Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
osnovne akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Osnovne akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
240 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Osnovne akademske studije
Dužina studija
Četiri godine
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
30 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, čine 42 predmeta, od toga 80% obaveznih i 20% predmeta izbornog bloka, stručna praksa na III i IV godini i obavezni završni ispit na kraju studijskog programa. Osnovne akademske studije traju četiri godine.
Studijski program čine jednosemestralni i dvosemestralni predmeti u odnosu: jednosemestralni 22 ili 52.38%, dvosemestralni 20 (47.61%). Godišnja opterećenost studenata je 690 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 780 časova tokom druge godine, 705 časova tokom treće godine i 690 časova tokom četvrte godine (ukupno 2865 časova). Prosečan broj časova aktivne nastave na svim godinama studija 716,25. Prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno 23.88 časova. Student, od ponuđenih 20 izbornih predmeta bira 10 (iz deset izbornih grupa). Faktor izbornosti, u odnosu na ukupan broj bodova studijskog programa, je 20,42%.
Na kraju treće i četvrte godine se izvodi stručna praksa, organizovana po modelu kontinuirane stručne prakse u trajanju od dve nedelje (deset radnih dana, 80 radnih sati), u ustanovama gde se realizuje specijalna edukacija i rehabilitacija.
Svaka godina studija nosi 60 ESPB, a ukupno, nakon završenih studija 240 ESPB. Bodovna vrednost svakog predmeta i stručne prakse utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata.
Nakon završenih studija prvog nivoa, student stiče akademsko zvanje defektolog.
Aktivna nastava na osnovnim studijama se realizuje kroz predavanja i vežbe. Nastavni sadržaji se prikazuju putem Power-Point prezentacije, dok se individualni rad, rad u manjim grupama i rad u parovima sprovodi kroz radionice u kojima dominira istraživanje literature, izvora na internetu i sl. Vežbe se realizuju u nastavnoj bazi u direktnom kontaktu sa osobama sa motoričkim poremećajima, kroz demonstraciju saradnika ili nastavnika, individualni rad uz asistenciju i samostalni rad.
Studijski program je, kroz obavezne i izborne predmete, povezan sa drugim studijskim programima Fakulteta, iz čega proizilazi i mogućnost za prelazak sa jednog na drugi studijski program.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima zasnovan je na tradicionalnoj teoriji biološkog, psihološkog i socijalnog jedinstva osoba sa invaliditetom, pa tako i osoba sa motoričkim poremećajima i nastojanju njihovog uključivanja u društvenu sredinu. Reč je o afirmativnom pristupu osobama sa invaliditetom, odnosno osobama sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima, zasnovanom na aktiviranju potencijala i reorganizaciji motoričkih funkcija u cilju njihove integracije u društvenu sredinu.
Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima usklađena je sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta koji podrazumevaju profesionalnu pripremu stručnjaka za rad sa osobama sa invaliditetom.
Program je tako koncipiran da pruža mogućnost ovladavanja teorijskim znanjima i praktičnim veštinama, koje obezbeđuju profesionalne kompetencije, usklađene sa savremenim tokovima u području rada sa osobama sa motoričkim smetnjama i poremećajima, a koje se odnose na:

 • osnovna medicinska, psihološka, neuropsihološka, pedagoška i sociološka saznanja, neophodna za razumevanje
 • bio-psiho-socijalnih činilaca tipičnog razvoja i razvojnih odstupanja;
 • savremen teorijski i empirijski pristup fenomenu ometenosti u razvoju: gluvoće i nagluvosti, teškoćama u mentalnom razvoju, oštećenja vida, poremećaji glasa, govora i komunikacije;
 • ovladavanje metodama dijagnostike, detekcije i identifikacije razvojnih kašnjenja i smetnji, te primenu primerenih razvojnih programa;
 • ovladavanje savremenim modelima, metodama, sredstvima i načinima realizacije sadržaja u predškolskom vaspitno-obrazovnom radu, kao i programskoj strukturi, pripremi i realizaciji predmeta razredne nastave u skladu sa potrebama i mogućnostima dece i omladine sa motoričkim poremećajima;
 • samostalnu relizaciju preventivno-korektivnog rada u redovnoj i specijalnoj školi i vannastavnih aktivnosti u školama za decu sa motoričkim poremećajima;
 • ovladavanje tehnikama procene i tretmana motoričkih deficita osoba sa višestrukim oštećenjima;
 • ovladavanje principima, sadržajima i metodama rada u inkluzivnom obrazovnom okruženju, posebno sa decom sa motoričkim poremećajima, koja su uključena u redovne razrede;
 • ovladavanje postupcima u svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i pružanje podrške socijalne integracije osoba sa motoričkim poremećajima;
 • ovladavanje postupcima kliničkog multidisciplinarnog pristupa proceni i tretmanu osoba sa motoričkim poremećajima;
 • ovladavanje osnovnim metodološkim modelima i primeni osnovnih metoda obrade podataka.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi osnovnih akademskih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima usmereni su na postizanje profesionalnih kompetencija za rad na području edukativnog i kliničkog rada sa osobama sa motoričkim poremećajima, tj. pripremu i ovladavanje osnovnim veštinama u oblasti vaspitanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite osoba sa motoričkim poremećajima (telesno invalidne, hronično obolele i višestruko ometene) svih uzrasta i kategorija.
Opšte-akademska znanja, koja nudi studijski program, imaju za cilj osposobljavanje za:

 • opservaciju i prepoznavanje genetskih, neuroloških i psihijatrijskih oboljenja/oštećenja, kao i neurokognitivnih
 • poremećaja u detinjstvu, koja zahtevaju specijalni edukativni tretman i rehabilitaciju;
 • sagledavanje društvenih pojava i obrazaca ponašanja u široj društvenoj perspektivi;
 • primenu psiholoških znanja u praktičnom radu specijalnog edukatora i rehabilitatora; poznavanje veština komunikacije koje su važne za savetovanje,
 • samostalno osmišljavanje nacrta i izvođenje istraživanja, kao i pravilne primene osnovnih statističkih metoda za obradu podataka,
 • implementaciju asistivnih tehnologija u komunikaciji, edukaciji, kontroli okruženja, mobilnosti i zdravlju;
  menadžerske metode i veštine i poslovno planiranje i odlučivanje u ustanovama u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti.

Savladavanjem nastavnih sadržaja tangentnih oblasti, student stiče elementarna znanja iz: teorije specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima i osnovnim tehnikama koje se odnose na detekciju, dijagnostiku, edukaciju i rehabilitaciju ovih osoba; oblasti intelektualne ometenosti; oblasti bioloških osnova motoričkih i kognitivnih funcija čoveka; oblasti funkcionisanja osoba sa oštećenjem vida i sluha; oblasti govorno- jezičke komunikacije; metoda medicinske rehabilitacije.
Cilj užestručnih naučnih oblasti je osposobljavanje za:

 • samostalno korišćenje metoda dijagnostike, detekcije i identifikacije razvojnih kašnjenja i smetnji, primenu primerenih razvojnih programa i izvođenje procene i metoda tretmana kod dece sa motoričkim poremećajima u predškolskom uzrastu;
 • pravilan izbor modela, metoda, sredstava i načina realizacije sadržaja u predškolskom vaspitno-obrazovnom radu, samostalnu pripremu i realizaciju programskih zadataka nastave matematike, srpskog jezika, poznavanja prirode i društva i nastave veština u razrednoj nastavi; primenu metoda specijalno-pedagoške procene i realizaciju inkluzivne nastave;
 • realizaciju preventivno-korektivnog rada u redovnoj i specijalnoj školi sa decom sa motoričkim, senzornim i intelektualnim deficitima i vannastavnih aktivnosti u školi za decu sa motoričkim poremećajima;
 • tehnike predprofesionalne procene, primenu metoda i oblika profesionalnog treninga, procenu preostale radne sposobnosti i za rad sa odraslim osobama sa motoričkim poremećajima;
 • primenu tehnikama procene i tretmana motoričkih deficita i osoba sa višestrukim oštećenjima;
 • primenu habilitaciono-rehabilitacionih metoda i tehnika za sve uzraste i stanja oštećene motorike.

