Студијски програм: Превенција и третман поремећаја понашања

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије

Назив предмета: ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ КОД ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА

Наставник: Кандић-Поповић Б. Зорица, Пејановић А. Снежана, Николићистановић Ж. Весна, Ћорић В. Бранко,

Илић П. Зоран, Радуловић М. Данка, Југовић Л. Александар, Жунић-Павловић П. Весна, Поповић-Ћитић Б. Бранислава, Филиповић Р. Мирко, Драгојевић М. Нада; Јованић С. Горан, Ханак Ш. Наташа, Васиљевић В. Даница

Статус предмета: Обавезни предмет

Број ЕСПБ: 10

Услов: Знања из социјалне педагогије, теоријских и методских приступа превенцији поремећаја понашања, планирања

превенције, социјалне психијатрије, превенције насилног понашања и злоупотребе психоактивних супстанци

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са теоријско-методолошким основама интердисциплинарног приступа

програмима превенције и ране интервенције код поремећаја понашања, развијање критичког истраживачког става, увежбавање вештина концептуализације, дизајнирања, имплементације и евалуације програма превенције и ране интервенције, као и сврсисходно коришћење савремених достигнућа о ефективним програмима превенције и ране интервенције.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјски развој и научне основе превенције и ране интервенције (теоријски и методолошки изазови). Истраживања у области превенције и ране интервенције (теоријски модели, лонгитудиналне студије, евалуациона истраживања). Приступи у планирању превенције и ране интервенције. Ефективни програми превенције и ране интервенције (принципи, елементи, ефективност).

Практична настава

Процена потреба за применом програма превенције и ране интервенције. Планирање реализација програма превенције и ране интервенције у различитим системима друштвеног реаговања (систем социјалне заштите, образовно-васпитни систем, здравствени систем, кривичноправни систем). Евалуација програма превенције и ране интервенције.

Литература

1. Barrett, P. М., Ollendick, T. H. (2004): Handbook of interventions that work with children and adolescents Prevention and

treatment. John Wiley & Sons, Incorporated, Hoboken, NJ. ISBN 9780470844533

2. Farrington, D. P. (2005): Integrated developmental and life-course theories of offending, Transaction Publishers, New

Brunswick, NJ. ISBN 0-7658-0280-5

3. Loeber, R., Farrington, D. (1998): Serious and violent juvenile offenders Risk factors and successful interventions, Sage

Publications, Thousand Oaks, CA. ISBN 0-7619-2040-4

4. McAuley, C. (2005): Enhancing the well-being of children and families through effective interventions International evidence for practice, Jessica Kingsley Publishers, London, GBR. ISBN 9781843101161

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

4

Вежбе:

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки

рад:

Методе извођења наставе:

предавања, вежбе, интерактивна настава, консултације, интернет, демонстрација, мултимедији

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

10

практична настава

5

усмени испит

30

колоквијуми

25семинари

25