Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид  јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Маје Ивановић у звање ванредног професора, за ужу научну област Општа лингвистика. Извештај се ставља на увид јавности од 12.-14.07.2021. годинe и наставља се 01.09.2021. године, закључно са 12.09.2021. године.
    Сажетак(.pdf)