Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na osnovne studije

 

 

 

 

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT


 

Konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2014/15. godinu

Školske 2014/15. godine Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisaće u prvu godinu osnovnih akademskih studija 270 studenata i to:

Studijski program

budžet

samofinansiranje

Logopedija

40

20

Prevencija i tretman poremećaja  ponašanja

40

20

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

40

20

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba

20

10

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida

20

10

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

20

10

Ukupno

180

90

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta biologija, psihologija i sociologija.

Rang lista kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija se sačinjava prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi i rezultatu postignutom na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polaganja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 20 bodova).

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Fakultet utvrđuje rang liste prijavljenih kandidata, prema studijskim programima. Mesto na rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, u odnosu na izabrani studijski program, i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji Fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.
Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu,
 • dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 7.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta br. 840-1787666-66, poziv na broj: 9802201415 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 130 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-24, Beograd).

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Strani državljani moraju da podnesu uz prijavu i:

 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju
 • da vladaju srpskim jezikom.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dva obrasca ŠV-20
 • indeks
 • dve fotografije formata 4.5x3.5cm
 • dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.


Školarina:

 • za državljane Republike Srbije 78.000.00 dinara ( prva rata pri upisu, druga rata do 20. januara 2015. god).
 • za strane državljane 1.500,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Aktivnost

Datum

Vreme

Priјavljivanje kandidata

02-05. јula

10.00-15.00 časova

Obјavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

05. јula

18.00

Provera podataka sa liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole na šalterima studentske službe, u prizemlju Fakulteta i konačne liste priјavljenih kandidata

06. јula

9.00 do 16.00

Raspored polaganja priјemnog ispita

06. јula

17.00

Priјemni ispit

07. јula

10.00

Obјavljivanje rezultata sa priјemnog ispita - preliminarna rang lista

08. јula

15.00

Primedbe na preliminarnu rang listu  Komisiјi za upis podnose se isključivo preko e-mail-a: pdnastava@ fasper.bg.ac.rs

 08.-10 јula

8 јula od 15.00 do 10. јula do  9.00 časova

Donošenja rešenja po podnetim prigovorima - Komisiјa za upis

10. јula

do 14.00

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisiјe

11. јula

9.00-13.00

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

11. јula

do18.00

Obјavljivanje konačne rang liste

11. јula

20.00

Upis kandidata koјi su stekli pravo na upis

12. јula

Po  rasporedu koјi će biti naknadno obјavljen

 • poslednji unos: 14.07.2014 10:07

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITAC IJU
Visokog Stevana, 2
Beograd
tel: 2183-056
fax: 2183081
Žiro-račun fakulteta: 840-1787666-66
Poziv na broj 97 9802201415
e- mail: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
pdnastava@ fasper.bg.ac.rs
Internet adresa:www. fasper.bg.ac.rs

Prijavni list za upis studenata

ŠV-20 (.pdf)


 

 • Informator

  Informator 2014/2015.

  vodič za upis u školsku 2014/2015. godinu

  možete kupiti u biblioteci Fakulteta.

 • VODIČ ZA STUDENTE

 • Studijski programi:

 • Logopedija

 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

  Prevencija tretman poremećaja ponašanja

  Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

  Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida

O nama

 • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
 • QR Code FASPER

Kontakt Info