Логопедија

Мастер академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Мастер академске студије Студијског програма Логопедија трају једну годину, обима 60 ЕСПБ бодова, по 30 ЕСПБ бодова у семестру.
Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање мастер логопед.

Општи циљ студијског програма мастер академских студија Логопедија је подизање нивоа и стицање додатних академских знања из области поремећаја говора, језика и комуникације, у складу са међународним стандардима.

Специфични циљеви студијског програма мастер академских студија Логопедија су:

 • Виши ниво детекције, превенције и дијагностике говорних и језичких поремећаја, као и хабилитације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 • Унапређење знања студената о техникама самосталног истраживачког рада;
 • Развој логопедске научне мисли кроз истраживање;
 • Оспособљавање студената за унапређење стандарда у области логопедске теорије и праксе.

Програм мастер академских студија студијског програма Логопедија надограђује знања из области поремећаја говора, језика и комуникације.

Завршетком мастер академских студија студијског програма Логопедија, логопеди су оспособљени за:

 • самостални рад у областима превенције, детекције, дијагностике говорних и језичких поремећаја, као и у области хабилитације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 • поштовање и унапређење начела рада са особама са поремећајима говора, језика и комуникације;
 • унапређење процеса детекције, дијагностике и третмана говорних, језичких и комуникацијских поремећаја;
 • конципирање и обликовање савремених приступа и метода хабилитације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 • пружање подршке и унапређивање квалитета живота особа са хроничним облицима говорних и језичких поремећаја;
 • самостално пружање додатне помоћи вишеструко ометеној деци са поремећајима у комуникацији;
 • праћење и коришћење обавезне и додатне домаће и иностране литературе;
 • бављење научно-истраживачким радом;
 • састављање и израду документације за клинички логопедски рад.

Мастер логопед оспособљен је за:

 • утврђивање специфичних потреба особа са поремећајима комуникације;
 • рад и подизање нивоа рада у здравственим установама у којима се обавља дијагностика и рехабилитација особа са говорним и језичким поремећајима;
 • рад и подизање нивоа рада у предшколским установама и основним школама; у посебним установама за образовање, васпитање и рехабилитацију особа са ометеношћу; у струковним организацијама;
 • учествовање у одговарајућим научним и стручним пројектима и програмима у области логопедије;
 • Мастер логопед је, такође, оспособљен за самостални рад са вишеструко ометеном децом, са децом са развојним поремећајима школских вештина, као и за конципирање савремених информационих програма у раду са овом популацијом.

Курикулум студијског програма се састоји од укупно 7 наставних предмета, од којих студент, током првог семестра, слуша 1 обавезни и 3 изборна предмета. Изборни предмети су подељени у 3 блока, тако да су у сва три блока предвиђена по 2 изборна предмета (укупно 6 изборних предмета). Toком другог семестра изводи се стручна пракса.

Планом студијског програма предвиђени су, у другом семестру, студијски истраживачки рад, предмет завршног рада и завршни рад. Студијски истраживачки рад и предмет завршног рада, носе по 11 ЕСПБ и обухватају недељни фонд од по 10 часова, што је 300 часова у семестру. Студијски истраживачки рад и предмет завршног рада се реализују уз координацију и супервизију наставника и сарадника. Завршни рад носи 5 ЕСПБ.

Годишња оптерећеност студената је 600 часова активне наставе, односно 300 часова по семестру, просечно 20 часова недељно. Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.