Научноистраживачки центар Факултета

2023.

Интервенције у раном детињству и предшколству

(Руководилац: проф. др Мирјана Ђорђевић)

2023.

Проблем зависности у савременом друштву – перспективе у превенцији и третману

ПРОБЛЕМ ЗАВИСНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – ПЕРСПЕКТИВЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ТРЕТМАНУ

У фокусу пројекта „Проблем зависности у савременом друштву – перспективе у превенцији и третману“ је покретање важне теме данашњег друштва, а то је проблем зависничких понашања у различитим облицима и контекстима.

Циљ пројекта је проширивање и размена знања, искустава, идеја и примера добре праксе у пољу превенције и третмана зависничких понашања. Главно питање на које се тежи одговорити јесте какви су актуелни изазови, потребе и перспективе у домену превенције, третмана и рехабилитације зависности од алкохола и дрога, али и све присутнијих бихевиоралних зависности, попут зависности од коцкања и интернета. Будући да се наведени облици зависности позиционирају на пиједестал водећих забринутости у модерном друштву и захтевају мултидисциплинарно синергијско деловање, тенденција јесте и сагледање професионалне улоге дефектолога/специјалног педагога у овом пољу.

Активности пројекта се реализују кроз четири научно-стручне трибине тематски усмерене на различите аспекте феномена зависности:

  1. ЗАВИСНОСТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО
  2. ПРЕВЕНЦИЈА ЗАВИСНИЧКИХ ПОНАШАЊА – ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ
  3. ЗАВИСНИЧКА ПОНАШАЊА И КРИМИНАЛИТЕТ - ТРЕТМАН ЗАВИСНОСТИ У ПЕНАЛНИМ УСЛОВИМА И НА СЛОБОДИ
  4. ИЗАЗОВИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ОПОРАВКА ОД ЗАВИСНОСТИ

Путем наведеног циклуса трибина, тежња пројекта јесте да проникне у одговоре и на питања попут: „Шта се крије иза зависности и како је све данас разумемо и третирамо?“ „Шта радимо, а шта би требало да радимо на пољу спречавања развоја зависности?“ „Колико и када је зависност удружена са криминалним понашањем?“ „Каква су искуства у третману зависности?“ „Какав је значај алтернативних облика третмана – клубова и група самопомоћи, рехабилитационих центара и комуна у процесу опоравка од зависности?“

Пројекат спроводи Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања. Руководитељка пројекта је Драгица Богетић, асистенткиња на Одељењу за превенцију и третман поремећаја понашања.

Програмски одбор трибина чине: проф. др Александар Југовић, асист. Драгица Богетић, асист. Вера Петровић и асист. Лидија Буквић Бранковић.

Организациони одбор трибина чине: доц. др Марија Маљковић, асист. Јована Урошевић, Антонија Распоповић и Драгана Богићевић.

(Руководилац: асист. Драгица Богетић)

2022.

Образовање и рехабилитација одраслих особа са сметњама у развоју и проблемима у понашању

Obrazovanje i rehabilitacija odraslih osoba sa smetnjama u razvoju i problemima u ponašanju

(Руководилац: проф. др Бранка Јаблан)

2021.

Специјална едукација и рехабилитација у условима епидемије COVID-19

Specijalna edukacija i rehabilitacija u uslovima epidemije COVID-19

(Руководилац: проф. др Горан Јованић)

2019.

Едукативна и рехабилитациона подршка детету, породици и институцији

Edukativna i rehabilitaciona podrška detetu, porodici i instituciji

(Руководилац: проф. др Весна Жунић-Павловић)

2018.

Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији

Metode procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

(Руководилац: проф. др Гордана Одовић)

2017.

Превенција развојних сметњи и проблема у понашању

Nacionalni naučni skup-Prevencija razvojnih smetnji i problema

(руководилац: проф. др Александар Југовић)

2016.

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању

korice zbornika

(руководилац проф. др Снежана Николић)


ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената

poster FPS-a

(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)