Специјална едукација и рехабилитација

докторске студије

Образовно-научно/образовно-уметничко поље:
Друштвено-хуманистичке науке

Назив студијског програма: Специјална едукација и рехабилитација
Врста студија: Докторске студије
Трајање студија: 3 године (6 семестара)
Број ЕСПБ бодова: 180
Научни назив: Доктор наука – Специјална едукација и рехабилитација

Структура студијског програма

Структура и садржај докторских академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју конципиране су тако да пружају могућност интеграције корпуса базичних и апликативних знања и самосталног студијског истраживачког рада у области тешкоћа у менталном развоју.

Обим докторских студија у трогодишњем трајању износи 180 ЕСПБ бодова, при чему на свакој години студија студент остварује максимално 60 ЕСПБ бодова. Претходно остварени обим студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију износи 300 ЕСПБ бодова (240 ЕСПБ бодова основне академске студије и 60 ЕСПБ бодова мастер академске студије).

На првој години докторских студија студент слуша један обавезни и два изборна предмета. Један изборни предмет се бира из изборног блока 1 а други из изборног блока 2. Обавезни предмет прве године слуша се у првом и другом семестру, изборни предмет првог изборног блока у првом, а изборни предмет другог изборног блока у другом семестру. Током прве године докторанти стичу информације из области неурологије понашања и развоја морала и продубљују знања из методологије и етике научноистраживачког рада, развојних и функционалних специфичности особа са тешкоћама у интелектуалном развоју и проблематике тежих облика интелектуалне ометености. На другој години докторских студија студент слуша три изборна предмета ‒ по један из трећег, четвртог и петог изборног блока. У трећем семестру се слушају два изборна предмета трећег и четвртог изборног блока, а у четвртом семестру један изборни предмет петог изборног блока. Током друге године студија докторанти продубљују знања из базичних и апликативних области олигофренологије (инклузивне едукације, поремећаја аутистичког спектра, поремећаја прагматске компетенције клиничког приступа тешкоћама у менталном развоју, креативног учења код особа са тешкоћама у менталном развоју и примене асиситивне технологије у рехабилитацији особа с интелектуалном ометеношћу).

План и програм докторских студија се спроводи кроз активну наставу и студијски истраживачки рад, а финализује се израдом и одбраном докторске дисертације. Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине часови предавања (2 часа недељно за обавезни предмет, по 3 часа за изборне предмете првог, другог, трећег и четвртог изборног блока и 4 часа за предмет петог изборног блока) и часови студијског истраживачког рада (5 часова недељно за обавезни предмет и по 10 часова за све изборне предмете).

Сваки од предмета на првој и другој години носи по 20 ЕСПБ бодова, што значи да је укупно оптерећење студената на првој и другој години докторских студија 120 ЕСПБ бодова, односно 60 ЕСПБ бодова по години студија. У трећој години докторских студија (V и VI семестар) активнa наставa се састоји из 30 часова недељно студијског истраживачког рада, који носи 20 ЕСПБ бодова. Завршни део студијског програма докторских студија чини докторска дисертација чија израда и одбрана носи 40 ЕСПБ бодова.

Циљеви студијског програма

Основни циљ Докторских студија је оспособљавање полазника да, након одбране докторске дисертације, самостално планирају и реализују научна истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју, што подразумева прецизно дефинисање предмета, циља и задатака истраживања, прикупљање, обраду и презентацију резултата у складу са највишим научним и етичким стандардима. Осим тога, програмски садржаји Докторских студија омогућавају стицање знања и вештина у доменима хоризонталне и вертикалне дисеминације резултата научних истраживања, критичке анализе истраживања других аутора и примене базичних принципа рехабилитације засноване на доказима у свакодневном истраживачком раду.
Студенти докторских студија у потпуности овладавају методологијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације. Докторска дисертација је утемељена на оригиналним научним радовима, штампаним in extenso у међународним часописима, водећим часописима националног значаја или часописима националног значаја (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање).

Циљеви прве године Докторских студија су:
• овладавање техникама квалитативних и квантитативних истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији,
• стицање знања из области неурологије понашања и развоја морала,
• проширивање и продубљивање знања о развојним и функционалним специфичности особа са тешкоћама у интелектуалном развоју и тежим облицима интелектуалне ометености,
• оспособљавање полазника за самостално критичко праћење научне литературе и
• стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима.

Циљеви друге године Докторских студија су:
• проширивање и продубљивање знања из базичних и примењених области олигофренологије,
• критичка анализа, интеграција и интерпретација резултата истраживачког рада у облати специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју.

Циљеви треће године Докторских студија су:
• реализација научног истраживања,
• представљање резултата истраживања на домаћим и међународним научним скуповима,
• објављивање резултата истраживања у водећим националним и међународним часописима, писање и одбрана докторске дисертације.

Циљ докторских академских студија је да студенти овладавају методологијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације. Докторска дисертација је утемељена на оригиналним научним радовима, штампаним in extenso у међународним часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање).
Програмом докторских академских студија студијског програма Логопедија предвиђено је:
• овладавање техникама квантитативних и квалитативних истраживања и интерпретацијом резултата истраживачког рада;
• овладавање самосталним критичким праћењем научне литературе;
• овладавање моделима ометености, посебно, језичке и комуникацијске ометености;
• овладавање неуролошким основама вербалног понашања;
• овладавање лингвистичким приступом анализи језичких поремећаја;
• овладавање актуелним моделима и стратегијама комуникације;
• овладавање актуелним знањима из области развојних језичких поремећаја;
• овладавање актуелним моделима и принципима рехабилитације гласа и говора;
• овладавање актуелним знањима из области неурогених поремећаја говора, језика и комуникације;
• стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима;
• реализовање научног истраживања;
• представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима;
• објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима;
писање и одбрана докторске дисертације.