Научноистраживачки центар Факултета

2024.

Специјална едукација и рехабилитација и инклузивно друштво

(Руководилац: доц. др Миа Шешум)

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ИНКЛУЗИВНО ДРУШТВО

децембар 2023 – децембар 2024. године

Инклузивно друштво представља идеал коме стреми већина савремених друштава, укључујући и наше. У складу са тим настојањем, у последњих 15 година сви сектори друштва су обавезани на инклузивност законским регулативама Републике Србије, као и усвојеним и верификованим међународним правним актима. Иако се актерима креирања и функционисања инклузивног друштва могу сматрати сви његови чланови, укљученост стручњака из области специјалне едукације и рехабилитације у спровођење и унапређење процеса грађења, подржавања и јачања инклузивности друштва је од суштинског значаја.

Данас можемо сведочити различитим, често супротстављеним, уверењима и искуствима професионалаца, породица и самих ученика о задовољству применом, током и постигнутим исходима инклузивног образовања. Уједно, питање инклузије често се, неоправдано, своди на дискусије о образовању деце и ученика са ометеношћу уместо наглашавања чињенице да је реч о грађењу свеобухватног система који обезбеђује равноправност свима, те су питања инклузије даровитих ученика или ученика чија се различитост не може обухватити ометеношћу углавном у другом плану. С обзиром на различита гледишта и ставове према овом питању, одговорни смо према свима њима, да их и даље чинимо видљивим кроз научноистраживачки рад, како бисмо постигли најбоље за кориснике, њихове породице и целокупну друштвену заједницу.

Имајући у виду значај друштвене инклузивности као вредности којој се тежи и место специјалних едукатора и рехабилитатора у њеном осмишљавању и примени, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће на предлог Одељења за сурдологију реализовати једногодишњи пројекат на тему специјалне едукације и рехабилитације и инклузивног друштва. Циљ пројекта се односи на спровођење научних истраживања на тему унапређења инклузивног образовања и његових исхода, као и на сагледавање и унапређење статуса специјалне едукације и рехабилитације у овом процесу. У складу са наведеним, на седници Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију која је одржана 25.12.2023. године, донета је одлука о покретању једногодишњег пројекта Факултета под називом ,,Специјална едукација и рехабилитација и инклузивно друштво“ и за руководиоца је именована доц. др Миа Шешум.

Ток пројектних активности

Tоком календарске 2024. године истраживачи ће анализирати теме које се односе на основе инклузивног друштва и образовања, на стварне могућности за примену инклузије у различитом условима и на различитим стадијумима образовања, као и оне у вези са кадровским и материјалним захтевима и ресурсима. Од значаја су и теме које се тичу програма едукације, а на располагању су учесницима образовног процеса у циљу савладавања додатних неопходних компетенција за рад у инклузивном окружењу и теме које отварају простор за унапређење, редефинисање и јачање улоге специјалних едукатора и рехабилитатора као кључне и носеће професије у домену ометености. Истраживачке теме дотаћи ће се и питања превентивног и интервентног рада у ситуацијама вршњачког насиља у контексту инклузивног образовања, ставова наставника према томе да ли имају могућност да изађу у сусрет различитим образовним потребама, затим академских и професионалних постигнућа ученика који су (били) укључени у инклузивно образовање на различитим нивоима школовања, њихових социјалних компетенција, ваннаставних активности, могућности остваривања права у различитим областима живота, и уопште, квалитет њиховог живота.

Предвиђено је да се резултати презентују на националном научном скупу, у децембру, 2024. године, а радови у целини објаве у зборнику радова са скупа националног значаја.

Руководилац пројекта
Доц. др Миа Шешум

2023.

Интервенције у раном детињству и предшколству

(Руководилац: проф. др Мирјана Ђорђевић)

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ И ПРЕДШКОЛСТВУ

децембар 2022 – децембар 2023. године

Рано детињство представља значајан период у животу сваке особе. Ово је посебно важно раздобље за децу са развојним одступањима, сметњама, нетипичним понашањем, социјалним и емоционалним тешкоћама, као и ону децу код које постоји велика вероватноћа да ће се одступање јавити пре поласка у школу услед деловања различитих биолошких и срединских фактора. Интервенције у раном детињству и предшколству представљају скуп мултидисциплинарних мера и услуга усмерених на децу (и њихове родитеље и старатеље) са циљем обезбеђивања оних искустава и могућности које промовишу развој функционалних вештина потребних за смислено учешће у природном окружењу.

Међутим, резултати различитих студија сведоче о томе да постоји велики јаз између истраживачких тема и практичног деловања професионалаца у погледу домена на које је потребно усмерити интервенције, као и циљева, ефеката и начина њиховог спровођења. Стога се за превазилажење овог раздора дају препоруке да се сви заинтересовани за област интервенција у раном детињству и предшколству усмере на питања – а) Који су важни исходи интервенција у раном детињству? б) Које праксе су се показале најефикаснијим у стварању тих резултата? и ц) Шта треба учинити да се подрже практичари и родитељи како би се осећали компетентније и сигурније користећи препоручене, односно праксе засноване на доказима?

Наведена питања подстакла су наставнике, сараднике и студенте докторских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију да предложе покретање једногодишњег пројекта који би имао за циљ спровођење теоријских и емпиријских истраживања на тему интервенција у раном детињству и предшколству, односно детектовања ефикасних програма интервенција, домена у којима је потребно спроводити ове програме подршке, али и начина на који се могу подржати сви актери укључени у интервенције у раном детињству и предшколству.

У складу са тим, на седници Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију која је одржана 13.12.2022. године донета је одлука о покретању једногодишњег пројекта Факултета под називом “Интервенције у раном детињству и предшколству“.

Ток пројектних активности
  • Током календарске 2023. године истраживачи ће обрађивати теме које се тичу домена у оквиру којих је потребно дефинисати циљеве и исходе интервенција (нпр. понашање; говорно-језички развој и комуникација; теорија ума; сензорне функције), ефикасних програма раних интервенција (нпр. програми засновани на обуци родитеља; ране интервенције усмерене на трауму; моторичке интервенције; програми базирани на физичкој активности), као и начина на који се могу подржати практичари и родитељи у спровођењу раних интервенција (нпр. приступи који доприносе ефективној комуникација између родитеља и васпитача; обучавање практичара за примену специфичних инструмената).
  • Предвиђено је да се резултати спроведених истраживања презентују на националном научном скупу крајем 2023. године, а радови у целини објаве у Зборнику радова са скупа националног значаја.

2023.

Проблем зависности у савременом друштву – перспективе у превенцији и третману

ПРОБЛЕМ ЗАВИСНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – ПЕРСПЕКТИВЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ТРЕТМАНУ

У фокусу пројекта „Проблем зависности у савременом друштву – перспективе у превенцији и третману“ је покретање важне теме данашњег друштва, а то је проблем зависничких понашања у различитим облицима и контекстима.

Циљ пројекта је проширивање и размена знања, искустава, идеја и примера добре праксе у пољу превенције и третмана зависничких понашања. Главно питање на које се тежи одговорити јесте какви су актуелни изазови, потребе и перспективе у домену превенције, третмана и рехабилитације зависности од алкохола и дрога, али и све присутнијих бихевиоралних зависности, попут зависности од коцкања и интернета. Будући да се наведени облици зависности позиционирају на пиједестал водећих забринутости у модерном друштву и захтевају мултидисциплинарно синергијско деловање, тенденција јесте и сагледање професионалне улоге дефектолога/специјалног педагога у овом пољу.