Ovako koncipiran program osnovnih akademskih studija omogućava dostizanje ciljeva ka profilisanju polivalentnog visoko obrazovanog kadra za rad sa osobama sa motoričkim poremećajima svih uzrasta, u oblasti vaspitanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije studenata osnovnih akademskih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima:
Primena elementarnih medicinskih, psiholoških, neuropsiholoških, pedagoških i socioloških saznanja u razumevanju bio-psiho-socijalnih činilaca tipičnog razvoja ljudskog bića i razvojnih odstupanja;
Sposobnost samostalnog osmišljavanja nacrta i izvođenje istraživanja, kao i pravilne primene osnovnih statističkih metoda za obradu podataka;
Korišćenje i implementaciju asistivnih tehnologija u komunikaciji, edukaciji, kontroli okruženja, mobilnosti i zdravlju;
Poznavanje menadžerskih metoda i veština i poslovnog planiranja i odlučivanja, u ustanovama u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti;
Profesionalno odgovorno ponašanje u svim etapama i prema svim učesnicima procesa edukacije i rehabilitacije;
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja;
Sposobnost promovisanja prava osoba sa invaliditetom, u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju.

Predmetno-specifične kompetencije studenata osnovnih akademskih studija:
Poznavanje razvojnih karakteristika i osnovnih znanja o uzrocima, prevalenciji, incidenciji, vidovima, nivoima, načinu ispoljavanja i posledicama oštećenja sluha i vida i teškoća u mentalnom razvoju, u kontekstu višestruke ometenosti;
sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, dijagnostike, kliničkog tretmana i individualne podrške osoba sa motoričkimporemećajima;
realizacija vaspitno-obrazovnog programa u predškolskim ustanovama i realizacija razredne nastave u školama za decu sa motoričkim poremećajima;
rad u inkluzivnom obrazovnom okruženju,
izrada i sprovođenja individualnih edukativnih i razvojnih programa;
učešće u svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa motoričkim poremećajima.

Opis ishoda učenja
Kao nosioca profesionalne delatnosti u oblasti prevencije, detekcije, dijagnostike, habilitaciono-rehabilitacionih programa, edukacije, profesionalnog osposobljavanja, predmet rada ovog stručnjaka čine osobe sa oštećenjem centralnog i perifernog nervnog sistema, oštećenjem koštano-zglobnog aparata, hroničnim oboljenjima, oštećenjem tj. poremećajima psihomotorike, oštećenjem tj. poremećajem motoričkog ponašanja kod drugih invalidnih stanja (senzornih, mentalnih i dr.).
Ovladavanje specifičnim metodama rada sa decom sa motoričkim poremećajima predškolskog uzrasta, specijalno-pedagoškim postupcima vaspitno-obrazovnog i korektivnog rada sa decom školskog uzrasta, metodama profesionalne orijentacije osoba sa motoričkim poremećajima, specijalno-pedagoškim metodama i kliničkim pristupima u prevazilaženju efekata telesne invalidnosti, obezbeđuje kvalifikovan kadar za poslove i radne zadatke vaspitača u specijalnim vaspitnim grupama i ustanovama socijalne zaštite, nastavnika razredne nastave u školama za obrazovanje učenika sa telesnom invalidnošću, stručnog saradnika u redovnim predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, kao i specijalnim osnovnim školama i zdravstvenog saradnika u zdravstvenim ustanovama sa habilitaciono-rehabilitacionim programima.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Studijski program osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima traje četiri godine. Studijski program čini 42 predmeta, od toga 80% obaveznih i 20% predmeta izbornog bloka, stručna praksa na III i IV godini i obavezni završni ispit na kraju studijskog programa.
Studijski program čini jednosemestralni i dvosemestralni predmeti u odnosu: jednosemestralni 22 ili 52.38%, dvosemestralni 20 (47.61%).
Studijski program čine jednosemestralni i dvosemestralni predmeti u odnosu: jednosemestralni 22 ili 52.38%, dvosemestralni 20 (47.61%). Godišnja opterećenost studenata je 690 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 780 časova tokom druge godine, 705 časova tokom treće godine i 690 časova tokom četvrte godine (ukupno 2865 časova). Prosečan broj časova aktivne nastave na svim godinama studija 716,25. Prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno 23.88 časova.
Od ukupnog broja časova aktivne nastave, časovi predavanja čine: na prvoj godini 78,26% (540), na drugoj godini 61.53% (480), na trećoj godini 55.31% (390) i na četvrtoj godini 360 ili 52,17% ukupnog broja aktivne nastave na godini studija. Prosečno časova predavanja na svim godinama studija 61.78% (1770 časova).
Po tipu predmeta, akademsko-opšteobrazovni čine 15.24% ukupnog broja predmeta, teorijsko-metodološki 23.79%, naučno-stručni 31.97%, a stručno-aplikativni 29.00% ukupnog broja predmeta.
Svaka godina studija nosi 60 ESPB, a nakon završenih studija student stiče 240 ESPB

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Analiza više inostranih studijskih programa iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije pokazala je najuočljiviju kompatibilnost osnovnih akademskim studijama studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, kroz usklađenost programskih sadržaja, pri komparaciji sa programima Rehabilitaciona pedagogija i Edukacija i rehabilitacija telesno invalidnih osoba (Fakulteta za zdravstvenu pedagogiju, Univerzitet u Kelnu, Nemačka), Edukacija dece sa neurosomatskim obolenjima (Fakulteta za predškolsku i osnovno školsku edukaciju, Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska), i studijskog programa Rehabilitacija, na Odseku za motorne poremećaje i hronične bolesti (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska).

Studijski programi Rehabilitaciona pedagogija i Edukacija i rehabilitacija telesno invalidnih osoba (Fakultet za zdravstvenu pedagogiju, Universitet u Kelnu, Nemačka), su podeljeni na sledeće oblasti i podoblasti: Osnove specijalne pedagogije, Uslovi i osobenosti razvoja osobe (medicinski, psihološki i socijalno-pedagoški aspekti), Pregled, ispitivanje i savetovanje (specifični postupci i metode dijagnostike u specijalnoj pedagogiji, izrada plana rehabilitacije), Polja delovanja i mere: težište na nastavi (specifični problemi didaktike odabranih nastavnih predmeta i oblasti učenja škole za telesno invalidne učenike, oblici delovanja i uticaja specijalne pedagogije uopšte, kao i u okviru interdisciplinarne saradnje, oblici diferencijacije u specijalnim školama i redovnim školama), Posebni problemi i specijalne mere u pedagogiji i didaktici telesno invalidnih učenika (rano i osnovno obrazovanje telesno invalidnih osoba, obrazovanje telesno invalidnih učenika i bolesnih učenika kod kuće i u toku slobodnog vremena, specifični problemi pedagoškog podsticanja osoba sa najtežim poremećajima, profesionalna priprema, profesionalno osposobljavanje i profesionalna integracija). www.hrf.uni-koeln.de

Na Katedri, Edukacija dece sa neurosomatskim obolenjima, Fakulteta za predškolsku i osnovno školsku edukaciju, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska, studenti od I do IV semestra prolaze opšti model studija i zajedničke predmete, a od V do VIII semestra uče stručne i užestručne predmete: na III godini iz oblasti predškolske i školske pedagogije (pedagogija jezika i ovladavanje govorom, pedagogija matematike), a na IV godini iz oblasti pedagogije dece sa neurosomatskim oboljenjima, npr.: didaktika čitanja i pisanja, didaktika matematike, didaktika jezika, didaktika muzičkog i fizičkog vaspitanja. Osim pomenutih predmeta na III i IV godini studija polažu se i psihologija dece sa neurosomatskim obolenjima, teorija i istorija somatopedije, savremene obrazovne tehnologije, ergonomija za invalide, dijagnostika dece sa neurosomatskim oboljenjima, osnove psihoterapije i psihoprofilaktike itd. http://www.uni-sofia.bg

