Акредитација високошколске установе

 

Дозвола за рад.pdf


Акредитација 2021.


Акредитација 2015.

Акредитација 2009.


Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке


Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду је највиша научна и образовна установа у Србији, основана у циљу развоја научне области специјалне едукације и рехабилитације и образовања стручњака за рад са особама са сметњама у развоју, особама са поремећајима у понашању, особама са тешкоћама у менталном развоју и особама са поремећајима говора, језика и комуникације.

Oсновнe
академскe студијe
Факултет реализује три студијска програма основних академских студија:

1. Студијски програм Дефектологија, реализује се кроз пет модула:

 • Сметње и поремећаји слуха
 • Сметње и пормећаји вида
 • Моторичке сметње и поремећаји
 • Сензомоторичке сметње и поремећаји
 • Превенција и третман поремећаја понашања

2. Студијски програм Логопедија,

3. Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

По завршетку студија, студенти стичу један од следећих стручних назива:

 • Дипломирани дефектолог
 • Дипломирани логопед

Након завршетка студијских програма, у додатку дипломи дате су компетенције дипломираних студената. После завршених основних академских студија, студенти су стекли знања и вештине за рад са особама са сметњама и поремећајима, као и за наставак образовања на нивоу мастер академских студија.


Мастер
академскe студијe
Студијски програми мастер академских студија конзистентно следе претходни ниво образовања и представљају наставак основних академских студија. По завршетку студија, студенти стичу један од следећих назива:
 • Мастер дефектолог
 • Мастер логопед

Након завршетка студијског програма Дефектологија, у додатку дипломи дате су компетенције стеченог академског звања. Студенти са завршеним мастер академским студијама оспособљени су за самостално планирање, реализацију и евалуацију програма превенције, детекције, дијагностике и третмана особа са различитим облицима сметњи и поремећаја. Студенти који заврше овај ниво студија оспособљени су за управљање институцијама, руковођење стручним службама, експертска вештачења и компетентно партиципарање у тимском раду, као и за наставак образовања на нивоу докторских академских студија.


Докторске студије
Факултет реализује три студијска програма докторских академских студија:
 1. Дефектологија
 2. Логопедија
 3. Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
По завршетку студија и одбрани докторске дисертације зависно од студијског програма који је завршио кандидат стиче један од следећих назива:
 • Доктор дефектолошких наука
 • Доктор наука - логопедија
 • Доктор наука - специјална едукација и рехабилитација

Доктор наука има компетенције за самосталани научноистраживачки рад у различитим областима сметњи и поремећаја; знања и вештене о методама прикупљања података, њихове систематизације, упоређивања и научне анализе и презентације; оспособљен је за писање научних радова, за учешће у научно истраживачким пројектима, као и за научну интерпретацију у контексту нових научних открића.