Упис на мастер академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 11. септембра 2023. године.

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 11. септембра 2023. године.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Кандидати приликом уписа подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената које се не враћају кандидатима:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија;
 • решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5000,00 динара;
  • сврха уплате: Пријава на конкурс на мастер академске студије
  • прималац: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Београд
  • рачун примаоца: 840-1787666-66, модел: 97, позив на број: 06MAST202324KON
  • напомена: кандидати страни држављани уплаћују износ од 80 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС
   пример уплатнице
 • доказ о уплати накнаде за трошкове полагања квалификационог испита (уколико кандидат полаже квалификациони испит) у износу од 5000,00 динара;
  • сврха уплате: Накнада за полагање квалификационог испита за упис на мастер академске студије
  • прималац: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Београд
  • рачун примаоца: 840-1787666-66, модел: 97, позив на број: 18MAST202324ISP
  • напомена: кандидати страни држављани уплаћују износ од 100 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС
   пример уплатнице

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023. године - Први уписни рок

постављено 24. мај 2023. године.