О Факултету

 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је водећа наставна и научна установа у области специјалне едукације и рехабилитације у Републици Србији која образује стручњаке за рад са особама са сметњама у развоју које имају поремећаје слуха, вида, моторичке и сензомоторичке сметње и поремећаје, поремећаје понашања, тешкоће у менталном развоју и поремећаје комуникације. У оквиру своје матичне делатности реализује студијске програме сва три новоа академских студија (основне, мастер и докторске), а уз то развија научноистраживачки и стручни рад.

Мисија Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију је обезбеђивање студентима највиших академских стандарда за образовање и стицање вештина у области специјалне едукације и рехабилитације (логопедије, моторичких сметњи и поремећаја, превенције и третмана поремећаја понашања, сензомоторичких сметњи и поремећаја, сметњи и поремећаја вида, сметњи и поремећаја слуха као и специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју). Поштујући различитости, негујући сарадњу на свим нивоима рада уз имплементацију научних и технолошких достигнућа, Факултет је трајно опредељен да унапређује квалитет високог образовања и доприноси развоју друштва.

Факултет као прва и по својим студијским програмима јединствена високошколска установа за образовање дефектолога и логопеда у Републици Србији, има визију да задржи своју лидерску позицију на националном нивоу, повећа препознатљивост у међународним оквирима и укључи се у јединствени систем европског високог образовања. Успостављеним системом провере и обезбеђења квалитета континуирано унапређује образовни и научноистраживачки рад. Поред тога, Факултет успоставља сарадњу са сродним високошколским установама у земљи и иностранству ради размене знања и искустава у циљу унапређења образовне и научне делатности. Студијски програми се континуирано иновирају и прилагођавају потребама друштва уз тежњу да се код студената развија истраживачка радозналост, креативан и иновативан начин размишљања. Факултет је развио своју издавачку делатност чиме обезбеђује доступност уџбеника, практикума и монографија студентима, а као издавач водећег часописа националног значаја и суиздавач часописа националног значаја омогућава доступност најновијих научних и стручних сазнања широј јавности. Суштина свих делатности је остваривање високих академских стандарда и активно преузимање одговорности за властити квалитет рада и напредовање.

Циљеви и задаци Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију дефинисани су у складу са Законом о високом образовању, стандардима за обезбеђење квалитета и стандардима за акредитацију, а усвојени су на седници Наставно-научног већа 26. октобра 2020. године. Циљеви рада Факултета усмерени су на:

 • континуирано унапређивање студијских програма и наставног процеса ради достизања међународно признатих стандарда у области високог образовања дефектолога и логопеда,
 • континуирано унапређивање научноистраживачког рада наставника и сарадника и имплементација нових сазнања у образовни процес,
 • омогућавање даљег усавршавања и мотивисања дипломираних студената за научноистраживачки рад;
 • развој нових студијских програма,
 • побољшање материјалних ресурса за реализацију студијских програма и могућности за професионални развој наставника и сарадника,
 • организовање и спровођење континуиране едукације за иновирање знања дефектолога и логопеда,
 • развој програма за образовавање током читавог живота,
 • остваривање сарадње са високошколским установама у Европи и свету ради размене искустава и унапређивања наставног процеса, педагошких компетенција наставника и размене студената.

Основни задаци Факултета су:

 • реализација акредитованих студијских програма на свим нивоима (основним, мастер и докторским студијама);
 • научноистраживачки рад у подручју специјалне едукације и рехабилитације и припадајућих ужих научних области кроз научноистраживачке пројекте;
 • промоција, популаризација научноистраживачких резултата на сопственим и конференцијама које организују друге институције из земље и иностранства, публиковањем радова у међународним и националним часописима и научним монографијама;
 • стварање материјалних и осталих предуслова за укључивање наставника, сарадника и студената у научноистраживачки рад;
 • реализација програма сталног стручног усавршавања;
 • публиковање уџбеничке и друге обавезне литературе за студенте свих нивоа студија.