ФАСПЕР.упис мастер

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Коначна ранг листа за упис студената у трећем уписном року

постављено 3. новембра 2017. године.

Коначне ранг листе:

Пријављени кандидати трећи уписни рок

постављено 30. октобра 2017. године.

Листе кандидата који су конкурисали у трећем уписном року на мастер академске студије:

Коначна ранг листа у другом уписном року

постављено 23. октобра 2017. године.

Прелиминарне ранг листе кандидата који су конкурисали у другом уписном року на мастер академске студије:

Списак пријављених кандидата у другом уписном року

постављено 17. октобра 2017. године.

Списак пријављених кандидата у другом уписном року на мастер академске студије:

КОНКУРС за упис студената у другом уписном року, до попуне броја преосталих места, у школској 2017/2018. години на: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 12. октобра 2017. године.

Студијски програми за које се Конкурс расписује: линк (.pdf)

ПОНОВНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО ЗАКОНСКИ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

постављено 12. октобра 2017. године.

Студентима којима је у школској 2016/2017. години истекао законски рок за завршетак студија (генерације 2013/14, 2014/15 и 2015/16) у року који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, може се одобрити наставак студија само уписивањем новоакредитованих студијских програма, односно садржаја програма.

СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ОД 16. ОКТОБРА ДО 18. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ У ТЕРМИНУ ОД 12:30 ДО 14:30 ЧАСОВА ДОСТАВЕ: линк (.pdf)

Kоначне ранг листе кандидата који су конкурисали за упис на мастер академске студије у школској 2017/18. години

постављено 2. октобра 2017. године.

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

постављено 4. октобра 2017. године.

на студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА ОБАВИЋЕ СЕ 10. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 09:30, Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу.

Присуство на прозивању мора бити лично.

Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

постављено 4. октобра 2017. године.

на студијске програме ЛОГОПЕДИЈА и СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ОБАВИЋЕ СЕ 9. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ ОД 09:30 ДО 13:30 ЧАСОВА

Прелиминарне ранг листе кандидата који су конкурисали за упис на мастер академске студије у школској 2017/18. години

постављено 2. октобра 2017. године.

Пријављени кандидати за упис на мастер студије у школској 2017/18. године

постављено 29. септембра 2017. године.

Продужени рок пријава кандидата на Конкурс за упис на мастер академске студије

постављено 28. септембра 2017. године.

Због продуженог испитног рока пријава кандидата на Конкурс за упис на мастер академске студије, продужава се до 29.09.2017. године у 14:00 часова
Листа пријављених кандидата ће бити објављена 29.09.2017. до 16:00 часова

Студенти основних академских студија, који полажу испите 28.09.2017. године, уколико желе да се пријаве на Конкурс за упис на мастер академске студије, морају поднети захтев за издавање уверења о дипломирању 29.09.2017. године до 10:00 часова

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

постављено 21. јула 2017. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (основних академских студија);

Кандидати који су завршили студије по старом закону (VII степен) доносе диплому основних студија.

 • пријаву на конкурс са назнаком студијског програма, односно модула за који конкурише (link);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (само за стране држављане);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 80€  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 201718MASKO

Kандидати који за упис на мастер академске студије полажу квалификациони испит потребно је да, поред наведених докумената, доставе и:

 • доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 100€  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 631718MASIS

Кандидат на квалификациони испит доноси важећу личну карту или пасош.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
Кандидат - страни држављанин може се уписати на студије уколико поседује одлуку Универзитета о признавању високошколске исправе првог нивоа високог образовања ради наставка образовања. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

постављено 21. јула 2017. године.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;
 • извод из матичне књиге рођених (ако је предат оригинал приликом пријаве на конкурс – није потребно поново);
 • индекс - купује се у библиотеци Факултета;

Ћириличним писмом попунити личне податке са леве и десне стране и залепити фотографију (не лепити фолију).

 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једну залепити у индекс, а другу на ШВ-20 образац);
 • један ШВ-20 образац (штампати двострано) (link);
 • попуњену листу изборних предмета за школску 2017/2018. годину;
  (листу изборних предмета за студијски програм, односно модул који уписујете, преузмите на сајту Факултета, попуните и одштампајте);
 • доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара на име административних трошкова првог уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и самофинансирајући), а за студенте стране држављане 70€ (у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате);
 • у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената - на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 100,00 динара (плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући);
 • доказ о уплати првe ратe школарине (оригинал уплатница) за самофинансирајуће студенте у износу од  28.500,00 динара на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

Н а п о м е н а:  школарина се плаћа у четири рате – прва рата приликом уписа, друга рата у децембру 2017. године, трећа у фебруару 2018. године и четврта у мају 2018. године.
Текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију: 840-1787666-66;  позив на број: 16201718MAS

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат - страни држављанин плаћа школарину.
Пре уписа, кандидат - страни држављани је дужан да, поред потребних докумената за упис, поднесе и доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком подношењем сертификата овлашћене институције.

Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу. Присуство на прозивању мора бити лично. Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, а не докаже изузетну спреченост, губи право на упис и уместо њега ће се уписати наредни кандидат са ранг листе који испуњава опште услове конкурса.У случају изузетне спречености, упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију.

Кандидати који због непоштовања претходно наведеног изгубе могућност уписа имају могућност да накнадно буду уписани на модул где су остала упражњена места, уколико имају директну проходност.

 

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/logopedija/kurikulum2015-logo-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/oligo/kurikulum-oligo2015-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-sluh.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-vid.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-moto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-senzomoto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-prevencija.pdf

КОНКУРС за упис студената на мастер академске студије за школску 2017/2018. годину

постављено 12. јула 2017. године.

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:

постављено 29. јула 2016. године.