Научноистраживачки рад

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је акредитован за обављање научноистраживачке делатности Решењем Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС бр. 660-01-00008/14 од 23.06.2020. године (линк)

ЦИЉЕВИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

На Факултету се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета.

На Факултету се организује и обавља научноистраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу са законом.

ПРАВО НА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Научноистраживачки рад је основно право и обавеза наставника и сарадника Факултета.

Научноистраживачки рад наставника и сарадника остварује се:

  • преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научноистраживачким пројектима, експертизама и сл.
  • индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

Наставно-научно веће Факултета, доноси општи акт којим се уређују услови и начин уговарања научноистраживачких пројеката, експертиза и сл.

Приликом публикације научних и стручних радова наставници и сарадници дужни су да испред назива чланице Универзитета обавезно наведу пун назив институције који садржи назив Универзитет у Београду, после кога долази повлака и назив факултета, као и своју службену електронску адресу на академском домену (bg.ac.rs).

Факултет подржава сталну и професионалну (истраживачку и стручну) делатност својих наставника, сарадника и студената од општег интереса, као и јавно представљање и објављивање резултата такве делатности, у складу са финансијским планом Факултета.

Факултет подржава начела отворене науке, односно отвореног приступа научним информацијама, и препоручује наставницима и сарадницима да резултате свог научноистраживачког рада учине јавно доступним путем дигиталних репозиторијума са отвореним приступом.

Наставници и сарадници не смеју деловати супротно остварењу основних задатака Универзитета из члана 3. Статута Универзитета, нити смеју употребљавати обележја Факултета и Универзитета у комерцијалне сврхе.

Чланови академске заједнице у свом научноистраживачком раду на Факултету уживају заштиту интелектуалне својине према највишим стандардима и имају сва права која произлазе из тога рада, у складу са законом.

Факултет је дужан да поштује право интелектуалне својине трећих лица.