Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
diplomske akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Diplomske akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
60 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Diplomirani defektolog – master
Dužina studija
Jedna godina
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
25 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Diplomske akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima traju jednu školsku godinu. Studijski program čini pet predmeta, od toga 70% obaveznih i 30% predmeta izbornog bloka u I semestru, studijski istraživački rad, u svrhu izrade master rada u II semestru i obavezni završni ispit na kraju studijskog programa. Studijski program čine jednosemestralni predmeti. Godišnja opterećenost studenata je 615 časova aktivne nastave.
Planom prvog semestra predviđena je realizacija programa koji se sastoji od ukupno 9 nastavnih predmeta, od kojih student sluša i polaže 5 predmeta, 3 obavezna i 2 izborna predmeta. Izborni predmeti, kojih ima 6, podeljeni su u dve izborne grupe. Prvu izbornu grupu čine tri predmeta koji obrađuju Fenomenologiju motoričkih poremećaja kod neuroloških, ortopedskih stanja i kod hroničnih oboljenja. Drugu izbornu grupu čine tri predmeta koji obrađuju modele podrške i tretmana osoba sa neurološkim, ortopedskim i hroničnim oštećenjima/oboljenjima.
Plan i program diplomskih akademskih studija se izvodi kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad, u odnosu: 48% studijski istraživački rad, predavanja i vežbe 52% (od čega predavanja 61%).
Aktivna nastava na diplomskim akademskim studijama se realizuje kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad. Nastavni sadržaji se prikazuju putem Power-Point prezentacije, dok se individualni rad, rad u manjim grupama i rad u parovima sprovodi kroz radionice u kojima dominira istraživanje literature, izvora na internetu i sl. Vežbe se realizuju u nastavnoj bazi u direktnom kontaktu sa osobama sa motoričkim poremećajima, kroz demonstraciju saradnika ili nastavnika, individualni rad uz asistenciju i samostalni rad. Studijski istraživački rad čini deo aktivne nastave u drugom semestru, a namenjen je izradi završnog - master rada.
Studijski program ostvaruje ukupno 60 ESPB, 30 ESPB bodova po semestru. Nakon završenih studija drugog nivoa, student stiče akademsko zvanje diplomirani defektolog- master.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, drugog nivoa studija, usklađena je sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta koji podrazumevaju profesionalnu pripremu stručnjaka za rad sa osobama sa invaliditetom.
Svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima je produbljivanje i proširivanje znanja stečenih na osnovnim akademskim studijama, i to u oblastima:

kompetentno planiranje, kreiranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u oblasti prevencije, dijagnostike i rane intervencije, kod osoba sa različitim manifestacijama neuroloških, ortopedskih i hroničnih oštećenja/oboljenja, tokom svih perioda života;
kompetentno planiranje, kreiranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u oblasti vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa različitim manifestacijama neuroloških, ortopedskih i hroničnih oštećenja/oboljenja, tokom svih perioda života;
kompetentno planiranje, kreiranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u sistemu zdravstvene i soscijalne zaštite osoba sa različitim manifestacijama neuroloških, ortopedskih i hroničnih oštećenja/oboljenja, tokom svih perioda života;
Studijski program drugog nivoa studija, obezbeđuje dodatne veštine, ali i osposobljenost za razumevanje specifičnih potreba i mogućnosti osoba sa motoričkim smetnjama i poremećajima, u različitim aspektima invalidnosti i na osnovu toga stalno inoviranje i unapređenje teorije i prakse u ovoj oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa, diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, usmereni su na postizanje profesionalnih kompetencija za rad na području edukativnog i kliničkog rada sa osobama sa motoričkim poremećajima:

