Дефектологија

докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Студијски програм докторских студија Дефектологија траје три године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У првој и другој години студенти изучавају два обавезна (први и други семeстар) и пет изборних предмета (по један у првом и другом, два у трећем и један у четвртом семестру) од укупно 22 понуђена предмета. Обавезни предмети су из подручја методологије научног истраживања и академског писања, док су изборни предмети из ужих научних области за које се студент определи или су у функцији самосталног објављивања научноистраживачких резултата. Активну наставу у петом и шестом семестру чини научноистраживачки рад. Завршни део студијског програма докторских студија представља израда и одбрана докторске дисертације.

Завршетком студијског програма студент стиче звање доктор дефектолошких наука.

Општи циљ студијског програма докторских студија Дефектологија је стварање квалитетних стручњака и научника у научној области Специјалне едукације и рехабилитације који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Специфични циљеви студијског програма су стицање знања и вештина за:

 • праћење и критичку анализу савремене литературе из области сметњи и поремећаја вида, моторике, сензомоторике, слуха и поремећаја понашања;
 • претраживање база података из научне области Специјалне едукације и рехабилитације и других тангентних научних области;
 • осмишљавање и концептуализацију истраживачких тема;
 • дефинисање методологије која ће се применити у истраживању;
 • писање нацрта истраживачког пројекта;
 • планирање и организовање истраживачких активности;
 • анализу и извођење закључака на основу примењених статистичких метода;
 • писање научних радова;
 • приказивање и представљање резултата истраживачких пројеката;
 • промовисање и дисеминацију добијених истраживачких резултата,
 • осмишљавање начина за имплементацију постигнутих резултата у постојећу праксу;
 • популарисање научне области Специјалне едукације и рехабилитације;
 • сарадњу на стручним и научним пројектима у земљи и иностранству и
 • самокритични однос према резултатима рада, као и потребу за сталним стручним и научним усавршавањем.

Савладавањем студијског програма докторских студија Дефектологија студент стиче опште компетенције потребне за:

 • самостално решавање практичних и теоријских проблема у научној области Специјалне едукације и рехабилитације;
 • планирање, организовање и реализацију фундаменталних и развојних научноистраживачких пројеката;
 • укључивање у реализацију међународних пројеката;
 • креирање, евалуацију и дисеминацију нових поступака;
 • креативно и независно деловање, засновано на критичком мишљењу и поштовању етичког кодекса добре научне праксе;
 • презентовање научних резултата у научним часописима и на научним скуповима;
 • пружање перманентног доприноса даљем развоју специјалне едукације и рехабилитације и тангентних научних области.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање уже научне области која је релевантна за израду докторске дисертације;
 • адекватан избор и примена различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у изабраној ужој научној области;
 • повезивање основних знања из различитих ужих научних области и примена тих знања у решавању истраживачких и практичних проблема;
 • способност праћења савремене литературе и достигнућа у области специјалне едукације и рехабилитације;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у обогаћивању знања из уже научне области.

По завршетку докторских студија студент ће:

 • знати да критички анализира и спроводи истраживања у области Специјалне едукације и рехабилитације, са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања;
 • умети да: решава кључне истраживачке проблеме; објасни и критикује теорије и истраживања и да представи научноистраживачке резултате; да развија нове инструменте и методе;
 • бити способан да: самостално вреднује научноистраживачке резултате; покаже иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју науке; дизајнира, анализира и имплементира истраживања са оригиналним и значајним научним доприносом; управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима; самостално успоставља научну сарадњу на националном и међународном нивоу.

Докторске академске студије студијског програма Дефектологија трају три године (шест семестара). Укупан обим докторских студија износи 180 ЕСПБ бодова.

На првој и другој години активна настава се састоји од предавања (25%) и студијског истраживачког рада, док на трећој години активну наставу чине само часови студијског истраживачког рада.

Курикулум студијског програма чини 29 наставних предмета, од тога 7 обавезних и 22 изборна. Сви предмети су једносеместрални. У првој години настава се изводи из два обавезна и два изборна предмета (по један из два изборна блока). У другој години настава се изводи из једног обавезног и три изборна предмета (по један из три изборна блока). Изборни предмети које студент бира одређују ужу научну област из које може да пријави тему докторске дисертације. У четвртом семестру студент се опредељује за израду и одбрану критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације или за објављивање једног научног рада везаног за тему докторске дисертације (20 ЕСПБ). У петом и шестом семестру обавезе студента обухватају научноистраживачки рад (20 ЕСПБ по семестру), израду докторске дисертације (10 ЕСПБ) и одбрану докторске дисертације (10 ЕСПБ).

Студент остварује услов за упис наредне године студија са остварених најмање 37 ЕСПБ бодова. Општим актом Факултета прописан је поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације.