Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Основне академске студије

Студијски програм - Акредитација 2015. године

Структура студијског програма

Основне академске студије студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају четири године, са укупно 240 ЕСПБ бодова, 60 ЕСПБ бодова по години.

Након завршетка основних академских студија, студент стиче звање Дипломирани дефектолог.

Циљеви oсновних академских студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју:

 1. усвајање знања о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама тешкоћа у менталном развоју;
 2. овладавање знањима и вештинама у областима примарне и секундарне превенције тешкоћа у менталном развоју;
 3. стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова клиничке процене и клиничког третмана особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју (интелектуалном ометеношћу, аутистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и др.) током свих периода живота;
 4. овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота;
 5. стицање знања и вештина неопходних за разумевање принципа индивидуализације и реализацију васпитно-образовног процеса са децом и омладином са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју;
 6. овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју;
 7. стицање знања и вештина у области саветовања, које омогућавају активно учешће у стручном тиму за помоћ особама са тешкоћама у менталном развоју и њиховим родитељима;
 8. усвајање ставова и професионалне етике која омогућава конструктиван начин сагледавања особа са тешкоћама у развоју;
 9. развијање способности промовисања права особа са тешкоћама у менталном развоју у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу;
 10. развијање професионално одговорног понашања у свим етапама и према свим учесницима процеса едукације и рехабилитације;
 11. оспособљавање за употребу информационо-комуникационих технологија у стицању и примени знања;
 12. оспособљавање и мотивисање студената за континуирано стручно усавршавање.

Опште компетенције студената основних академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју су:

 1. спровођење програма примарне и секундарне превенције, детекције, процене, клиничког третмана и индивидуалне подршке особа с тешкоћама у менталном развоју;
 2. сарадња са родитељима;
 3. промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју.

Предметно-специфичне компетенције студената основних академских студија:

 1. реализација васпитног процеса и васпитно-образовног процеса у настави матерњег језика, математике, вештина, природе и друштва и технологије материјала и занимања код деце и младих са интелектуалном ометеношћу;
 2. рад у инклузивном образовном окружењу, изради и спровођењу Индивидуалног образовног плана;
 3. учешће у свим фазама професионалног и радног оспособљавања и социјалне интеграције особа са интелектуалном ометеношћу;
 4. процена и третман особа са интелектуалном ометеношћу, аутистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и вишеструким сметњама.

Опис исхода учења. Студент основних академских студија располаже:

 1. знањима о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама тешкоћа у менталном развоју;
 2. знањима и вештинама у областима примарне превенције, ране интервенције, специфичних видова процене, индивидуалне подршке и третмана когнитивних способности и адаптивних вештина особа са тешкоћама у менталном развоју (интелектуалном ометеношћу, аутистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и удруженим сметњама);
 3. знањима и вештинама у области васпитања, образовања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;
 4. способношћу за саветодавни рад и сарадњу са родитељима и промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју.

Наставни предмети основних академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју распоређени су у 4 школске године. Студенти слушају 43 предмета, и то 33 обавезна и 10 изборних предмета. Изборни предмети су сврстани у 10 група са по два предмета из исте категорије. Поред тога, студенти имају стручну праксу која се обавља у трећој и четвртој години студија.

Просечан број часова активне наставе недељно на свим годинама основних академских студија је 23,75 и то 13,87 предавања и 9,88 вежби.