ФАСПЕР.нип

Наставници и сарадници Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
укључени су у 19 научно-истраживачких пројеката које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у области основних истраживања реализује следеће пројекте:

 1. Креирање Протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних образовних програма -179025
 2. Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа - 179055
 3. Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика - 179068
 4. Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију - 179044
 5. Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу - 179017

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију учествује на следећим пројектима у партнерству са другим научно-истраживачким организацијама:

 1. Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије - 47008
 2. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције - 47011
 3. Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контактних сочива и рану детекцију дијабетеса - 45009
 4. Испитивање молекуларно-генетских, патохистолошких и биохемијских карактеристика неуромишићних болести - 175083
 5. Народна култура Срба између Истока и Запада - 177022
 6. Језици и културе у времену и простору - 178002
 7. Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације - 178027
 8. Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције - 179018
 9. Е-логопед - 32032
 10. Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије - 47015
 11. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) - 47017
 12. Морфолошке промене на мозгу код особа са транссексуализмом, другим поремећајима полног идентитета и развојним психијатријским поремећајима - 41020
 13. Неуроендокрина контрола секреције хормона код човека - Нови изазови. Контрола енергеске хомеостазе код човека у различитим патолошким стањима. Клиничко-патолошка корелација и генетска основа тумора хипофизе и неуроендокриних тумора - 175033
 14. Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима - 175058