ФАСПЕР.упис мастер

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

постављено 31. октобра 2018. године.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

постављено 29. октобра 2018. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

постављено 29. октобра 2018. године.

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

Дефектологија(.xls)

Логопедија(.xls)

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (трећи уписни рок)

постављено 24. октобра 2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПОНОВНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

постављено 23. октобра 2018. године.

Студенти којима је у школској 2017/2018. години истекао законски рок за завршетак студија тј. студенти:

 • који нису уписали претходну школску годину
 • који су из било ког разлога исписни са мастер студија
 • који су имали поновни упус после истека рока (ови студенти имали су могућност студирања само једну школску годину)

УКОЛИКО ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ ПОНОВО ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ (ТРЕЋИ УПИСНИ РОК).

ДАТУМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА НАКОН ШТО УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ РАСПИШЕ КОНКУРС ЗА ТРЕЋИ УПИСНИ РОК.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ ПО ТРЕЋИ ПУТ УПИСУЈУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА генерације први пут уписане (са ранг листе) школске 2016/17. године и студнети претходних година уколико су имали статус мировања

постављено 23. октобра 2018. године.

Студентима се може одобрити наставак студија само уз лични захтев, без обзира на број остварених ЕСПБ бодова. Рок за завршетак студија одређује се у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, (члан 101. Статута Универзитета).

Конкурс за мастер академске студије 2018. ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 19. октобра 2018. године.

Коначне ранг листе за упис на мастер академске студије у другом уписном року:

Конкурс за мастер академске студије 2018. ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 15. октобра 2018. године.

Прелиминарне ранг листе за упис на мастер академске студије у другом уписном року:

Конкурс за мастер академске студије 2018. ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 13. октобра 2018. године.

Спискови пријављених кандидата на мастер академске студије у другом уписном року:

Конкурс за мастер академске студије 2018. ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 10. октобра 2018. године.

Конкурс за мастер академске студије 2018.

постављено 5. октобра 2018. године.

Конкурс за мастер академске студије 2018.

постављено 2. октобра 2018. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.:

Конкурс за мастер академске студије 2018.

постављено 28. септембра 2018. године.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.:

Конкурс за мастер академске студије 2018.

постављено 18. мај 2018. године.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-2018 године

постављено 30. августа 2018. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (основних академских студија);

Кандидати који су завршили студије по старом закону (VII степен) доносе диплому основних студија.

 • пријаву на конкурс са назнаком студијског програма, односно модула за који конкурише (link);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (само за стране држављане);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 80€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 72201819MASKO

Kандидати који за упис на мастер академске студије полажу квалификациони испит потребно је да, поред наведених докумената, доставе и:

 • доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 100€  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 571819MASIS

Кандидат на квалификациони испит доноси важећу личну карту или пасош.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
Кандидат - страни држављанин може се уписати на студије уколико поседује одлуку Универзитета о признавању високошколске исправе првог нивоа високог образовања ради наставка образовања. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.


2017
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

постављено 21. јула 2017. године.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;
 • извод из матичне књиге рођених (ако је предат оригинал приликом пријаве на конкурс – није потребно поново);
 • индекс - купује се у библиотеци Факултета;

Ћириличним писмом попунити личне податке са леве и десне стране и залепити фотографију (не лепити фолију).

 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једну залепити у индекс, а другу на ШВ-20 образац);
 • један ШВ-20 образац (штампати двострано) (link);
 • попуњену листу изборних предмета за школску 2017/2018. годину;
  (листу изборних предмета за студијски програм, односно модул који уписујете, преузмите на сајту Факултета, попуните и одштампајте);
 • доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара на име административних трошкова првог уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и самофинансирајући), а за студенте стране држављане 70€ (у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате);
 • у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената - на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 100,00 динара (плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући);
 • доказ о уплати првe ратe школарине (оригинал уплатница) за самофинансирајуће студенте у износу од  28.500,00 динара на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

Н а п о м е н а:  школарина се плаћа у четири рате – прва рата приликом уписа, друга рата у децембру 2017. године, трећа у фебруару 2018. године и четврта у мају 2018. године.
Текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију: 840-1787666-66;  позив на број: 16201718MAS

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат - страни држављанин плаћа школарину.
Пре уписа, кандидат - страни држављани је дужан да, поред потребних докумената за упис, поднесе и доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком подношењем сертификата овлашћене институције.

Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу. Присуство на прозивању мора бити лично. Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, а не докаже изузетну спреченост, губи право на упис и уместо њега ће се уписати наредни кандидат са ранг листе који испуњава опште услове конкурса.У случају изузетне спречености, упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију.

Кандидати који због непоштовања претходно наведеног изгубе могућност уписа имају могућност да накнадно буду уписани на модул где су остала упражњена места, уколико имају директну проходност.

 

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/logopedija/kurikulum2015-logo-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/oligo/kurikulum-oligo2015-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-sluh.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-vid.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-moto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-senzomoto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-prevencija.pdf

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:

постављено 29. јула 2016. године.