Логопедија

докторске студије

Структура студијског програма

Курикулум студијског програма се састоји од укупно 9 наставних предмета, један обавезни двосемсестрални и осам изборних једносеметралних, од којих студент слуша четири. Изборни предмети су подељени у 4 блока, тако да су у сва три блока предвиђена по 2 изборна предмета. Бодовна вредност предмета утврђена је на основу фонда часова и предвиђених обавеза студената и креће се од 20 до 30 ЕСПБ.

Активну наставу на првој години докторских студија чине часови предавања и студијског истраживачког рада, и то: 2 часа предавања недељно за обавезни предмет и по 3 часа за изборне предмете првог и другог изборног блока; 5 часова студијског истраживачког рада недељно за обавезни предмет и по 10 часова за изборне). Активну наставу на другој години докторских студија чине часови предавања и студијског истраживачког рада, и то: 5 часова предавања недељно и по 15 часова студијског истраживачког рада за изборне предмете изборног блока 3 и 4).У трећој години студија, активна настава се састоји од 30 часова студијскког рада недељно, који носи 30 ЕСПБ. Завршни део Студијског програма докторских студија чини докторска дисертација, чија израда и одбрана носи 30 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Докторске академске студије студијског програма Логопедија представљају програм даљег образовања и научног усавршавања логопеда, који води стицању академског назива „Доктор наука“. Основни циљ усавршавања на докторским академским студијама је оспособљавање студената да након завршетка студија самостално планирају и реализују научна истраживања у области поремећаја говора, језика и комуникације; да обрађују и презентују добијене резултате у складу са највишим научним стандардима; да врше хоризонталну и вертикалну дисеминацију резултата научних истраживања; критички процењују истраживања других аутора; разумеју и у свакодневном истраживачком раду примењују основне принципе рехабилитације засноване на доказима; разумеју и поштују етичке постулате у истраживачком раду засноване на кодексу добре научне праксе, нарочито у области процене и третмана особа са поремећајима говора, језика и комуникације.

Циљ докторских академских студија је да студенти овладавају методологијом научног рада и реализују научно истраживање које представља основ за израду докторске дисертације. Докторска дисертација је утемељена на оригиналним научним радовима, штампаним in extenso у међународним часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање).
Програмом докторских академских студија студијског програма Логопедија предвиђено је:
• овладавање техникама квантитативних и квалитативних истраживања и интерпретацијом резултата истраживачког рада;
• овладавање самосталним критичким праћењем научне литературе;
• овладавање моделима ометености, посебно, језичке и комуникацијске ометености;
• овладавање неуролошким основама вербалног понашања;
• овладавање лингвистичким приступом анализи језичких поремећаја;
• овладавање актуелним моделима и стратегијама комуникације;
• овладавање актуелним знањима из области развојних језичких поремећаја;
• овладавање актуелним моделима и принципима рехабилитације гласа и говора;
• овладавање актуелним знањима из области неурогених поремећаја говора, језика и комуникације;
• стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима;
• реализовање научног истраживања;
• представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима;
• објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима;
писање и одбрана докторске дисертације.