Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају једну школску годину, односно два семестра, са укупно 60 ЕСПБ бодова, од чега 29 ЕСПБ у првом семестру, а 31 ЕСПБ у другом семестру.

Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање мастер дефектолог..

Сврха студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју мастер академских студија је интеграција, продубљивање и проширивање знања стечених на основним академским студијама, и то у областима:

 • методологије научног истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју;
 • планирања, креирања, имплементације и евалуације планова и програма васпитног и васпитно-образовног процеса код деце и ученика с тешкоћама у менталном развоју;
 • планирања, креирања, имплементације и евалуације у областима процене и специфичних видова третмана деце и ученика са тешкоћама у менталном развоју;
 • социјалног модела ометености, који подразумева пружање подршке особама са тешкоћама у менталном развоју у инклузивном окружењу, засноване на специфичним потенцијалима и ограничењима, узрасту и срединским параметрима.

Циљеви студијског програма мастер академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју су:

 • Продубљивање, проширивање и креативна интеграција знања и вештина стечених на основним академским студијама.
 • Стицање знања и вештина неопходних за компетентно планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима примарне превенције, секундарне превенције, клиничке процене и третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне инклузије особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота.
 • Овладавање квантитативним и квалитативним методима истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју.
 • Оспособљавање за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација и доношење одлука и руковођење у трансдисциплинарном тиму.
 • Оспособљавање за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опште компетенције студената, поред компетенција стечених на основним студијама, су:

 • проширена и продубљена знања и вештине процене развојних потенцијала и потребе за подршком особа са тешкоћама у менталном развоју; вештине планирања, имплементације и евалуације методских приступа намењених пружању подршке особама са тешкоћама у менталном развоју у доменима когниције, адаптивног понашања и менталног здравља; способност осмишљавања и спровођења емпиријских истраживања, обраде и интерпретације добијених резултата.

Предметно-специфичне способности су:

 • употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању новим знањима о карактеристикама развоја и квалитета живота особа са тешкоћама у менталном развоју; способност интерпретације и интеграције новостечених информација из олигофренологије и других тангентних научних области; познавање широког спектра техника и инструмената за процену развојних способности, образовних и радних потенцијала, животних вештина и био-психо-социјалних потреба особа са интелектуалном ометеношћу и аутизмом; способност правилног избора и примене одговарајућег инструментаријума, практичне примене релевантних интервенција и процедура намењених стимулисању психофизичког развоја и компетенција особа са интелектуалном ометношћу и особа са поремећајима из спектра аутизма (програми за развијање социјалних вештина, самоодређеног понашања, самозаступања и радних потенцијала, когнитивне и метакогнитивне стратегије учења, као и специфичне методе третмана).

Исходи учења су:

 • студенти ће проширити и продубити знања и компетенције стечене на основним академским студијама. Новостечена знања и способности ће им омогућити да на стручан и ефикасан начин унапреде постојећу праксу, поштујући највише професионалне и етичке стандарде. Студенти ће моћи самостално да бирају адекватне технике за процену различитих видова потенцијала особа са тешкоћама у менталном развоју; стећи ће знање о провереним и иновативним стратегијама подршке и вештине да самостално изаберу и примене целисходне методске поступке и интервенције намењене стимулисању когнитивног развоја, адаптивног понашања и социјалне инклузије особа са тешкоћама у менталном развоју. Студенти ће имати стручно знање, комуникативне и сарадничке вештине потребне за делотворно учешће у трансдициплинарном тиму, за сарадњу са друштвеним и струковним организацијама које пружају формалне и неформалне видове подршке особама са тешкоћама у менталном развоју и њиховим породицама. Студенти ће бити оспособљени да самостално анализирају стручну и научну литературу из области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју, развијају критичко мишљење, интегришу стечена знања и на основу њих се идејно опредељују за сопствена теоријска и емпиријска истраживања, креирају, предлажу и реализују оригинална методолошка решења. Студенти ће стећи компетенције на основу којих ће моћи да се самостално лично усавршавају после завршених студија и тиме доприносе развоју праксе у овој области.

Студијски програм мастер академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју одликује се флексибилним курикулумом који кроз мноштво изборних предмета студентима нуди различите могућности упознавања са актуелним образовним садржајима из домена скрининга, функционалне процене, планирања интервенције и пружања подршке деци и одраслим особама са интелектуалном ометеношћу, поремећајем из спектра аутизма и другим неуроразвојним поремећајима. Мастер академске студије трају годину дана и подељене су на два семестра. Укупан број ЕСПБ поена у првом семестру је 29, а у другом 31. Мастер академске студије обухватају 12 предмета (два обавезна и 10 изборних), Стручну праксу, Студијски исраживачки рад и Завршни рад. На мастер студијама слушају се два обавезна предмета: Методологија научног истраживања са статистиком у првом, и Предмет завршног рада у другом семестру. Изборни предмети су разврстани у два изборна блока са по пет предмета, а студент бира два предмета из сваког изборног блока. Саставни део студијског програма је стручна пракса у трајању од 90 часова која се реализује у другом семестру. Други семестар обухвата и студијско истрачивачки рад (7 ЕСПБ поена) и завршни рад (15 ЕСПБ поена). Активна настава на мастер академским студијама заступљена је са 600 часова. Током мастер студија студенти могу активно да учествују у креирању свог образовног профила, будући да им је на располагању велики број изборних предмета и да се могу определити за веома разноврсне теме завршног мастер рада, у складу са личним преференцијама.