Na Odseku za motorne poremećaje i hronične bolesti, studijski smerRehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; studenti biraju nakon druge godine dodiplomskih studija. Nastavni plan i program studija obuhvata opšte zajedničke predmete, predmete odabranog studijskog smera zajedničkih predmeta studijskog smera - rehabilitacija) i izborne predmete. http://www.erf.hr

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine.
Osnovne akademske studije može upisati osoba koja je srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju stekla završivši gimnaziju, medicinsku, ekonomsku ili neku drugu školu čija je obrazovna delatnost srodna predmetu studiranja.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit putem testa kojim se proveravaju znanja stečena tokom prethodnog školovanja u oblasti biologije, psihologije i sociologije.
Komisija za sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, koju imenuje dekan, ima zadatak da sprovede konkurs, organizuje polaganje prijemnog ispita, utvrdi redosled kandidata i formira jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajuće studente.
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu prema utvrđenim parametrima. Upis kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija bez polaganja prijemnog ispita regulisan je odgovarajućim odredbama Statuta Fakulteta.
Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja nastavnika i saradnika, raspoloživih prostornih, tehničkih i bibliotečkih mogućnosti, kao i potreba relevantnih institucija za profilom stručnjaka koje obrazuje studijski program. Ovaj studijski program, od školske 2009/10 godine, kada će početi da se realizuje, upisuje 30 studenata.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Ocenjivanje i napredovanje studenata na studijskom programu prvog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, kontinuirano se prati na osnovu predispitnih i ispitnih aktivnosti i izražava u poenima, bodovima i ispitnim ocenama.
Ocenjivanje studenata vrši se na osnovu poena stečenih ispunjavanjem predispitnih obaveza i poena stečenih polaganjem ispita. Ukupan broj mogućih poena koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 60 poena može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između poena koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i poena koje postiže polaganjem ispita predviđen je programom nastavnog predmeta.
Predispitne obaveze (u zavisnosti od predmeta), uglavnom podrazumevaju aktivnost u toku predavanja koja se obezbeđuje organizacijom interaktivne nastave koja pruža mogućnost aktivacije studenata; aktivnosti na vežbama (na nivou informisanja, demonstracije ili samostalnog izvođenja – u okviru pojedinih predmeta, časovi vežbi se realizuju hospitovanjem u redovnim i specijalnim školama, kada se u predispitnim obavezama poentira priprema i realizacija časova razredne natave); polaganjem kolokvijuma i/ili izradom seminarskog rada. Poeni stečeni ispunjavanjem predispitnih obaveza (u zavisnosti od predmeta) kreću se od 50 – 60. Obavezno prisustvo nastavnika ili saradnika na vežbama, uz demostraciju i asistenciju u realizovanju programa omogućava olakšano sticanje poena na ovim predispitnim obavezama. Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta kad ispuni zadate predispitne obaveze i, ukoliko je to predviđeno programom nastavnog predmeta, položi ispite koji su definisani kao uslov.
Ispit se realizuje pismeno ili usmeno, odnosno praktično ili usmeno. Broj poena koji se stiče polaganjem ispita iznosi od 50-60, u zavisnosti od predmeta. Aktivna nastava kroz predavanja, dostupnost konsultacija, prikaz video filmova i obavezna power point prezentacija omogućava studentima dostupnost u savladavanju prezentovane građe. Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja bodova ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan), 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U ispitnu knjigu svakog predmeta, unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks unose isključivo prelazne ocene.
Posle tri neuspešna polaganja istog ispita ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.
