ФАСПЕР.упис

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Коначна ранг листа


постављено 7. јула 2016. године.

Коначна ранг листа за упис студената на основне академске студије за школску 2016/2017. годину:

Коначне ранг листе по афирмативним мерама:

Упис студената


постављено 6. јула 2016. године.

Право на упис остварили су кандидати уколико се налазе на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.
Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Распоред уписа
- 11. ју­ла 2016. го­ди­не од  10:00 до 13:00 часова, Студијски програм:Логопедија и Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју – кандидати који су стекли право уписа на Буџет
- 11. ју­ла 2016. го­ди­не од  14:00 до 16:00 часова, Студијски програм:Логопедија и Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју – кандидати који су стекли право уписа на Самофинансирајуће студије
Кандидати који су стекли право уписа по Афирмативним мерама уписа, на Студијски програм:Логопедија и Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,  долазе на упис у термину кандидата који се финансирају на терет Буџета
- 12. јула  2016. го­ди­не у  10:00 часова - Студијски програм: Дефектологија.
Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са јединствене ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу.
Присуство на прозивању мора бити лично. 
У случају изузетне спречености, упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију.
Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном термину, и не докаже изузетну спреченост, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Кандидати који су стекли право на упис подносе:
            - Оригинална диплому о завршеној средњој школи,
            - извод из матичне књиге рођених,
            - попуњен   образац   ШВ-20,
            - индекс (Купује се у библиотеци Факултета),
            - две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
            - доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 84.000,00 динара.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  за кандидате стране држављане износи 1.680,00
Школарину је могуће уплатити у 4 једнаке рате ( I рата 21.000,00 динара за држављане Републике Србије и 420 € за кандидате стране држављане) на текући рачун Факултета 840-1787666-66,
- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на текући рачун Факултета 840-1787666-66,
- доказ о уплати накнаде за трошкове уписа студијског програма  у износу од 3.000,00 динара за држављане Републике Србије и 70 €  за кандидате стране држављане , на текући рачун Факултета 840-1787666-66.
-уплата ЗПУ (Здравствено потпорно удружење студената) у износу од 400,00 динара на шалтеру 3 Факултета
За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа доставити и решење о нострификацији средњошколских докумената.

Списак пријављених кандидата


постављено 24. јуна 2016. године.

Списак Пријављених кандидата са унетим успехом из средње школе (.pdf)
Кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака унетих података до 29.јуна 2016. године до 14:00 часова.
По истеку овог времена, унети подаци се сматрају коначним.

Предаја докумената


постављено 22. јуна 2016. године.

Пожељно је да сви кандидати лично предају докуменат за пријаву на студијски програм.
Уколико су оправдано спречени, документа могу предати и друга лица уз обавезу да „пријавни лист" потпише лично кандидат.

Обрасци


постављено 22. јуна 2016. године.

Први уписни рок:


постављено 21. јуна 2016. године.

- Пријављивање кандидата: 22, 23. и 24.јуна 2016. године од 9:00 до 16:00 часова
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни

лист подносе фотокопије следећих докумената:

  1. сведочанство за све разреде претходно завршене школе;

  2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;

  3. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као

    ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три

    награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара, за кандидате држављане Републике Србије и припаднике српске националности из суседних земаља, за кандидате стране држављане наднада за полагање пријемног испита износи 130 €, на текући рачун Факултета 840-1787666- 66 са позивом на број 25PR201617