Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doktorske studije

Doktorske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju traju 3 godine, odnosno 6 semestara. Nastava se realizuje u okviru studijskih programa:


Obaveštenja

Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 6. novembra 2015. godine.

OBJAVLjUJE KONAČNU RANG LISTU
za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/16. godini.

Raspored upisa studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini


LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/16. godini (.xlsx)


PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI OBAVIĆE SE 23. OKTOBRA 2015. GODINE OD 10 DO 15 ČASOVA.

(više informacija.pdf)


Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti

Prezime i ime Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu Dokumenta za preuzimanje (PDF)
       

Studijski program Logopedija - Akreditacija 2015. godine

DOKUMENTACIJA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA:
LOGOPEDIJA
(.pdf)

Sadržaj:

• Uvod
• Poseban standard – Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija
• Standard1.Struktura studijsko gprograma
• Standard2. Svrha studijskog programa
• Standard3. Ciljevi studijskogprograma
• Standard4. Kompetencije diplomiranih studenata
• Standard5. Kurikulum
• Standard6. Kvalitet,savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
• Standard7. Upis studenata
• Standard8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
• Standard9. Nastavno osoblje
• Standard10. Organizaciona i materijalnasredstva
• Standard11. Kontrola kvaliteta
• TABELE:


Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija - Akreditacija 2015. godine

Doktorske akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija traju tri godine, obima180 ESPB, po 60 ESPB u godini.

Na prvoj godini doktorskih studija student sluša jedan obavezni i dva izborna predmeta. Tokom prve godine doktoranti stiču informacije iz oblasti neurologije ponašanja i razvoja morala i produbljuju znanjaizmetodologije i etike naučnoistraživačkog rada, razvojnih i funkcionalnih specifičnosti osoba sa teškoćama u intelektualnom razvoju i problematike težih oblika intelektualne ometenosti.

Na drugoj godini doktorskih studija student sluša tri izborna predmeta. Tokom druge godine studija doktoranti produbljuju znanja iz bazičnih i aplikativnih oblasti oligofrenologije (inkluzivne edukacije, poremećaja autističkog spektra, poremećaja pragmatske kompetencije kliničkog pristupa teškoćama u mentalnom razvoju, kreativnog učenja kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i primene asisitivne tehnologije u rehabilitaciji osoba s intelektualnom ometenošću).

Plan i program doktorskih studija se sprovodi kroz aktivnu nastavu istudijski istraživački rad, a finalizuje seizradom iodbranom doktorske disertacije.

Aktivnu nastavu na prvoj i drugoj godini doktorskih studija čine časovi predavanja (2 časa nedeljno za obavezni predmet, po 3 časa za izborne predmete prvog, drugog, trećeg i četvrtog izbornog bloka i 4 časa za predmet petog izbornog bloka) i časovi studijskog istraživačkog rada (5 časova nedeljno za obavezni predmet i po 10 časova za sve izborne predmete).

U trećoj godini doktorskih studija aktivna nastava se sastoji iz 30 časova nedeljno studijskog istraživačkog rada, koji nosi 20 ESPB bodova. Završni deo studijskog programa doktorskih studija čini doktorska disertacija čija izrada i odbrana nosi 40 ESPB bodova.
Nakon odbranjene doktorske disertacije student dobija zvanje Doktor nauka – specijalna edukacija i rehabiliatcija.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj Doktorskih studija je osposobljavanje polaznika da, nakon odbrane doktorske disertacije, samostalno planiraju i realizuju naučna istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, štopodrazumeva precizno definisanje predmeta, cilja i zadataka istraživanja, prikupljanje, obradu i prezentaciju rezultata u skladu sa najvišim naučnim i etičkim standardima

Specifični ciljevi studijskog programa su:

 • ovladavanje tehnikama kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji,
 • sticanje znanja iz oblasti neurologije ponašanja i razvoja morala,
 • proširivanje i produbljivanje znanja o razvojnim i funkcionalnim specifičnosti osoba sa teškoćama u intelektualnom razvoju i težim oblicima intelektualne ometenosti,
 • osposobljavanje polaznika za samostalno kritičko praćenje naučne literature i
 • stvaranje uslova za uspešan i odgovoran naučni rad u skladu sa najvišim stručnim i etičkim standardima.
 • proširivanje i produbljivanje znanja iz bazičnih i primenjenih oblasti oligofrenologije,
 • kritička analiza, integracija i interpretacija rezultata istraživačkog rada u oblati specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.
 • realizacija naučnog istraživanja,
 • predstavljanje rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima,
 • objavljivanje rezultata istraživanja u vodećim nacionalnim i međunarodnim časopisima
  pisanje i odbrana doktorske disertacije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče predmetno specifične kompetencije za:

 • adekvatan izbor i primenu različitih metoda kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • temeljno poznavanje oblasti koja je relevantna za izradu doktorske disertacije,
 • samostalan naučni rad i kritičko praćenje literature u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • praćenje savremenih dostignućau oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije,
 • korišćenje novih informacionih tehnologija u sticanju znanja iz predmetne oblasti,
 • prezentaciju dobijenih naučnih informacija,
 • pisanje izveštaja, projektnih aplikacija i sl.,
 • primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema i kritičkoj analizi literature iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
 • veštine komunikacije sa stručnjacima drugih profila u multidisciplinarnom istraživačkom timu.

Sticanjem navedenih kompetencija, svršeni studenti će moći uspešno da prate savremena dostignuća u odgovarajućem području naučnog interesovanja, imaće kritički odnos prema rezultatima sopstvenog istraživanja i usvojiće osnovna načela etičkog postupanja prema osobama sa teškoćama u razvoju u svim fazama istraživačkog procesa.

Kurikulum studijskog programa (.pdf)


Studijski program Defektologija - Akreditacija 2015. godine

DOKUMENTACIJA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA DEFEKTOLOGIJA DOKTORSKE STUDIJE (.pdf)

Sadržaj:

• Uvod
• Poseban standard – Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija
• Standard1.Struktura studijsko gprograma
• Standard2. Svrha studijskog programa
• Standard3. Ciljevi studijskogprograma
• Standard4. Kompetencije diplomiranih studenata
• Standard5. Kurikulum
• Standard6. Kvalitet,savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
• Standard7. Upis studenata
• Standard8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
• Standard9. Nastavno osoblje
• Standard10. Organizaciona i materijalnasredstva
• Standard11. Kontrola kvaliteta
• TABELE:


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Sadržaj

• Uvod
Poseban standard - Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta


Uvod

Poseban standard : Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija

Kompetentnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju za realizaciju Doktorskih akademskih studija proističe iz: 107 do sada odbranjenih doktorskih disertacija, 129 do sada odbranjenih magistarskih teza i broja diplomiranih studenata (5119 diplomiranih studenata zaključno sa 01.10.2008. god.); broja nastavnika koji su uključeni i naučno-istraživačke projekte (14 nastavnika uključenih u 7 domaćih i 1 međunarodni projekat), kao i broja publikacija u recenziranim naučnim i stručnim časopisima, objavljenih u proteklih deset godina. Na Fakultetu radi 15 nastavnika koji su bili mentori u izradi doktorskih disertacija.

