ФАСПЕР.упис докторске

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Трећи уписни рок

постављено 31. октобра 2016. године.

КОНКУРС


постављено 17. октобра 2016. године.

За упис студената у другом уписном року, до попуне броја преосталих места, у школској 2016/2017. години на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (.pdf)

 

Коначна ранг листа


постављено 11. октобра 2016. године.

 

Обавештење кандидатима који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години


постављено 5. октобра 2016. године.

Факултет, из техничких разлога, није у могућности да објави прелиминарну Ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години, 05.10.2016. године до 16:00 часова.

Листа ће бити објављена 06.10.2016. године до 16:00 часова, тако да се сви рокови померају за 24 часа.

 

Листе пријављених кандидата на докторске студије


постављено 5. октобра 2016. године.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА


постављено 22. јула 2016. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије (кандидати са завршеним Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду не морају оверавати копије - доносе обичне копије) следећих докумената:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена степена студија (основних и мастер академских студија);

Кандидати који су завршили студије по старом закону (VII1 степен) доносе диплому основних студија и мастер диплому (уколико су завршили овај степен студија);

 • пријаву на конкурс (link.pdf);
 • доказе који се односе на остварене научне радове;
 • доказ о знању једног светског језика издат од стране овлашћене институције (само кандидати који се пријављују за упис студијског програма докторских студија Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација);
 • план и програм студија и уверење о положеним испитима (само кандидати који конкуришу са других факултета);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (само за стране држављане);
 • биографију;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 10.000,00 динара на текући рачун Факултета број 840-1787666-66, позив на број: 561617D (за држављане Републике Србије), а за стране држављане 200€ (у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на докторске академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
Кандидат - страни држављанин може се уписати на студије уколико поседује решење Универзитета о признавању јавне исправе ради укључивања у виши ниво образовања. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС


постављено 22. јула 2016. године.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинал документа о завршеним основним и мастер академским студијама;
 • оригинал извод из матичне књиге рођених (ако сте предали оригинал приликом пријаве на конкурс - не морате поново);
 • индекс - купује се у библиотеци Факултета;

Ћириличним писмом попунити личне податке са леве и десне стране и залепити фотографију (не лепити фолију).

 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једну залепити у индекс, а другу на ШВ-20 образац);
 • два ШВ-20 обрасца (link.pdf);
 • доказ о уплати школарине (оригинал уплатница) за самофинансирајуће студенте у износу од 37.500,00 динара на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију - прва рата школарине;  
 • доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара на име административних трошкова првог уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и самофинансирајући), а за студенте - стране држављане 70€ (у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате);
 • у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената - на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 100,00 динара (плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући).

Напомена: школарина се плаћа у четири рате – прва рата приликом уписа, друга рата у децембру 2016. године, трећа у фебруару 2017. године и  
                   четврта у мају 2017. године.

Текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију: 840-1787666-66
Позив на број: 201617DAS

Кандидат - страни држављанин плаћа школарину.
Пре уписа, кандидат - страни држављани је дужан да, поред потребних докумената за упис, поднесе и доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком подношењем сертификата овлашћене институције.

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати наредни кандидат са ранг листе који испуњава опште услове конкурса.