак студија.

Курикулум основних академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју у потпуности је усаглашен са постављеним циљевима овог студијског програма. Наставни предмети су распоређени у четири школске године тако да се у свакој години остварује 60 ЕСПБ бодова. Завршетком основних академских студија остварује се 240 ЕСПБ бодова. Курикулум обухвата 36 обавезних и 10 изборних предмета, распоређених у десет изборних блокова. Сви предмети су једносеместрални. У сваком изборном блоку листа изборних предмета садржи најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира. Саставни део студијског програма је стручна пракса у трајању од 90 часова која се реализује на последњој години студија. Број часова активне наставе креће се у распону од 630 до 675 часова годишње.