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa

Obim doktorskih studija, u trogodišnjem trajanju, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, iznosi 180 ESPB bodova, što znači da na svakoj godini doktorskih studija student ostvaruje maksimalno 60 ESPB bodova. Prethodno ostvareni obim studija na Fakultetu iznosi 300 ESPB bodova (240 ESPB bodova osnovne akademske studije i 60 ESPB bodova diplomske akademske studije-master).
Na prvoj godini doktorskih studija student sluša jedan obavezni i četiri izborna predmeta. Dva izborna predmeta se biraju iz izbornog bloka 1, a druga dva iz izbornog bloka 2. Obavezni predmet prve godine sluša se u prvom i drugom semestru; izborni predmeti prvog izbornog bloka slušaju se u prvom semestru, dok se izborni predmeti drugog izbornog bloka slušaju u drugom semestru. Na drugoj godini doktorskih studija student takođe sluša jedan obavezni i četiri izborna predmeta, s tim što se dva izborna predmeta biraju iz izbornog bloka 3, a preostala dva predmeta iz izbornog bloka 4. Obavezni predmet druge godine sluša se u trećem i četvrtom semestru; izborni predmeti trećeg izbornog bloka se slušaju u trećem semestru, dok se izborni predmeti četvrtog izbornog bloka slušaju u četvrtom semestru.
Aktivnu nastavu na prvoj i drugoj godini doktorskih studija čine časovi predavanja (po 3 časa za svaki predmet) i časovi studijskog istraživačkog rada (po 4 časa za svaki predmet prve godine, i po 6 časova za svaki predmet druge godine doktorskih studija). Svaki od pet predmeta na prvoj i drugoj godini nosi 12 ESPB bodova, što znači da je ukupno opterećenje studenata na prvoj i drugoj godini doktorskih studija 60 ESPB bodova po godini studija.
U trećoj godini doktorskih studija (V i VI semestar) aktivnu nastavu čini samo 30 časova nedeljno studijskog istraživačkog rada koji nosi 30 ESPB bodova. Završni deo studijskog programa doktorskih studija čini doktorska disertacija čija izrada i odbrana nosi 30 ESPB bodova.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih studija je obrazovanje studenata u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije na nivou doktorskih akademskih studija, odnosno obrazovanje kadrova osposobljenih da vode originalna i naučno relevantna istraživanja i da kritički analiziraju i procenjuju istraživanja drugih autora u okviru rehabilitacije zasnovane na dokazima. Svrha ovog studijskog programa je usaglašena sa misijom i ciljevima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Studijski program doktorskih studija ima svrhu da polaznicima pruži najviši nivo obrazovanja u domenu specijalne edukacije i rehabilitacije osoba ometenih u razvoju i da im, samim tim, omogući obavljanje najsloženijih poslova u oblasti planiranja, programiranje, implementacije, procesne evaluacije i efektivne evaluacije različitih modela prevencije, detekcije, dijagnostike, rane intervencije, edukacije i tretmana osoba sa intelektualnom ometenošću; osoba s pervazivnim poremećajima razvoja; osoba sa specifičnim smetnjama u učenju; osoba sa oštećenjem vida; gluvih i nagluvih osoba; osoba sa motoričkim poremećajima; osoba s poremećajima glasa, govora i jezika, kao i osoba s poremećajima u ponašanju.
Implementacija socijalnog modela ometenosti podrazumeva primenu samo onih habilitacionih i rehabilitacionih procedura čija se efikasnost može proveriti, pa je i svrha ovog studijskog programa usmerena na profilisanje stručnjaka sa formalno najvišim stepenom akademskog obrazovanja, koji će biti osposobljen za rukovođenje stručnim timovima koji se bave procenom efikasnosti različitih intervencija u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.
Završetak doktorskih akademskih studija podrazumeva i sposobnost:
• koncipiranja fundamentalnih i razvojnih istraživačkih projekata
• prilagođavanja istraživačkog procesa uz neophodan stepen akademskog integriteta
• kritičke analize novih koncepata u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije
• prenošenja stečenih znanja naučnoj zajednici i društvu u celini
