Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Tamara Kovačević, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom
  • Znakovni jezik II
  • Znakovni jezik III
  • Defektološki savetodavni i instruktivni rad
  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima predškolskog uzrasta
Master akademske studije
  • Auditivna precepcija i govorna produkcija kod gluvih i nagluvih osoba
Doktorske studije
  • Istraživanja govora i jezika gluvih i nagluvih

Obaveštenja

Predispitni poeni: Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom(.pdf)


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Predavanja

Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs