Табела 5.2


Студијски програм: Превенција и третман поремећаја понашања

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије, први семестар

Назив предмета: САВЕТОДАВНИ РАД СА МАЛОЛЕТНИМ ПРЕСТУПНИЦИМА

Наставник: Драгојевић М. Нада, Кандић-Поповић Б. Зорица, Пејановић А. Снежана, Николићистановић Ж.

Весна, Ћорић В. Бранко, Илић П. Зоран, Радуловић М. Данка, Југовић Л. Александар, Жунић-Павловић П. Весна, Поповић-Ћитић Б. Бранислава, Филиповић Р. Мирко; Јованић С. Горан, Ханак Ш. Наташа, Васиљевић В. Даница, Антић В. Слободанка

Статус предмета: Обавезни предмет

Број ЕСПБ: 10

Услов: Знања из области психолошких основа поремећаја понашања, психологије криминала, методских приступа у

третману поремећаја понашања, метода пеналног третмана и социјалне психијатрије.

Циљ предмета: Стицање потребних знања о основним принципима пружања психолошке подршке деци и

адолесценатима у сукобу са законом, усмерене на превладавање њиховог маладаптибилног понашања; оспособљавање студената за примену различитих професионалних вештина у раду са делинквентима; упознавање студената са различитим облицима подршке, методологије развијања индивидуалних планова подршке који би обезбедили напуштање криминалних обаразаца понашања и постизање социјалне интеграције.

Садржај предмета

Теоријска настава

Циљеви, персонал, процедуре у саветодавном раду са малолетним делинквентима. Појмовни оквир везан за основне облике психолошког рада са малолентим делинквентима (психотерапија, саветовање, психолошке интервенције), и њихове елементе (клијент, терапеут, терапијски однос, процес, промена, итд.); Сет процедура и техника који се користе у саветодавном раду са малолетним делинквентима; Конципирање и реализација програма промена маладаптивних навика и антисоцијалних поступака; Процес саветовања: иницијални интервју (успостављање интерпесоналне релације и поверења) прихватање фундаменталних обавеза, спремност на отвореност и за адекватну интерперсоналну комуникацију, формирање терапијских уговора и индивидуалних планова рада са малолентицима. Диференциран приступ саветовању у раду са психолошки различитим категоријама малолетних деликвената. Како избећи да саветодавни рад са делинквентима постане контраидникован и резултује повећаним криминалним повратом. Како избећи типичне грешке у раду професионалаца који се баве саветовањем малолетника (нпр, „Хоћу само да ти помогнем) Евалуација ефеката саветодатног рада досадашња пракса, проблеми и дилеме.

Практична настава: Вежбе

Презентација појединих планова саветодавног рада са различитим категоријама малолетних преступника. Приказ методолошки утемељених евалуационих програма.

Литература:

1. Радуловић, Д. (2005): Рана психопатија и кривичне санкције, у Д. Радовановић: Казнено законодавство

прогресивна или регресивна решења, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виша школа унутрашњих послова, Београд, стр. 459-475. ISBN 86-83287-11-4

2. Бергер, Ј., Биро, М., Хрњица, С. (1990): Клиничка психологија, Научна књига, Београд. ISBN 86-23-01026-4

3. Biro, М., Butollo, W. (2003): Клиничка психологија, Футура публикације, Нови Сад, стр. 239-410 и 365-378.

COBISS.SR-ID 185341191

4. Радуловић, Д. (2006): Психологија криминала психопатија и преступништво, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Институт за криминолошка и социоошка истраживања, Београд, стр. 394-396. ISBN 86-83287-15-7

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

6

Вежбе:

4

Други облици наставе:

Студијски истраживачки

рад:

Методе извођења наставе:

предавања, вежбе, интерактивна настава, консултације, интернет, демонстрација, мултимедији

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

10

практична настава

5

усмени испит

30

колоквијуми

25семинари

25