• prepoznavanja diskriminacionih postupaka, zaštite prava i pružanja podrške osobama sa posebnim potrebama.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Doktorske studije predstavljaju program poslediplomskog usavršavanja koji vodi sticanju akademskog zvanja Doktora specijalne edukacije i rehabilitacije (PhD degree). Osnovni cilj usavršavanja na Doktorskim studijama je osposobljavanje polaznika da nakon završetka ovih studija i odbrane doktorske disertacije samostalno planiraju i realizuju naučna istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije; obrađuju i prezentuju dobijene rezultate u skladu sa najvišim naučnim standardnima; vrše horizontalnu i vertikalnu diseminaciju rezultata naučnih istraživanja; kritički procenjuju istraživanja drugih autora; razumeju i u svakodnevnom istraživačkom radu primenjuju osnovne principe rehabilitacije zasnovane na dokazima; razumeju i poštuju etičke postulate u istraživačkom radu zasnovane na kodeksu dobre naučne prakse, naročito u oblasti procene osoba sa posebnim potrebama.
Studenti doktorskih studija u potpunosti ovladavaju metodologijom naučnog rada i realizuju naučno istraživanje koje predstavlja osnov za izradu doktorske disertacije. Doktorska disertacija je utemeljena na originalnim naučnim radovima, štampanim in extenso u međunarodnim časopisima, vodećim časopisima nacionalnog značaja ili časopisima nacionalnog značaja (najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje).
Ciljevi prve godine Doktorskih studija su:
• razumevanje socijalnog modela ometenosti
• sticanje aktuelnih znanja iz naučne oblasti Doktorskih studija
• osposobljavanje polaznika za samostalno kritičko praćenje naučne literature
• stvaranje uslova za uspešan i odgovoran naučni rad u skladu sa najvišim stručnim i etičkim standardima.
Ciljevi druge godine Doktorskih studija su:
• ovladavanje tehnikama kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
• kritička analiza, integracija i interpretacija rezultata istraživačkog rada u specifičnoj oblasti istraživanja
Ciljevi treće godine Doktorskih studija su:
• realizacija naučnog istraživanja
• predstavljanje rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim kongresima
• objavljivanje rezultata u vodećim nacionalnim i međunarodnim časopisima
pisanje i odbrana doktorske disertacije.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa doktorskih studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju svršeni studenti su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad. Oni poseduju sva ona znanja, veštine i sposobnosti koji su potrebni za a) samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije b) planiranje, organizovanje i realizaciju fundamentalnih i razvojnih naučno-istraživačkih projekata v) uključivanje u realizaciju međunarodnih projekata g) kreiranje i evaluaciju novih rehabilitacionih postupaka d) kreativno i nezavisno delovanje, zasnovano na kritičkom mišljenju i poštovanju etičkog kodeksa dobre naučne prakse đ) prezentovanje naučnih rezultata u naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama e) pružanje permanentnog doprinosa daljem razvoju specijalne edukacije i rehabilitacije, kao i tangentnih naučnih oblasti.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno specifične kompetencije:
• temeljno poznavanje naučne oblasti koja je relevantna za izradu doktorske disertacije
• adekvatan izbor i primenu različitih metoda kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u izabranoj naučnoj oblasti
• osposobljenost za samostalan naučni rad iz jedne od navedenih oblasti (socijalni model ometenosti, intelektualna ometenost, pervazivni poremećaji razvoja, logopatije i poremećaji komunikacije, poremećaji sluha, poremećaji vida, telesna invalidnost, višestruka ometenost, maloletnička delinkvencija i poremećaji ponašanja), kao i za kritičko praćenje literature u izabranoj oblasti naučno-istraživačkog rada.
• sposobnost praćenja savremenih dostignuća u predmetnoj oblasti
• sticanje veštine korišćenja novih informacionih tehnologija u sticanju znanja iz predmetne oblasti.
• ovladavanje veštinom prezentacije dobijenih naučnih informacija
• sticanje sposobnosti pisanja izveštaja, projektnih aplikacija i sl.
• osposobljavanje za primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema iz oblasti edukacije i rehabilitacije osoba sa posebnim potrebema
• stiče veštine komunikacije sa stručnjacima drugih profila u multidisciplinarnom istraživačkom timu.
Svršeni studenti Doktorskih studija treba da imaju kritički odnos prema rezultatima sopstvenog istraživanja i da usvoje osnovna načela etičkog postupanja prema osobama ometenim u razvoju u procesu prikupljanja, obrade, skladištenja i publikovanja naučnih rezultata.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Doktorske akademske studije traju tri školske godine, odnosno šest semestara, s tim što nastava u jednom semestru traje 15 nedelja. Svaka školska godina nosi 60 ESPB bodova, tako da je ukupan obim doktorskih studija 180 ESPB bodova.
