Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Goran Nedović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika preventivno-korektivnog rada u osnovnoj školi
  • Preventivno-korektivni rad u osnovnoj školi
  • Metodika specijalnog pisanja
  • Habilitaciono-rehabilitacione metode i tehnike
  • Motoričko ponašanje osoba sa senzornim, intelektualnim i motoričkim poremećajima
Master akademske studije
  • Programi edukacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa motoričkim poremećajima
  • Modeli podrške osobama sa neurološkim deficitima
  • Modeli obrazovanja dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja motoričkih smetnji i poremećaja
  • Akademsko pisanje

Obaveštenja


Predavanja

.

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs