ФАСПЕР.цср

Центар за саветодавни рад

Центар за саветодавни рад

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију делује у циљу пружања професионалне помоћи и стручне подршке деци, младима и одраслим особама са сензорним и моторичким сметањама, тешкоћама у интелектуалном функционисању и проблемима у понашању и социјалном функционисању. Поред тога, Центар делује у циљу оснаживања породице за пружање оптималне помоћи и пуно психолошко прихватање свог члана који услед одређених ограничења није у могућности да активно и равноправно учествује у породичном животу.

Корисници услуга

 • Деца у ризику за уредан развојни исход, и њиховове породице
 • Деца са развојним заостајањима, и њихове породице
 • Деца и млади с оштећењима слуха, и њихове породице
 • Деца и млади с оштећењима вида, и њихове породице
 • Деца и млади оштећењима моторичких функција, и њихове породице
 • Деца и млади с говорно-језичким поремећајима, и њихове породице
 • Деца и млади с тешкоћама у интелектуалном функционисању, и њихове породице
 • Деца са специфичним тешкоћама у учењу и њихове породице
 • Деца и млади с проблемима у социјалном понашању, и њихове породице
 • Одрасле особе са поремећајима перцептивних, моторичких и/или сазнајних функција

Услуге Центра за саветодавни рад

 1. Услуге намењене деци са анамнестичким и амбијенталним ризиком и њиховим породицама


  Тим:
  • Проф. др Снежана Николић, дефектолог
  • Проф. др Сања Ђоковић, дефектолог
  • Доц. др Снежана Илић, дефектолог
 2. Услуге намењене деци са неуроризиком и њиховим породицама

  Рана детекција, правовремена дијагностика, хабилитација и програми рехабилитације деце са сметњама и поремећајима психомоторног развоја (од новородјенчета до деце школског узраста).
  Тим:
  • Проф. др Вера Иланковић, дефектолог
 3. Услуге намењене деци и одраслима са тешкоћама у менталном развоју и њиховим породицама

  • Саветодавни рад са особама са интелектуалном ометеношћу и са особама са аутистичким спектром поремећаја
  • Процена интелектуалног функционисања особа са интелектуалном ометеношћу и особа с аутистичним спектром поремећаја
  • Креирање индивидуалних програма за подстицање развоја адаптивних вештина (социјалних вештина и вештина самопослуживања) код деце и омладине са интелектуалном ометеношћу
  • Саветодавни рад са породицом у области пружања подршке унапређивању адаптивних способности код деце и омладине са интелектуланом ометеношћу
  • Процена раног развоја детета (сазнајни развој, комуникација, моторика, социоемоционални развој, самопомоћ)
  • Подстицај развоја способности деце и младих с тешкоћама у менталном развоју индивидуалним развојним програмима
  • Помоћ у учењу ученицима основношколског узраста који имају тешкоће у менталном развоју
  • Помоћ ученицима са тешкоћама у менталном развоју у професионалном планирању и опредељењу за будућу професију – професионално информисање и саветовање
  Тим:
  • Проф. др Ивона Милачић Видојевић, психолог
  • Доц. др Александра Ђурић, дефектолог
  • Доц. др Бојан Дучић, дефектолог
  • Доц.др Биљана Милановић-Доброта, дефектолог
 4. Услуге намењене деци и одраслима са сметњама и поремећајима слуха и њиховим породицама

  • Испитивање слуха батеријом сурдолошких тестова
  • Сурдолошка рехабилитација (конвенционално амплификоване и кохлеарно имплантиране) деце
  • Сурдолошка рехабилитација (конвенционално амплификованих и кохлеарно имплантираних) одраслих особа
  • Сурдолошко саветовање
  • Предлог стратегије амплификације за децу
  • Предлог стратегије амплификације за одрасле
  • Аудитивни тренинг одраслих
  • Реедукација психомоторике глуве и наглуве деце
  • Пружање помоћи деци у савладавању школског градива
  Тим:
  • Проф. др Сања Ђоковић, дефектолог
  • Проф. др Јасмина Карић, дефектолог
  • Проф. др Сања Остојић Зељковић, дефектолог
  • Доц. др Мина Николић, дефектолог
  • Ивана Веселиновић, дефектолог
 5. Услуге намењене деци и одраслима са говорно-језичким тешкоћама и њиховим породицама

  • Консултативни преглед деце и одраслих са говорно-језичким поремећајима
  • Саветодавни рад са члановима породице особа са говорно-језичким поремећајима.
  Тим:
  • Проф. др Миле Вуковић, логопед
  • Проф. др Сања Димоски, психолог
 6. Услуге намењене деци и одраслима са моторичким сметњама и поремећајима и њиховим породицама

  • Процена моторичког функционисања
  • Саветовање деце и одраслих са моторичким сметњама и поремећајима и њихових породица
  Тим:
  • Ивана Сретеновић, дефектолог
 7. Услуге намењене деци и одраслима са оштећењем вида и њиховим породицама

  • Одређивање оптичких и оптоелектронских помагала за слабовиде особе
  • Обука за коришћење специјалних помагала за слабовиде особе
  Тим:
  • Проф. др Бранка Јаблан, дефектолог
  • Доц. др Драгомир Стаменковић, дипл. инг.
 8. Услуге намењене деци и младима у ризику за проблеме понашања и њиховим породицама

  • Саветовање родитеља и породица деце и младих са проблемима понашања (крађа и друга кривична дела, лагање, проблеми у школи и у вези са школом и вршњацима, коришћење алкохола и дрога, конфликтни односи између родитеља и деце)
  • Подстицање просоцијалног и превенција агресивних облика понашања и емоционалних проблема код деце - индивидуални програм рада са децом и њиховим родитељима
  • Посредовање у конфликтним ситуацијама између родитеља и конфликтима на релацији родитељ-дете
  Тим:
  • Проф. др Сања Димоски, психолог
  • Проф. др Даница Васиљевић Продановић, дефектолог
  • Доц. др Марија Јелић, педагог
  • Асс. мр Љиљана Стевковић, дефектолог
 9. Педијатријско саветовање

  • Праћење раста и развоја деце са сметњама у развоју, савети о исхрани, вакцинацији, алергијама, физичкој активности и др.
  Тим:
  • Доц. др сци. мед. Јасмина Максић, доктор медицине, специјалиста педијатрије
  • Доц. др Наташа Буха, дефектолог
 10. Услуге психолошке помоћи

  • Саветодавни рад са родитељима
  • Процена развојног заостајања и одступања од нормативног развоја деце
  • Неуропсихолошка клиничка процена и саветовање у ситуацијама: неуспеха у школи/тешкоћа адаптације/савладавања школског програма неуролошких озледа/обољења деце и одраслих
  • Развијање социјалних компетенција деце како би се оснажили за квалитетније социјално функционисање и болја академска постигнућа
  • Подршка сазнајном напредовању детета
  • Системска породична, брачна и индивидуална терапија
  • Психоаналитичка психотерапија и саветовање
  • Когнитивно-бихејвиорална, рационално-емотивно-бихејвиорална терапија
  • Асертивна комуникација
  Тим:
  • Проф. др Надежда Крстић, психолог
  • Проф. др Данијела Илић Стошовић, дефектолог
  • Проф. др Јасмина Карић, дефектолог
  • Проф. др Сања Димоски, психолог
  • Проф. др Ирена Стојковић, психолог
  • Доц. др Марија Јелић, педагог
 11. Услуге намењене жртвама насиља и других криминалних понашања и члановима њихових породица

  • Емоционална подршка
  • Информације о правима, могућој заштити и сл.
  • Упућивање на друге организације и институције, стручњаке и сл.
  • Саветовање у вези мера превенције
  • Јога, медитација и живот са пуном свешћу, као облици самопомоћи у превладавању трауматичних искустава
  Тим:
  • Проф. др Весна Николић-Ристановић, дипл. правница и сертификована инструкторка јоге
  • Асс. мр Љиљана Стевковић, дефектолог
 12. Професионално саветовање младих са инвалидитетом

  Тим:
  • Проф. др Гордана Одовић, дефектолог