Логопедија

Докторске академске студије

Студијски програм - Акредитација 2021. године

Структура студијског програма

Докторске академске студије студијског програма Логопедија трају три године, обима 180 ЕСПБ. Курикулум студијског програма се састоји од укупно десет једносеместралних наставних предмета, два обавезна и осам изборних.

На првој години студент слуша два обавезна и два предмета из изборних блокова. На другој години студент у првом семетру слуша два предмета из изборних блокова, док је у другом семестру предвиђено објављивање научног рада везаног за тему докторске дисертације и израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације.

Настава на трећој години студија предвиђена је за израду научноистраживачког рада (током оба семестра). Завршни део студијског програма докторских студија чини израда и одбрана докторске дисертације.

Након завршетка докторских академских студија, студент стиче звање доктор наука–логопедија.

Докторске академске студије студијског програма Логопедија представљају програм даљег образовања и научног усавршавања логопеда, који води стицању академског назива „Доктор наука“. Основни циљ усавршавања на докторским академским студијама је оспособљавање студената да након завршетка студија самостално планирају и реализују научна истраживања у области поремећаја говора, језика и комуникације; да обрађују и презентују добијене резултате у складу са највишим научним стандардима; да врше хоризонталну и вертикалну дисеминацију резултата научних истраживања; критички процењују истраживања других аутора; разумеју и у свакодневном истраживачком раду примењују основне принципе рехабилитације засноване на доказима; разумеју и поштују етичке постулате у истраживачком раду засноване на кодексу добре научне праксе, нарочито у области процене и третмана особа са поремећајима говора, језика и комуникације.

Циљ докторских академских студија је да студенти овладавају методологијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације. Докторска дисертација је утемељена на оригиналним научним радовима, штампаним in extenso у међународним часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање).

Програмом докторских академских студија студијског програма Логопедија предвиђено је:

 • овладавање техникама квантитативних и квалитативних истраживања и интерпретацијом резултата истраживачког рада;
 • овладавање самосталним критичким праћењем научне литературе;
 • овладавање моделима ометености, посебно, језичке и комуникацијске ометености;
 • овладавање неуролошким основама вербалног понашања;
 • овладавање лингвистичким приступом анализи језичких поремећаја;
 • овладавање актуелним моделима и стратегијама комуникације;
 • овладавање актуелним знањима из области развојних језичких поремећаја;
 • овладавање актуелним моделима и принципима рехабилитације гласа и говора;
 • овладавање актуелним знањима из области неурогених поремећаја говора, језика и комуникације;
 • стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима;
 • реализовање научног истраживања;
 • представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима;
 • објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима;
 • писање и одбрана докторске дисертације.

Савладавањем студијског програма докторских академских студија Логопедија, студенти су оспособљени за самосталан научноистраживачки рад. Они поседују знања, вештине и способности које су потребне за:

 • самостално решавање практичних и теоријских проблема у Логопедији;
 • планирање, организовање и реализацију фундаменталних и развојних научно-истраживачких пројеката;
 • укључивање у реализацију међународних пројеката;
 • креирање и евалуацију нових рехабилитационих поступака;
 • креативно и независно деловање, засновано на критичком мишљењу и поштовању етичког кодекса добре научне праксе;
 • презентовање научних резултата у научним часописима и на међународним конференцијама;
 • пружање перманентног доприноса даљем развоју Логопедије, као и тангентних научних области.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне компетенције:

 • темељно познавање научне области која је релевантна за израду докторске дисертације;
 • адекватан избор и примену различитих метода квалитативних и квантитативних истраживања у изабраној научној области;
 • оспособљеност за самостални научни рад у области поремећаја језика, поремећаја говора и поремећаја комуникације;
 • способност праћења савремених достигнућа у предметној области;
 • стицање вештине коришћења нових информационих технологија у стицању знања из предметне области;
 • овладавање вештином презентације добијених научних информација;
 • стицање способности писања извештаја, пројектних апликација, оспособљеност за примену стечених сазнања у решавању практичних проблема из области рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 • вештине комуникације са стручњацима других профила у мултидисциплинарном истраживачком тиму.

Свршени студенти Докторских студија треба да имају критички однос према резултатима сопственог истраживања и да усвоје основна начела етичког поступања према особама са поремећајима говора и језика, као и у процесу прикупљања, обраде, складиштења и публиковања научних резултата.

Докторске академске студије студијског програма Логопедија трају три школске године (шест семестара). Укупан обим докторских студија износи 180 ЕСПБ.

На првој години изводи се настава из два обавезна и два изборна једносеместрална предмета (по један обавезни и изборни предмет у сваком семестру).

После одслушане наставе на првој години и положених испита у вредности од најмање 37 ЕСПБ, студент уписује другу годину у којој се изводи настава из два изборна једносеместрална предмета у трећем семестру. Студент се опредељује за најмање 60% изборних предмета (ЕСПБ) који припадају областима поремећаја говора, језика и комуникације у Логопедији. У четвртом семестру предвиђено је објављивање једног научног рада везаног за тему докторске дисертације, а студент у петом изборном блоку бира тип научног рада (критички преглед литературе или истраживачки рад), након чега следи израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације.

Студент уписује трећу годину докторских студија након одслушане наставе у четвртом семестру и остварених најмање 37 ЕСПБ. Након извршених свих обавеза предвиђених планом и програмом прве две године студија студент, у сарадњи са ментором, приступа научно-истраживачком раду који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.

Сви наставни предмети докторских студија носе по 15 ЕСПБ. Објављивање једног научног рада везаног за тему докторске дисертације носи 20 ЕСПБ, док израда и јавна одбрана пројекта докторске дисертације носи 10 ЕСПБ. Научно-истраживачки рад везан за докторску дисертацију укупно носи 40 ЕСПБ, док израда и јавна одбрана докторске дисертације носе по 10 ЕСПБ. Половина укупних ЕСПБ односи се на докторску дисертацију и укључује објављивање једног научног рада везаног за тему докторске дисертације, израду и јавну одбрану пројекта докторске дисертације, научно-истраживачки рад везан за докторску дисертацију, израду и јавну одбрану докторске дисертације.