Studijski program Doktorskih akademskih studija obuhvata aktivni nastavu i izradu doktorske disertacije. Na prvoj i drugoj godini doktorskih studija aktivna nastava se izvodi u obliku predavanja i studijskog istraživačkog rada, dok se na trećoj godini studija nastava sastoji samo iz časova studijskog istraživačkog rada.
U prvoj godini izvodi se nastava iz jednog obaveznog dvosemestralnog predmeta i četiri izborna jednosemestralna predmeta (po dva izborna predmeta u prvom i drugom semestru). Izborni predmeti prvog semestra biraju se iz izbornog bloka 1., dok se izborni predmeti drugog semestra biraju iz izbornog bloka 2.
Posle odslušane nastave u prvoj godini i položenih ispita student upisuje drugu godinu u kojoj se izvodi nastava iz jednog obaveznog dvosemestralnog predmeta i četiri izborna jednosemestralna predmeta (po dva izborna predmeta u trećem i četvrtom semestru). Izborni predmeti trećeg semestra biraju se iz izbornog bloka 3., dok se izborni predmeti četvrtog semestra biraju iz izbornog bloka 4.
Student se, po pravilu, opredeljuje za izborne predmete koji su u neposrednoj funkciji doktorske disertacije, tako da je zbir poena koji se odnose na izabrane predmete i poena predviđene za doktorsku disertaciju u svakom pojedinačnom slučaju veći od 50% od ukupnog broja ESPB bodova.
Student upisuje treću godinu doktorskih studija nakon odslušanih i položenih predmeta iz druge godine nakon čega, u saradnji sa mentorom, pristupa studijskom istraživačkom radu koji je neposredno u funkciji izrade doktorske disertacije.
Svi predmeti doktorskih studija nose 12 ESPB poena. Pri tome, broj bodova koji odgovara izbornim predmetima iznosi 80% od ukupnog broja bodova koji odgovara svim predmetima studijskog programa. Izrada i odbrana doktorske disertacije iznosi 30 ESPB bodova.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program Doktorskih akademskih studija je koncipiran na osnovu detaljnog i sveobuhvatnog istraživanja srodnih studijskih grupa u okviru Evropskog sistema visokog obrazovanja, prilagođenog našim potrebama i uslovima. Uslovi upisa na doktorske studije, trajanje studija, uslovi prelaska u narednu godinu, način studiranja i način sticanja diplome u velikoj su meri usaglašeni sa dobrom obrazovnom praksom u evropskim univerzitetima koji organizuju doktorske studije u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.
Studijski program Doktorskih akademskih studija sastoji se iz obaveznih i izbornih predmeta, kao i časova studijskog istraživačkog rada, poput sličnih akreditovanih programa u Češkoj, Sloveniji, Nemačkoj i Hrvatskoj. Osim formalne usaglašenosti u pogledu trajanja i broja ESPB bodova, postoji i visok stepen satrukturne usaglašenosti. Tako su na Palacký Univerzitetu u Češkoj, na doktorskim studijama iz oblasti specijalne edukacije neki od ponuđenih predmeta: Metodologija u specijalnoj edukaciji, Socijalizacija ometenih osoba, Dijagnostika u specijalnoj edukaciji, Savremeni trendovi u vaspitanju i obrazovanju ometenih učenika, Socijalizacija intelektualno ometenih osoba, Razvojni poremećaji govora, Dijagnostika u edukaciji slušno oštećenih osoba, Koncept vaspitanja i obrazovanja slušno oštećenih učenika, Dijagnostika u edukaciji učenika sa poremećajima vida, Dijagnostika u edukaciji učenika sa telesnom invalidnošću, Institucionalni i alternativni pedagoški sistemi za osobe sa poremećajima ponašanja, Pedagogija i edukacija višestruko ometene dece i sl. Teme iz socijalnog modela ometenosti, metodologije istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i savremenih trendova u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa različitim oblicima ometenosti zastupljene su i na doktorskim studijama specijalne pedagogike Karlovog Univerziteta u Pragu, kao i na doktorksim studijama iz specijalne edukacije i socijalne pedagogije Univerzita u Ljubljani (doktorske studije na Univerzitetu u Ljubljani traju 4 godine, zato što osnovne akademske studije traju 3 godine).
Savremenost doktorskih studija je obezbeđena studijskim boravcima naših nastavnika na univerzitetima u Velikoj Britaniji (Bristol i Oksford), SAD (Penn State University, Suffolk University Law School), Italiji (European University Institute) itd.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