Активности пројекта се реализују кроз четири научно-стручне трибине тематски усмерене на различите аспекте феномена зависности:

  1. ЗАВИСНОСТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО
  2. ПРЕВЕНЦИЈА ЗАВИСНИЧКИХ ПОНАШАЊА – ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ
  3. ЗАВИСНИЧКА ПОНАШАЊА И КРИМИНАЛИТЕТ - ТРЕТМАН ЗАВИСНОСТИ У ПЕНАЛНИМ УСЛОВИМА И НА СЛОБОДИ
  4. ИЗАЗОВИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ОПОРАВКА ОД ЗАВИСНОСТИ

Путем наведеног циклуса трибина, тежња пројекта јесте да проникне у одговоре и на питања попут: „Шта се крије иза зависности и како је све данас разумемо и третирамо?“ „Шта радимо, а шта би требало да радимо на пољу спречавања развоја зависности?“ „Колико и када је зависност удружена са криминалним понашањем?“ „Каква су искуства у третману зависности?“ „Какав је значај алтернативних облика третмана – клубова и група самопомоћи, рехабилитационих центара и комуна у процесу опоравка од зависности?“

Пројекат спроводи Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања. Руководитељка пројекта је Драгица Богетић, асистенткиња на Одељењу за превенцију и третман поремећаја понашања.

Програмски одбор трибина чине: проф. др Александар Југовић, асист. Драгица Богетић, асист. Вера Петровић и асист. Лидија Буквић Бранковић.

Организациони одбор трибина чине: доц. др Марија Маљковић, асист. Јована Урошевић, Антонија Распоповић и Драгана Богићевић.

(Руководилац: асист. Драгица Богетић)

2022.

Образовање и рехабилитација одраслих особа са сметњама у развоју и проблемима у понашању

Obrazovanje i rehabilitacija odraslih osoba sa smetnjama u razvoju i problemima u ponašanju

На седници Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију одржаној 14.12.2021. године, одобрен је једногодишњи пројекат под називом „Образовање и рехабилитација одраслих особа са сметњама у развоју и проблемима у понашању“.

Према процени Светске здравствене организације повећава се број одраслих особа са инвалидитетом, сметњама у развоју, проблемима у понашању и проблемима менталног здравља. Констатовано је и да су оштећење вида и оштећење слуха често присутни у каснијем животном добу и да се повећава број старијих особа с различитим степеном двоструког сензорног оштећења. Одрасле особе са сметњама у развоју и проблемима у понашању у већем су ризику од слабијег квалитета живота у односу на типичну популацију са којом деле исто социјално окружење. Као највеће тешкоће истичу се њихово лошије физичко и социјално функционисање, тешкоће присутне у области комуникације и приступа информацијама, отежано самостално кретање, као и сметње приликом обављања свакодневних животних активности.

Оно што охрабрује је боља и прецизнија дијагностика, праћење, образовање и рехабилитација ових особа. Стручњацима посебан изазов представља одређивање потребног нивоа подршке и пружање одговарајуће услуге.

Основни циљ Пројекта је спровести теоријска и емпиријска истраживања и указати на значај, проблеме и тешкоће у подручју образовања и рехабилитације одраслих особа са сметњама, инвалидитетом и проблемима у понашању. Резултати Пројекта и актуелна питања из домена образовања и рехабилитације одраслих особа са сметњама у развоју и проблемима у понашању биће презентовани на научном скупу националног значаја 21.12.2022. године, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

(Руководилац: проф. др Бранка Јаблан)

2021.

Специјална едукација и рехабилитација у условима епидемије COVID-19

Specijalna edukacija i rehabilitacija u uslovima epidemije COVID-19

(Руководилац: проф. др Горан Јованић)

2019.

Едукативна и рехабилитациона подршка детету, породици и институцији

Edukativna i rehabilitaciona podrška detetu, porodici i instituciji

(Руководилац: проф. др Весна Жунић-Павловић)

2018.

Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији

Metode procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

(Руководилац: проф. др Гордана Одовић)

2017.

Превенција развојних сметњи и проблема у понашању

Nacionalni naučni skup-Prevencija razvojnih smetnji i problema

(руководилац: проф. др Александар Југовић)

2016.

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању

korice zbornika

(руководилац проф. др Снежана Николић)


ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената

poster FPS-a

(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)