Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Структура и садржај докторских академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју конципирани су тако да пружају могућност интеграције корпуса базичних и апликативних знања и самосталног научно истраживачког рада у области тешкоћа у менталном развоју.

Обим докторских студија у трогодишњем трајању износи 180 ЕСПБ бодова, при чему на свакој години студија студент остварује максимално 60 ЕСПБ бодова.

На првој години докторских студија студент слуша два обавезна и два изборна предмета (по један изборни предмет из изборног блока 1 и 2). На другој години докторских студија студент слуша два изборна предмета (по један из два изборна блока) у трећем семестру. У четвртом семестру је предвиђена израда и одбрана семинарског рада на основу критичког прегледа литературе или објављивање једног оригиналног научног рада везаног за тему докторске дисертације, као и израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације.

У трећој години докторских студија студент се током два семестра бави научно-истраживачким радом. Завршни део студијског програма докторских студија чини израда и одбрана докторске дисертације.

Након завршетка докторских академских студија, студент стиче звање доктор наука Специјалне едукације и рехабилитације.

Основни циљ Докторских студија је оспособљавање полазника да самостално планирају и реализују научна истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју, што подразумева прецизно дефинисање предмета, циља и задатака истраживања, прикупљање, обраду и презентацију резултата у складу са највишим научним и етичким стандардима. Осим тога, циљ Докторских студија је да омогући стицање знања и вештина у доменима хоризонталне и вертикалне дисеминације резултата научних истраживања, критичке анализе истраживања других аутора и примене базичних принципа специјалне едукације и рехабилитације засноване на доказима у истраживачком раду.

Студенти докторских студија у потпуности овладавају методологијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације. Докторска дисертација је утемељена на оригиналним научним радовима, штампаним in extenso у међународним и домаћим научним часописима.

Специфични циљеви студијског програма су:

 • овладавање методама квалитативних и квантитативних истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији;
 • стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима;
 • оспособљавање полазника за самостално критичко праћење научне литературе и коришћење академског стила писања;
 • проширивање и продубљивање знања из базичних и примењених области специјалне едукације и рехабилитације;
 • развој способности за критичку анализу, интеграцију и интерпретацију резултата истраживачког рада у облати специјалне едукације и рехабилитације;
 • оспособљавање за самостално конципирање и писање истраживачког пројекта;
 • оспособљавање за реализацију научног истраживања;
 • усвајање знања и вештина потребних за представљање резултата истраживања на домаћим и међународним научним скуповима;
 • усвајање знања и вештина потребних за објављивање резултата истраживања у водећим националним и међународним часописима;
 • усвајање знања и вештина потребних за писање и одбрану докторске дисертације.

Савладавање програма докторских студија Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју ће свршеним студентима омогућити да самостално планирају и спроводе оригинална научна истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју у складу са највишим научним и етичким стандардима. Они ће овладати знањима, вештинама и способностима потребним за: самостално решавање практичних и теоријских проблема у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју; планирање, организовање и реализацију фундаменталних и развојних научно-истраживачких пројеката; укључивање у реализацију међународних пројеката; креативно и независно деловање, засновано на критичком мишљењу и поштовању етичког кодекса добре научне праксе; презентовање научних резултата у научним часописима и на научним скуповима и пружање перманентног доприноса даљем развоју специјалне едукације и рехабилитације, као и тангентних научних области.

Савладавањем студијског програма студент стиче предметно специфичне компетенције за:

 • темељно познавање области која је релевантна за израду докторске дисертације;
 • адекватан избор и примену различитих проверених и иновативних метода квалитативних и квантитативних истраживања у предметној научној области;
 • самосталан научни рад и критичко праћење литературе и савремених достигнућа у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју и тангентних научних области;
 • коришћење нових информационих технологија у стицању, проширењу и редефинисању знања и решавању проблема у истраживању;
 • поштовање етичких стандарда научне заједнице приликом представљања и публиковања резултата истраживања и комуникације са другим стручњацима у мултидисциплинарном истраживачком тиму;
 • примену стечених сазнања у решавању практичних истраживачких проблема из предметне научне области.

Стицањем наведених компетенција свршени студенти ће моћи да се професионално унапређују, успешно прате савремена достигнућа у подручју свог научног интересовања, критички односе према резултатима сопственог истраживања, поступају према особама са тешкоћама у развоју у свим фазама истраживачког процеса у складу са највишим етичким стандардима. Студенти ће моћи да самостално граде свој професионални интегритет, дефинишу нове и оригиналне циљеве истраживања и методолошка решења, остварују националну и интернационалну сарадњу у циљу унапређења знања у својој научној области.

Докторске академске студије Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају три школске године, односно шест семестара. Настава у једном семестру траје 15 недеља. Активна настава се реализује кроз предавања и научноистраживачки рад, са по 20 часова у сваком семсетру.

Свака школска година се вреднује са 60 ЕСПБ, тако да укупан обим докторских студија износи 180 ЕСПБ бодова. Сви предмети прве и друге године су једносеместрални. На првој години слушају се два обавезна и два изборна предмета (по један из два изборна блока). На другој години докторских студија курикулумом су, осим два изборна предмета (по један из два изборна блока), предвиђени и: израда и одбрана семинарског рада заснованог на критичком прегледу литературе или припрема и објављивање оригиналног научног рада везаног за тему докторске дисертације, као и израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације. На прве две године докторских студија реализује се 450 часова предавања (25% укупног броја часова активне наставе на студијском програму). Трећом годином докторских студија обухваћен је научноистраживачки рад, као и израда и одбрана докторске дисертације. На докторску дисертацију се, осим предмета из треће године, односе и Предмети изборног блока 5, као и Израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације. Сви наведени предмети носе 90 ЕСПБ поена, односно половину поена предвиђених за реализацију докторских студија. Докторска дисертација је самостални оригинални научни рад студента докторских студија.

Курикулумом су ближе одређени захтеви везани за припрему докторске дисертације, док је општим актом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију одређен поступак њене пријаве, израде и одбране. Израда и одбрана докторске дисертације носи 30 ЕСПБ бодова.