ФАСПЕР.цке

Центар за континуирану едукацију

ПОЗИВ ЗА ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду ће током јесени 2023. године реализовати стручну дефектолошку оспособљеност наставника који немају дефектолошко образовање, а раде са децом са различитим развојним сметњама.

Заинтересоване школе могу да поднесу пријаве за своје запослене до 5. 10. 2023. године.

Пријаву кандидата треба извршити путем мејла: edukacija@fasper.bg.ac.rs
Све административне послове око пријаве кандидата реализоваће стручно-технички сарадник Факултета Драгана Миленковић, коју можете контактирати на горепоменути мејл.

Едукација ће се реализовати онлајн, путем Зум платформе, викендима, до краја календарске 2023. године.

При пријави својих запослених школе треба да наведу:

  1. Име и презиме запосленог/е
  2. Радно место на које је распоређен/а
  3. Назив школе у којој је запослен/а
  4. Број мобилног телефона запосленог/е
  5. Мејл адресу запосленог/е

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду наставља реализовање стручне дефектолошке оспособљености наставника који немају дефектолошко образовање, а раде са децом са различитим развојним сметњама.

Законске тражње за оваквим видом додатне едукације регулисане су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 1/1995-14, 24/2004-1, 10/2009-1, 2/2012-18, 11/2016-551, 14/2020-162, 17/2021-76, 4/2022-12 (др. правилник), 4/2022-22 (др. правилник), 4/2022-98 (др. правилник), 4/2022-115 (др. правилник), 4/2022-147 (др. правилник), 4/2022-157 (др. правилник), 4/2022-177 (др. правилник), 5/2022-32 (др. првилник), 5/2022-47 (др. правилник).

Стручна дефектолошка оспособљеност реализује се у складу са Правилником о Програму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју ("Службени гласник РС бр. 1/94, од 22. 1. 1994. године).

Заинтересоване школе могу да поднесу пријаве за своје запослене до 27. 3. 2023. године.

Пријаву кандидата треба извршити путем мејла: edukacija@fasper.bg.ac.rs

Све административне послове око пријаве кандидата реализоваће стручно-технички сарадник Факултета Драгана Миленковић.