Упис на докторске академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Конкурсни рокови за упис на докторске академске студије у првом уписном року

постављено 15. јуна 2021. године.

Рангирање за упис у другу и трећу годину студија

постављено 15. јуна 2021. године.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

постављено 11. маја 2021. године.

Документа потребна за пријаву за упис на докторске академске студије:

  • Попуњена Пријава на конкурс
  • Диплома и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија
  • Доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем)
  • Доказ о знању једног светског језика
  • Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве
  • Потписана Изјава којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријаву на конкурс подносе фотокопије наведених докумената.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану Изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају и потврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да у Пријави на конкурс назначи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита.