11. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA
DANAS

Како бисте увек имали последње информације:    | ЋИРИЛИЦА | LATINICA | ENGLISH|

Mesto i vreme

Visokog Stevana 2
Beograd, Srbija
29-30. oktobar 2021. godine

 

Organizator

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Predsednik programskog odbora

Dr Snežana Nikolić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Dr Vesna Žunić Pavlović, redovni profesor
 • Dr Gordana Odović, redovni profesor
 • Dr Danka Radulović, redovni profesor
 • Dr Dragan Rapaić, redovni profesor
 • Dr Aleksandra Grbović, vanredni profesor
 • Dr Snežana Babac, docent
 • Dr Nataša Buha, docent
 • Dr Ivana Veselinović, docent
 • Dr Luka Mijatović, docent
 • Dr Andre Araužu, redovni profesor, Politehnički institut u Portu – Visoka zdravstvena škola, Porto, Portugal
 • Dr Irma Kovčo Vukadin, redovni profesor, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Andrea Hothozi, vanredni profesor, Univerzitet Babeš-Boljaj – Fakultet za psihologiju i pedagoške nauke, Kluž, Rumunija
 • Dr Berit H. Jonsen, vanredni profesor, Univerzitet u Oslu – Pedagoški fakultet, Oslo, Norveška
 • Dr Haris Memišević, vanredni profesor, Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Dr Nataša Stanojkovska Trajkovska, vanredni profesor, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju – Filozofski fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Skoplje, Republika Severna Makedonija
 • Dr Nada Šakotić, vanredni profesor, Univerzitet u Crnoj Gori – Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
 • Dr Snežana Nikolić, redovni profesor
 • Dr Vesna Žunić Pavlović, redovni profesor
 • Dr Gordana Odović, redovni profesor
 • Dr Ljubica Isaković, vanredni profesor
 • Dr Tatjana Mentus-Kandić, vanredni profesor
 • Dr Milosav Adamović, docent
 • Dr Biljana Milanović-Dobrota, docent
 • Dragica Bogetić, asistent
 • Nevena Ječmenica, asistent
 • Nevena Strižak, asistent

TEMA SKUPA

Dometi i izazovi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji danas u domenima:

 • zdravstvene zaštite
 • obrazovanja i vaspitanja
 • socijalne zaštite
 • zapošljavanja i rada
 • državnog reagovanja na prestupništvo
 • ostalih oblasti od značaja za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

NAČIN UČEŠĆA

 • Usmena saopštenja
 • Poster prezentacije

VAŽNI DATUMI

Učesnici sa saopštenjem

Prijava učešća i dostavljanje apstrakata

do 05.05.2021.

Obaveštenje učesnika o prihvatanju apstrakta

do 20.05.2021.

Dostavljanje radova u celini

do 01.07.2021.

Uplata kotizacije

do 01.07.2021.

Obaveštavanje učesnika o prihvatanju radova u celini

do 01.08.2021.

Učesnici bez saopštenja

Prijava učešća

do 01.10.2021.

Uplata kotizacije

до 01.10.2021.

Prijava za učešće na Skupu je obavezna za sve učesnike, bez obzira na način učešća. Prijava se vrši slanjem popunjenog Prijavnog formulara(.docx) na e-adresu: naucniskup@fasper.bg.ac.rs

RADIONICE

 • Goran Stojčetović, Art Brut Srbija i Narodno pozorište Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, Gračanica
  Likovna ekspresija i bolest zavisnosti
 • Anica Spasov, Udruženje „Naša kuća“, Beograd
  Uloga roditelja u dizajniranju inovativnih usluga podrške za životno i ekonomsko osamostaljivanje osoba sa intelektualnim teškoćama – primer pozitivne prakse
 • Boris Pozder, diplomirani defektolog, trener dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom
  Psihomotorna reedukacija kroz sportske aktivnosti
 • Sandra Skendžić, Snežana Babović Dimitrijević, Nataša Selić Stanković, Stefan Ranković, Jelena Ždraljević, OŠ „Anton Skala“, Beograd
  Značaj primene priča za učenje društvenih veština kod dece sa autizmom
 • Robert Bertić, probacijski službenik, viši stručni savjetnik, diplomirani socijalni radnik, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju Republike Hrvatske
  Rad sa počiniteljima seksualnog nasilja
 • Prof. dr Dejan Marković, Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet, Beograd
  Očuvanje oralnog zdravlja dece sa smetnjama u razvoju

KOTIZACIJA

Aktivnii pasivni učesnici

3500 dinara sa PDV-om

Studenti i penzioneri

2000 dinara sa PDV-om

Učesnici iz inostranstva

50 € + provizija banke

Fizička lica vrše uplate direktno na: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Visokog Stevana br. 2, tekući račun 840-1787666-66, svrha uplate: kotizacija za naučni skup 2021.

Pravna lica uplate vrše po dobijanju predračuna od računovodstva Fakulteta. Zahtev za predračun treba poslati na e-adresu: finance@fasper.bg.ac.rs

Za uplate iz inostranstva pogledati instrukcije banke.

Uplatom kotizacije stiče se pravo na: učešće na skupu, objavljivanje apstrakta i/ili rada (prosidinga) u zborniku, Zbornik apstrakata i Zbornik radova u elektronskoj formi, prisustvo radionicama i potvrdu o učešću.

PRIPREMA SAOPŠTENjA

Jedan autor može da prijavi najviše dva rada, s tim što samo na jednom može biti prvi autor. Autori mogu predati apstrakt ili rad u celini (prosiding).

Apstrakte i radove u celini treba pripremiti prema Uputstvima za autore koja su data u prilogu ovog poziva i poslati na e-adresu: naucniskup@fasper.bg.ac.rs

Za sve prijavljene apstrakte i radove će biti primenjen postupak dvostruko anonimnog recenziranja. Prihvaćeni apstrakti će biti objavljeni u Zborniku apstrakata, a prihvaćeni radovi u Zborniku radova.

SERTIFIKATI

Potvrde o učešću na skupu (sa saopštenjem i bez saopštenja) i radionicama će biti dodeljeni svim učesnicima Skupa koji su uplatili kotizaciju.

XI međunarodni naučni skup “Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS” je akreditovan kod Komore socijalne zaštite, Zdravstvenog saveta Srbije i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Akreditacije skupa (.pdf)