U drugu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu studenti koji su ostvarili 42 ESPB za budžet, odnosno 25-41 ESPB na samofinansiranje. U treću godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu studenti koji su položili sve ispite prve godine studija i ostvarili 42 ESPB za budžet, odnosno 25-41 ESPB na samofinansiranje. U četvrtu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu studenti koji su položili sve ispite druge godine studija i ostvarili 42 ESPB za budžet, odnosno 25-41 ESPB na samofinansiranje.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavno osoblje angažovano na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima čini 37 nastavnika, zaduženih za realizaciju 32 obavezna i 10 izbornih predmeta, na osnovnim akademskim studijama. Nastavnici, koji su angažovani sa 100% radnog vremena u ustanovi, realizuju 73.13% ukupnog fonda predavanja na studijskom programu prvog nivoa. Potreban broj nastavnika za realizaciju časova predavanja je 11.50. Postojeći broj nastavnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 24.00, a postojeći broj nastavnika angažovanih po ugovoru 8.00, tako da je prosečno opterećenje nastavnika na ovom studijskom programu je 1.93 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina nastavnika su angažovani i na drugom nivou studija).
Na studijskom programu angažovano je i 14 saradnika koji su angažovani u ustanovi sa 100% radnog vremena. Potreban broj saradnika je 4.10. Postojeći broj saradnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 9.00, tako da je prosečno opterećenje saradnika na ovom studijskom programu je 2.29 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina saradnika su angažovani i na drugim studijskim programima i na drugom nivou studija).
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Na studijskom programu su angažovani nastavnici iz oblasti medicinskih nauka, uže oblasti fiziologija (1 redovni profesor), neurologija (1 redovni profesor), psihijatrija (1 redovni profesor), biologija i humana genetika (2 vanredna profesora), fizikalna medicina i rehabilitacija (2 vanredna profesora); pedagoških nauka, uža oblast opšta pedagogija sa metodologijom i istorijom pedagogije (1 vanredni profesor) uža oblast matematika (1 redovni profesor),uža oblast nastava prirode i društva; psiholoških nauka, uža oblast opšta psihologija (1 docent), razvojna i pedagoška psihologija ( 1 redovni profesor, 1 docent), socioloških nauka, uža oblast sociologija (1 docent), i najviše iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Po užim naučnim oblastima zastupljeni su nastavnici iz užih oblasti: somatopedija (2 redovna profesora, 4 vanredna profesora, 2 docenta); oligofrenologija (1 redovni profesor, 3 vanredna profesora); surdologija (1 vanredni profesor), poremećaji u komunikaciji u logopediji (1 vanredni profesor), tiflologija (1 docent), socijalna patologija (1 docent), psihologija ometenosti (1 docent), neuropsihologija (1 vanredni profesor), veštine u specijalnoj edukaciji (2 redovna profesora, 1 docent).
Oblast filološke nauke, uža naučna oblast engleski jezik i književnost realizuje 1 viši predavač i srpski jezik i književnost -1 redovni profesor angažovan po ugovoru (30% radnog vremena).
Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni predmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog pograma prvog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima obezbeđeni su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Prostorne mogućnosti i oprema ispunjavaju neophodne uslove za uspešno obavljanje nastavne delatnosti u okviru studijskog programa. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard od neophodnih 2 m2 (po studentu)koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Raspoloživi prostor za realizaciju predavanja obuhvata učionicu (Kabinet za Somatopediju, br. 5), u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2, kao i učionice i amfiteatre u nastavnim bazama, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Kabinet je površine 30 m2 i opremljen je računarom i plazmom koji omogućavaju video i power point prezentacije (Pentium IV).
Vežbe i stručna praksa ostvaruju se u predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim institucijama, ustanovama socijalne zaštite i drugim ustanovama koje su relevantne za studijski program, koje se bave specijalnom edukacijom i rehabilitacijom dece i osoba sa invaliditetom, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
Za potrebe samostalnog studentskog rada obezbeđen je prostor biblioteke, čitaonice i internet čitaonice sa neophodnom pratećom opremom. Na studijski program se upisuje 30 studenata (120 studenata), pa je na ovaj način obezbeđen neophodan prostor za ove aktivnosti.
Bibliotečku građu za proučavanje studijskog programa čini 104 naslova dostupnih studentima, od čega se u biblioteci nalazi 43, a ostalo je dostupno u slobodnoj prodaji. Internet čitaonica raspolaže sa 24 priključka i omogućava realizaciju predispitnih i ispitnih obaveza koje se odnose na izradu seminarskih radova kao i izradu završnog rada studijskog programa.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program osnovnih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

 • poslednji unos: 31.01.2012 14:48

 • Uverenje o akreditaciji

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa

  Osnovne akademske studije

 

 

Kontakt Info