U prvu godinu Doktorskih akademskih studija upisuju se studenti koji su završili osnovne i diplomske akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na studijama prvog i drugog stepena; lica koja imaju akademski stepen magistra nauka i lica koja su stekla, ili će steći, VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završila prethodne nivoe studija sa prosečnom ocenom najmanje 9 (devet).
Na konkurs za upis na doktorske studije mogu se prijaviti i kandidati koji su završili diplomske akademske studije ili integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova, na drugom fakultetu, ako imaju opštu prosečnu ocenu najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama. Takvom kandidatu, ukoliko je završio studije po nastavnom planu i programu koji ne obezbeđuje potrebno predznanje za studijski program doktorskih studija, mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih i (ili) diplomskih akademskih studija.Predmete iz kojih se polažu dopunski ispiti određuje Veće za master, specijalističke i doktorske studije, za svakog kandidata pojedinačno. Osim navedenih uslova, potrebno je da kandidat poseduje znanje engleskog jezika.
Upis na Doktorske akademske studije vrši se putem konkursa. Konkurs za upis na Doktorske akademske studije objavljuje Fakultet ili Univerzitet. Nastavno-naučno veće Fakulteta utvrđuje broj studenata koji se upisuju u prvu godinu Doktorskih akademskih studija. Prijavljeni kandidati rangiraju se na osnovu prosečne ocene, dužine studiranja, nagrada koje su dobili u toku studija, studentskih radova, učešća u međunarodnoj studentskoj razmeni i poznavanja stranog jezika. Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od broja koji je utvrđen, biće primljeni kandidati sa većim brojem bodova na rang listi.
Broj studenata koji se upisuje u drugu i treću godinu Doktorskih akademskih studija nije ograničen. U drugu godinu upisuju se studenti koji su položili sve ispite iz prve godine i stekli 60 ESPB bodova, a u treću godinu studenti koji su položili sve predmete iz druge godine i stekli 60 ESPB bodova.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Ocenjivanje studenata vrši se permanentnim praćenjem rada studenata, kao i na osnovu poena stečenih izvršavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Ispiti se polažu u pisanoj formi i (ili) usmeno. Način polaganja ispita na svakom predmetu pojedinačno definisan je nastavnim programom određenog predmeta. Savladavanjem predispitnih obaveza student može ostvariti najmanje 30%, a najviše 70% bodova kojima se određuje konačna ocena na ispitu.
Uspeh studenata na ispitu izražava se ocenom od 5 (pet) do 10 (deset). Ocena se formira na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova na sledeći način:
do 50 poena – ocena 5
51-60 poena – ocena 6
61-70 poena – ocena 7
71-80 poena – ocena 8
81-90 poena – ocena 9
91-100 poena – ocena 10.
Prosečna ocena doktorskih studija je aritmetička sredina ocena ispita iz svih predmeta.
Uslov za prihvatanje završene doktorske disertacije određen je Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta u čini ga najmanje jedan rad objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) u časopisima međunarodnog značaja, časopisima međunarodnog značaja verifikovanih posebnom odlukom Ministarstva za nauku i tehnologiju, časopisima vodećeg nacionalnog značaja ili časopisima nacionalnog značaja.
Doktorska disertacija se ocenjuje na osnovu pokazatelja njenog naučnog doprinosa. Doktorska disertacija mora biti rezultat originalnog naučnoistraživačkog rada kandidata u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Doktorska disertacija mora sadržati samostalni naučni doprinos kandidata, koji se verifikuje u naučnoj javnosti kroz radove objavljene u časopisima i prikazane na naučnim skupovima. Način i postupak pripreme doktorske disertacije bliže se uređuje Pravilnikom o doktorskim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

 

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), Univerziteta u Beogradu, ima jasno definisane kriterijume za izbor nastavnika koji rade sa punim radnim vremenom u visokoškolskoj ustanovi i razvijen sistem izbora nastavnika iz drugih naučnih institucija koji učestvuju u realizaciji doktorskih studija.
Nastavnici FASPER-a koji učestvuju u izvođenju studijskog programa doktorskih studija moraju ispunjavati posebne uslove propisane standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Kompetentnost nastavnika za izvođenje nastave na doktorskim studijama se utvrđuje na osnovu naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, domaćim časopisima, radova objavljenih u zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, monografija i udžbenika, kao i na osnovu podataka o učešću u domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima.
Nastavnik koji izvodi nastavu na doktorskim studijama ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI ili SSCI liste u poslednjih deset godina (ovaj kriterijum važi od 01.01.2010. godine). Mentor na doktorskim studijama ima najmanje tri rada objavljena ili prihvaćena za objavljivanje u časopisu sa SCI ili SSCI liste (Thomson scientific) u poslednjih deset godina (ovaj kriterijum važi od 01.01.2010. godine). Mentor može da vodi najviše pet doktoranata istovremeno. Do 01.01.2010. godine sposobnost nastavnika za izvođenje nastave na doktorskim studijama utvrđuje se spiskom od deset najznačajnijih radova i podacima o učešću u domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima.
U slučaju potrebe mogu se angažovati nastavnici sa drugih fakulteta, instituta i drugih obrazovnih institucija koji ispunjavaju posebne uslove propisane standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, ali tako da od ukupnog broja nastavnika 50% bude u radnom odnosu na neodređeno vreme u matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu ima kratkoročni i dugoročni plan i budžet predviđen za realizaciju naučno-istraživačkog rada. U cilju ostvarivanja uslova za izvođenje naučno-istraživačkog rada, FASPER, u skladu sa planom naučno-istraživačke delatnosti i postojećim budžetom, odobrava i finansira naučno-istraživačke projekte. Planom budžeta je predviđeno 10.100.000,00 (deset miliona i sto hiljada) dinara u ove svrhe, pri čemu bruto naknada za rad istraživača na projektima iznosi 8 600 000 dinara, režijski materijalni troškovi 900 000 dinara i direktni materijalni troškovi vezani za dodatnu opremu 600 000 dinara. Sredstva za realizaciju Doktorskih akademskih studija mogu biti obezbeđena i u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama, akreditovanim naučnim ustanovama i međunarodnim organizacija koje se bave podsticanjem istraživačkih projekata u oblasti inkluzivnog obrazovanja, specijalne edukacije i rehabilitacije.
FASPER obezbeđuje prostor i opremu koji su neophodni za realizaciju naučno-istraživačkog rada i izradu doktorskih disertacija. Studentima Doktorskih akademskih studija omogućeno je korišćenje informacione opreme neophodne za naučno-istraživački rad i izradu doktorskih disertacije. Stalni pristup internetu omogućava pretraživanje relevantnih baza podataka preko KOBSON-a. Na raspolaganju im je i druga oprema koja je u posedu Fakulteta, kao i oprema koja je u posedu drugih odgovarajućih ustanova, sa kojima je FASPER potpisao ugovor o saradnji.
Za izvođenje nastave na studijskom programu Doktorskih studija obezbeđena je učionica, bibliotečki prostor, čitaonica, kao i prostor za administrativne poslove. Navedene prostorije zadovoljavaju urbanističke, tehničko-tehnološke i higijenske uslove. FASPER obezbeđuje korišćenje bibliotečkog fonda iz svojih ili drugih izvora, u obimu potrebnom za ostvarenje programa Doktorskih akademskih studija.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta na studijskom programu Doktorskih akademskih studija. Samovrednovanje je sastavni deo strategije obezbeđivanja kvaliteta i sprovodi se u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u "Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova", usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
FASPER formira posebnu komisiju za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, sardnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa Doktorskih studija.

vrh strane

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs