ФАСПЕР.упис мастер

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНКУРС за упис студената у трећем уписном року


постављено 31. октобра 2016. године.

КОНКУРС за упис студената у другом уписном року, до попуне броја преосталих места, у школској 2016/2017. години на:
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (.pdf)

 

Коначна ранг листа за други уписни рок


постављено 19. октобра 2016. године.

 

Ранг листа


постављено 17. октобра 2016. године.

 

КОНКУРС за упис студената у другом уписном року


постављено 12. октобра 2016. године.

КОНКУРС за упис студената у другом уписном року, до попуне броја преосталих места, у школској 2016/2017. години на:
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (.pdf)

 

Коначне ранг листе


постављено 7. октобра 2016. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ за студенте мастер академских студија


постављено 4. октобра 2016. године.

 

Спискови пријављених кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2016-17. години


постављено 28. јула 2016. године.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


постављено 28. јула 2016. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије (кандидати са завршеним Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду не морају оверавати копије) следећих докумената:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (основних академских студија);

Кандидати који су завршили студије по старом закону (VII степен) доносе диплому основних студија.

 • пријаву на конкурс са назнаком студијског програма, односно модула за који конкурише (link);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (само за стране држављане);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 80€  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 49201617MAS

Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм основних академских студија Факултета, односно кандидати који за упис на мастер академске студије полажу квалификациони испит потребно је да, поред наведених докумената, доставе и:

 • доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита
  • за држављане Републике Србије  5.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 100€  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Текући рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 841617MASI

Кандидат на квалификациони испит доноси важећу личну карту или пасош.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
Кандидат - страни држављанин може се уписати на студије уколико поседује решење Универзитета о признавању јавне исправе ради укључивања у виши ниво образовања. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС


исправљено 29. јула 2016. године.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинал  диплому  и  додатак дипломи, односно  уверење  о  завршеном  студијском програму првог степена студија;
 • оригинал извод из матичне књиге рођених (ако је предат оригинал приликом пријаве на конкурс – није потребно поново);
 • индекс - купује се у библиотеци Факултета;

Ћириличним писмом попунити личне податке са леве и десне стране и залепити фотографију (не лепити фолију).

 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једну залепити у индекс, а другу на ШВ-20 образац);
 • два ШВ-20 обрасца (штампати двострано) (link);
 • попуњену листу изборних предмета за школску 2016/2017. годину;
  (листу изборних предмета за студијски програм, односно модул који уписујете, преузмите на сајту Факултета, попуните и одштампајте);
 • доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара на име административних трошкова првог уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и самофинансирајући), а за студенте стране држављане 70€ (у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате);
 • у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената - на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 100,00 динара (плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући);
 • доказ о уплати школарине (оригинал уплатница) за самофинансирајуће студенте у износу од 28.500,00 динара на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију - прва рата школарине; 

Н а п о м е н а:  школарина се плаћа у четири рате – прва рата приликом уписа, друга рата у децембру 2016. године, трећа у фебруару 2017. године и  
                            четврта у мају 2017. године.

Текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију: 840-1787666-66
Позив на број: 201617MAS

Кандидат - страни држављанин плаћа школарину.
Пре уписа, кандидат - страни држављани је дужан да, поред потребних докумената за упис, поднесе и доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

да влада српским језиком подношењем сертификата овлашћене институције.

Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу. Присуство на прозивању мора бити лично. Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, а не докаже изузетну спреченост, губи право на упис и уместо њега ће се уписати наредни кандидат са ранг листе који испуњава опште услове конкурса. У случају изузетне спречености, упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију.

Кандидати који због непоштовања претходно наведеног изгубе могућност уписа имају могућност да накнадно буду уписани на модул где су остала упражњена места, уколико имају директну проходност.

 

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/logopedija/kurikulum2015-logo-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/oligo/kurikulum-oligo2015-master.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-sluh.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-vid.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-moto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-senzomoto.pdf
http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/akreditacija/2015/kurikulum-def_master-prevencija.pdf