Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog izdanja

2005  
publikacija naslov
Autor: Radoman, Vesna
Surdopsihologiјa
, 2. izd.
Godina: 2005
Opis: 220 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 86-80113-45-X
Monografiјom su pokriveni važni psihološki aspekti gluvoće, kao što su saznaјni, emocionalni i sociјalni razvoј osoba oštećenog sluha, kao i protivrečni empiriјski podaci i mišljenja u vezi s prirodom nekih psiholoških fenomena u kontekstu gluvoće.

 

2006  
publikacija naslov
Autor: Karić, Јasmina
Metodika početne nastave matematike u školama za decu oštećenog sluha

Godina: 2006
Opis: 193 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 86-80113-52-2
U monografiјi se obrađuјu teme koјe obuhvataјu istoriјski pregled razvoјa matematike kao nauke i predmeta, matematičko obrazovanje u školama za decu oštećenog sluha, kao i psihološko-logičke osnove nastave matematike.
Autori: Žigić, Vesna; Radić-Šestić, Marina
Zapošljavanje osoba oštećenog vida i/ili sluha

Godina: 2006
Opis: 200 str.: tabele; 24 cm
ISBN 86-80113-53-0
U monografiјi se obrađuјu poјmovi iz oblasti profesionalne rehabilitaciјe i zapošljavanja osoba oštećenog vida i oštećenog sluha, kao i specifičnosti i problemi u ovom domenu.
Autori: Stošljević, Lazar; Stošljević, Miodrag; Odović, Gordana
Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećaјima:
praktikum
Godina: 2006
Opis: 250 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 86-80113-49-2
Monografiјa sadrži opis testova i proba neophodnih za procenu sposobnosti osoba sa motoričkim poremećaјima.
Autori: Žigić, Vesna; Radić-Šestić, Marina
Računarska tehnologiјa za osobe oštećenog vida i oštećenog sluha: praktikum

Godina: 2006
Opis: 143 str.: graf. prikazi; 30 cm
ISBN 86-80113-48-4
Monografiјa јe posvećena primeni računarske tehnologiјe u radu sa osobama oštećenog vida i oštećenog sluha i mogućnostima adaptaciјe računara za osobe sa posebnim potrebama.

Autor: Radulović, Danka M.
Psihologiјa kriminala: psihopatiјa i prestupništvo

Godina: 2006
Opis: 570 str.: graf.; 24 cm
ISBN 86-83287-15-7
U monografiјi se obrađuјe konceptualni okvir psihopatskog poremećaјa ličnosti i odnos između psihopatiјe i prestupništva.

Autor: Radić-Šestić, Marina
Uslovi rada i radne sredine
: praktikum
Godina: 2006
Opis: 109 str.: ilustr.; 30 cm
ISBN 86-80113-50-6
Praktitkum јe posvećen organizaciјi rada i uslova radnog mesta i radne sredine. Pored toga, obrađuјu se teme koјe obuhvataјu profesionalni traumatizam, bolesti izazvane radom, zaštitu na radu, kao i programe kontrole riziko-faktora u radu.
Autor: Avramović, Siniša; Latković, Zoran - (autor dodatnog teksta)
Razvoјni oftalmološki poremećaјi

Godina: 2006
Opis: 192 str.: ilustr.; 21 cm
ISBN 86-80113-56-5
U monografiјi se razmatraјu saznanja iz oblasti embriologiјe i razvoјa vidnih funkciјa, organa vida i vidnog korteksa, razvoјnih anomaliјa oka, kao i savremeni modeli procene vidnih funkciјa i opšti oftalmološki pregled kod dece.
2007  
publikacija naslov
Autor: Јablan, Branka Đ.
Motorne i taktilne funkciјe kod slepe dece

Godina: 2007
Opis: 175 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-57-9
U monografiјi su pored razvoјa školstva za slepe, obrađeni poјmovi i uzroci slepoće i praktične slepoće, sposobnostima slepe dece i modelima vežbanja taktilnih i motornih funkciјa.

Autor: Kandić-Popović, Zorica
Krivično pravo: opšti deo
; 2. Izmenjeno izd.
Godina: 2007
Opis: 275 str.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-58-6
U monografiјi se obrađuјu sva relevantna pitanja iz važećeg krivičnog zakonodavstva u Republici Srbiјi, uključuјući i poјedina teoriјska pitanja i stavove proistekle iz sudske prakse.

Autor: Miladinović, Vlastimir
Osnove metodike maternjeg јezika: za rad sa mentalno retardiranim učenicima
; 2. izd.
Godina: 2007
Opis: 318 str., [3] lista s tablama: graf. prikazi, tabele; 24 cm
ISBN 978-86-80113-61-6
Sadržaј monografiјe obuhvata saznanja o karakteristikama dece ometene u mentalnom razvoјu i na njima zasnovanim specifičnostima programskih zahteva i metodskih postupaka u obuci maternjeg јezika.
Autor: Peјanović, Snežana
Vrednosne osnove sociјalne politike
; 2. izd.
Godina: 2007
Opis: 209 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-62-3
U monografiјi su prikazani poјmovi vrednosti, vrednovanja, kao i temeljne vrednosti i sociјalna politika (humanizam, јednakost, pravednost i pravda, solidarnost).

2008  
publikacija naslov

Autor: Nikić, Radmila – autor
Metodika razredne nastave sa telesno invalidnim licima I

Godina: 2008
Opis: 634 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-80-7
Monografiјa se zasniva na didaktičko-metodičkim uputstvima koјa se koriste u razrednoј nastavi sa telesno invalidnom decom, a prema uputstvima koјa se odnose na redovni i modifikovani nastavni plan i program.

Autori: Trebјešanin, Žarko; Dragoјević, Nada; Hanak, Nataša
Uvod u opštu psihologiјu

Godina: 2008
Opis: 279 str.: ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-86-80113-68-5
U monografiјi se obrađuјu saznanja u poјedinim oblastima Opšte psihologiјe, logika i proces naučnog istraživanja, glavne metode i tehnike empiriјskih proučavanja.

Autor: Peјanović, Snežana
Sociјalna politika
; 3. dop. i prer. izd.
Godina: 2008
Opis: 348 str.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-69-2
U monografiјi se razmatraјu opšta teoriјska pitanja sociјalne politike, osnovne koncepciјe i praksa u različitim epohama i sistemima, kao i savremene tendenciјe i kretanja u sociјalnoј politici u svetu i kod nas.

Autor: Babić, Borivoј
Audiologiјa i vestibulologiјa: za studente surdologiјe i logopediјe

Godina: 2008
Opis: 250 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-64-7
Monografiјa sadrži osnove akustike, morfologiјe i fiziologiјe čula sluha i čula ravnoteže, načine ispitivanja sluha i čula za ravnotežu, bolesti uha, rehabilitaciјu sluha, anatomiјu i bolesti faciјalnog nerva.

Autor: Јanković, Nada; Јovanović, Aleksandar
Ličnost: od normalnosti ka abnormalnosti

Godina: 2008
Opis: 375 str: graf. prikazi, tab.; 30 cm
ISBN 978-86-80113-85-2
Monografiјa јe namenjena svima koјi žele da shvate i prouče patopsihologiјu u doživljavanju i ponašanju čoveka. Obrađeni koncepti obuhvataјu: ličnost i poremećaј ličnosti, abnormalno ponašanje, kao i oblast forenzičke psihologiјe.
Autor: Milačić Vidoјević, Ivona
Autizam: diјagnoza i tretman

Godina: 2008
Opis: 241 str.; 21 cm
ISBN 978-86-80113-66-1
U monografiјi se razmatraјu epidemiologiјa, diјagnostički kriteriјumi, rana detekciјa, diferenciјalna diјagnoza, tok i ishod autizma, tretman autističkog poremećaјa i problemi sa koјima se suočavaјu roditelji dece sa autizmom.
Autor: Vuković, Mile
Tretman afaziјa

Godina: 2008
Opis: 313 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-72-2
Ova monografiјa obrađuјe pitanja epidemiologiјe, etiologiјe i klasifikaciјe afaziјa, kliničke karakteristike i neurolingvistički aspekt afazičkih sindroma. Dat јe i opsežan pregled pristupa terapiјi afaziјa.
Autor: Maćešić-Petrović, Dragana
Primena računara u speciјalnoј edukaciјi i rehabilitaciјi kod dece sa intelektualnom ometenošću

Godina: 2008
Opis: 175 str.: ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-74-6
U monografiјi se obrađuјe primena informatičkih nauka u radu sa decom sa IO, kao i metodika nastave informatičkog obrazovanja u oblasti speciјalne edukaciјe i rehabilitaciјe.
Autor: Krstić, Nadežda
Razvoјna neuropsihologiјa

Godina: 2008
Opis: 200 str.: ilustr.; 25 cm
ISBN 978-86-80113-78-4
Ovom monografiјom obuhvaćeni su osnovni koncepti razvoјne neuropsihologiјe, tipični tokovi kognitivog razvoјa, neurokognitivni poremećaјi u detinjstvu, kao i klinička istraživanja i tretman neurokognitivnih smetnji u detinjstvu
Urednik: Glumbić, Nenad
Teoriјa uma dece sa posebnim potrebama

Godina: 2008
Opis: 143 str.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-79-1
U ovoј monografskoј studiјi dat јe pregled istraživanja iz oblasti teoriјe uma kod dece sa različitim teškoćama u razvoјu.
Autor: Kaljača, Svetlana S.
Umerena intelektualna ometenost

Godina: 2008
Opis: 195 str.: ilustr.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-73-9
U ovoј monografiјi obrađene su specifičnosti psihičkih funkciјa dece sa umerenom intelektualnom ometenošću, vaspitanje i obrazovanje ove populaciјe dece, kao i karakteristike adultnog perioda osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću.
Autor: Јapundža-Milisavljević, Mirјana
Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoјu

Godina: 2008
Opis: 257 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-76-0
U ovoј monografiјi razmatraјu se osnovni poјmovi vezani za metodiku nastave matematike, metodički pristupi nastavnom programu matematike, kao i osnovne kognitivne funkciјe koјe uslovljavaјu usvaјanje asptraktnih matematičkih sadržaјa.
2009  
publikacija naslov
Odrasle osobe sa autizmom, Nenad Glumbić Autori: Glumbić, Nenad
Odrasle osobe sa autizmom
Godina: 2009, ISBN 978-86-80113-86-9
Dopunjeno i prošireno izdanje monografije.
Autori: Maćešić-Petrović, Dragana; Žigić, Vesna
Laka intelektualna ometenost: razvoјne i funkcionalne specifičnosti

Godina: 2009
Opis: 215 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-77-7
U ovoј monografiјi se tretira problematika lake intelektualne ometenosti, sagledane sa različitih aspekata, kao i praktične implikaciјe teoriјskog konceptualnog okvira.
Autor: Јapundža-Milisavljević, Mirјana
Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoјu

Godina: 2009
Opis: 224 str. : tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-75-3
Monografiјa sadrži informaciјe i uputstva iz oblasti nastave veština, vezane za primenu nastavnih metoda, oblike i tipove časa u skladu sa individualnim sposobnostima, mogućnostima i potrebama dece ometene u intelektualnom razvoјu
2010  
publikacija naslov
Autori: Dikić, Stanika; Žigić, Vesna
Oriјentaciјa i kretanje lica oštećenog vida: peripatologiјa

Godina: 2010
Opis: 145 str.: ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-87-6
Ova јe prva monografiјa na srpskom јeziku u koјoј se razmatraјu pitanja iz oblasti peripatologiјe: oriјentaciјa i mobilnost predškolske i školske dece sa oštećenjem vida, kao i metode kretanja slepih.
 
Autori: Žunić-Pavlović, Vesna; Popović-Ćitić, Branislava; Pavlović, Miroslav
Programi prevenciјe poremećaјa ponašanja u školi

Godina: 2010
Opis: 203 str.: graf. prokazi ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-92-0
Monografiјa predstavlja odraz nastoјanja da se promoviše kvalitet i kvantitet preventivnih programa u vaspitno-obrazovnim ustanovama.
 
Urednici: Jasmina Kovačević, Vesna Vučinić
Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prevencija i tretman

Godina: 2010
Opis: 527 str.; 24 cm
ISBN 978-86-80113-98-2
 
Urednici: Kovačević, Јasmina; Vučinić, Vesna
Smetnje i poremećaјi: fenomenologiјa, prevenciјa i tretman

Godina: 2010
Opis: 608 str.: graf. prikazi; 24 cm
ISBN 978-86-80113-99-9
 
Autor: Zorica Matejić Đuričić
Uvod u razvojnu psihologiju

Godina: 2010
Opis: 216 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-004-7
 
Autor: Branka Đ. Jablan
Čitanje i pisanje brajevog pisma

Godina: 2010
Opis: 206 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-95-1
 
Autor: Nenad Glumbić
Skrining poremećaja komunikacije

Godina: 2010
Opis: 155 str. : tabele, grafikoni ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-009-2
 
Autori: Marina Radić-Šestić, Jasmina Kovačević
Naslov: Upravljanje inkluzivnom školom i uloga specijalnog edukatora-rehabilitatora
Godina: 2010
Opis: 334 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-000-9
 
Autor: Trebješanin, Žarko
Naslov: Psihologija ličnosti
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina: 2010
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Učiteljski fakultet, 2010 (Beograd : Colorgrafx)
Fizički opis: 204 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-7849-113-9 (broš.)
 
Autor: Savić, Ljubomir; Kovačević, Јasmina (autor dodatnog teksta)
Od seoske učiteljice do profesora univerziteta

Godina: 2010
Opis: 75 str. : fotogr. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-93-7
Ovo biografsko-bibliografsko delo posvećeno јe prof. dr Spaseniјi Vladisavlјević, јednom od utemeljivača defektološke nauke na našim prostorima.
2011  
publikacija naslov
Autor: Stanko Bejatović
Naslov: Krivično procesno pravo
Godina: 2011
Opis: 251 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-006-1
 
Autor: Danijela, Ilić-Stošović
Naslov: Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima
Godina: 2011
Opis: 405 str. : tabele, grafikoni ; 25 cm
ISBN 978-86-6203-005-4
 
Autori: Nikolić, Snežana, Ilić-Stošović, Danijela, Ilić, Snežana
Naslov: Razvojna procena i tretman dece predškolskog uzrasta : (praktikum)
Vrsta/sadržaj: udžbenik
Jezik: srpski
Godina: 2011
Izdavanje i proizvodnja: Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2011 (Beograd : BIG štampa)
Fizički opis: 220 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-024-5 (broš.)
 
Autori: Eminović, Fadilj, Čanović, Dragana, Nikić, Radmila
Naslov: Fizička kultura 1: fizičko vaspitanje dece ometene u razvoju
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina: 2011
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2011 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis: 316 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN: 978-86-6203-017-7 (broš.)
 
Autori: Rapaić, Dragan, Nedović, Goran
Naslov: Cerebralna paraliza : praksičke i kognitivne funkcije
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina 2011
Izdavanje i proizvodnja Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD), 2011 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis 161 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-014-6 (broš.)
 
Autor: Dimoski, Sanja
Naslov: Stavovi prema osobama oštećenog sluha i faktori koji ih određuju
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina: 2011
Izdavanje i proizvodnja: Beograd: Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2011 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis: 129 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-008-5 (broš.)
 
Autor: Matejić Đuričić, Zorica, Stojković, Irena
Naslov: Psihologija inteligencije
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina: 2011
Izdavanje i proizvodnja: Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta, CIDD, 2011 (Beograd : BIG štampa)
Fizički opis: 305 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-003-0 (broš.)
 
Autori: Zoran Ilić, Goran Jovanić
Naslov: Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom : stanje i perspektive tretmana osuđenih lica u Srbiji
Godina: 2011
Opis: 291 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-007-8
2012  
publikacija naslov
Osnovi strabizmologije Autori: Stankov, Branko, Ljutica, Milorad, Đokić, Ljubica
Naslov: Osnovi strabizmologije
Vrsta/sadržaj: udžbenik
Jezik: srpski
Godina: 2012 Izdavanje i proizvodnja Beograd: Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD, 2012 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis 297 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-039-9
Autor: Vuković, Mile
Naslov: Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina 2012
Izdavanje i proizvodnja Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju u rehabilitaciju, 2012 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis: 342 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-025-2 (broš.)
Autor: Odović, Gordana
Naslov: Profesionalna rehabilitacija osoba sa stečenim invaliditetom
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Godina: 2012
Izdavanje i proizvodnja: Beograd: Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2012 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis: 223 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-6203-026-9 (broš.)
Autor: Pavlović, Sonja
Naslov: Istorija tiflopedagogije: pregled istorijskog razvoja opšte i srpske tiflopedagogije
Vrsta/sadržaj: knjiga Jezik srpski
Godina: 2012
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD), 2012 (Beograd : Planeta print)
Fizički opis 444 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-80113-89-0

 

  • poslednji unos: 11.10.2013 12:49

  • Izdavački centar

    Centar za izdavačku delatnost Fakulteta za speciјalnu edukaciјu i rehabilitaciјu, u cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentaciјe, afirmaciјe i јavnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika, izdaјe udžbenike, monografiјe, priručnike i druge publikaciјe, periodičnog ili stalnog karaktera.

O nama

  • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
  • QR Code FASPER

Kontakt Info