Мобилност

Продекан за науку

Проф. др Бранка Јаблан
pdnauka@fasper.bg.ac.rs

ЕСПБ координатор

Проф. др Ксенија Станимиров
ksenijastanimirov@fasper.bg.ac.rs

Консултације

Уторак 10:00–11:00

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

Мобилност је могућност студента да део студијског програма, научноистраживачког рада или стручне праксе оствари на другој високошколској установи. Она је у самом центру Болоњског процеса и усмерена је ка уклањању баријера у протоку знања. Мобилност омогућава студентима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да развију личне и професионалне вештине на некој другој високошколској установи ван земље боравка и тиме сагледају и овладају различитим приступима у едукацији и рехабилитацији особа са тешкоћама у развоју и инвалидитетом. Мобилност се може реализовати у току основних и последипломских студија. Студијски боравак у иностранству може трајати најдуже једну академску годину, тј. два семестра, а најчешће минимално трајање је један семестар. За време размене, студент прати наставу и полаже испите који су, у мањој или већој мери, еквивалентни испитима са матичног факултета, а њихова еквивалентност се мора утврдити пре него што се студенту одобри мобилност. Еквивалентност утврђује ЕСПБ координатор заједно са предметним наставницима одговарајућег студијског програма. Испити положени у иностранству се признају по повратку на матични факултет. Студент на тај начин наставља студије на наредној години студијског програма, али под условом да је положио одговарајуће испите и да испуњава услове за упис. На крају периода размене, студент добија потврду од иностране високошколске институције. При томе, у додатку дипломи назначено је на којој високошколској установи су положени испити, затим колики је био период трајања размене, као и са којим успехом су савладани испити. Уколико није извршено признавање испита по повратку са размене, оцене ових испита не улазе у коначни просек оцена студената.

Пре периода мобилности, студент и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију закључују Уговор о учењу, којим се дефинише признавање испита положених на другој високошколској установи. ЕСПБ координатор потписује Уговор о учењу након изјашњавања предметних координатора за сваки предмет који ће бити признат на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, како је то наведено у овом уговору. Уговором о учењу, који се односи на део студијског програма који се реализује на другој високошколској установи у трајању од једног семестра, не може се предвидети мање од 19 ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова који носе предмети предвиђени одговарајућим студијским програмом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, а који се у довољној мери преклапају са предметима који ће бити одслушани и положени на другој високошколској установи, не може бити мањи од 10. Студенти мастер и докторских академских студија у Уговору о учењу могу да предложе признавање 10 ЕСПБ бодова за научноистраживачки рад и припрему мастер рада, односно пројекта докторске дисертације. Предмети чији садржај битније одступа од садржаја који се уклапају у исход процеса учења који је дефинисан студијским програмом, посебно се евидентирају у додатку дипломи, при чему се тако остварени ЕСПБ бодови не рачунају у збир предвиђен обимом студија. За време трајања мобилности, Уговор о учењу је могуће изменити у складу са договором са продеканом за науку, као и са ЕСПБ координатором.

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ

Еразмус+ је највећи образовни програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања, младих и спорта. Република Србија је учествовала у Еразмус+ програму од 2014. године у ограниченом капацитету, као партнерска земља, а 5. фебруара 2019. године је званично постала пуноправна чланица овог програма. Планирано трајање програма је до 2020. године.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – Жан Моне пројекти, чији је циљ промовисање изврсности у настави и истраживању у области студија Европске уније, и Спорт, који обухвата пројекте чији је циљ пружање доприноса развоју европске димензије у спорту.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина, који обухватају мобилност студената и запослених на високошколским установама. Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина.

Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Више информација о Еразмус+ програму доступно је на веб адреси.

За промовисање и спровођење Еразмус+ програма у Србији надлежна је Фондација Темпус, чија се брошура Стипендије за студенте и особље високошколских институција из Србије може преузети овде.


Упутство за студенте који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1

Конкурси се расписују континуирано током године и објављују се на платформи Универзитета у Београду. Студент треба да отвори налог на наведеној платформи да би се пријавио за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Преглед износа стипендија у оквиру Еразмус+ програма по земљама доступан je овде.

Списак документације неопходне за пријављивање на конкурс доступан је овде.

Упутство за припрему документације неопходне за пријављивање за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 може се преузети овде.