ovladavanje metodama prevencije, dijagnostike i rane intervencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji;
sticanje znanja i veština za samostalno kreiranje i realizaciju programa edukacije, rehabilitacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa motoričkim poremećajima;
ovladavanje fenomenološkim pristupom istraživanja motoričkih poremećaja kod neuroloških stanja, ortopedskih stanja i hroničnih oboljenja;
savladavanje sadržaja programa obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kroz specijalno pedagoški i rehabilitacijski rad sa osobama sa neurološkim i ortopedskim deficitima, kao i hroničnim oboljenjima;
sticanje znanja i veština za aktivno učešće u timskom radu pri obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.
Ovako koncipiran program, diplomskih akademskih studija, omogućava dostizanje ciljeva ka profilisanju polivalentnog, visoko obrazovanog kadra za rad sa osobama sa motoričkim poremećajima svih uzrasta, u oblasti vaspitanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Diplomske akademske studije omogućavaju sticanje profesionalnih sposobnosti i veština koje omogućavaju primenu savremenih pristupa u radu u rešavanju teorijskih problema i realizaciji praktičnih zadataka primenjujući teorijske koncepte i zaključke u veoma raznovrsnim realnim situacijama. Ove omogućavaju permanentno unapređenje specijalno-edukacijskog i rehabilitacionog rada u predmetnom području somatopedije.
Opšte i predmetno-specifične kompetencije studenata, diplomskih akademskih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, pored kompetencija stečenih na osnovnim studijama su:
Produbljivanje, proširivanje i kreativna integracija znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama;
Osposobljavanje za aktivno učešće, integraciju i interpretaciju informacija, saradnja, komunikacija i donošenje odluka u multidisciplinarnom timu;
Osposobljavanje za samostalno korišćenje, kritičku i komparativnu analizu, integraciju i interpretaciju naučnih i stručnih informacija
Ishod učenja studenata diplomskih akademskih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima:
kompetentno planiranje, kreiranje, implementacija i evaluacija standardnih i inovativnih programa u oblastima prevencije, dijagnostike, tretmana, vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa različitim manifestacijama neuroloških, ortopedskih i hroničnih oštećenja/oboljenja, tokom svih perioda života.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Studijski program diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima traje jednu godinu. Studijski program čini 5 predmeta, od toga 70% obaveznih i 30% predmeta izbornog bloka, studijski istraživački rad u svrhu izrade master rada u drugom semestru i obavezni završni ispit na kraju studijskog programa. Studijski program čine jednosemestralni predmeti.
Planom prvog semestra predviđena je realizacija programa koji se sastoji od ukupno 9 nastavnih predmeta, od kojih student sluša i polaže 5 predmeta, 3 obavezna i 2 izborna predmeta. Izborni predmeti, kojih ima 6, podeljeni su u dve izborne grupe. Prvu izbornu grupu čine tri predmeta koji obrađuju Fenomenologiju motoričkih poremećaja kod neuroloških, ortopedskih stanja i kod hroničnih oboljenja. Drugu izbornu grupu čine tri predmeta koji obrađuju modele podrške i tretmana osoba sa neurološkim, ortopedskim i hroničnim oštećenjima/oboljenjima.
Aktivnu nastavu na ovom studijskom programu čine časovi predavanja, vežbe i studijski istraživački rad (ukupno 615). Od toga časovi predavanja i časovi vežbi čine 51.2%, a časovi predavanja su zastupljeni sa 61.9%.
Drugi smestar čine studijski istraživački rad, vrednovan sa 20 ESPB bodova i diplomski rad sa 10 ESPB bodova.
Studijski program nosi 60 ESPB.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Program diplomskih akademskih studija studijskog programa SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA, komplementaran je sa više studijskih programa u Evropi:

Programom master studija Fakulteta za edukaciju, u Oblasti specijalne edukacije, (Faculti for Education, Master studies in Special Education, University of Oslo,www.uio.no/studier/program/spneed-master/om/oppbygging-gjennomforing.xml) u trajanju od 24 meseca (2 godine) i to u sledećim predmetnim oblastima: Planiranje, implementacija i evaluacija u obrazovanju za učenike sa ometenošću, Savetovanje, inovacije, sistemi podrške i saradnje.
2) Programom Katoličkog univerziteta Leuven – Belgija (www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/syllabi/pdf/lo9b5e.pdf) pod nazivom: Adaptirana fizička aktivnost. Studije su podeljene u 5 faza. PRVA faza podrazumeva obnavljanje i izučavanje metodologije istraživanja u oblasti patofiziologije motorike, što je u potpunosti komplementarno sa predmetima ove studijske grupe. U DRUGOJ fazi izučavanja master studija na katoličkom univerzitetu Leuven komplementarnost se ogleda u sledećim oblastima izučavanja: Patologija i implikacije za vežbe za osobe sa hroničnim bolestima i stanjima, Intervencija u Adaptiranoj fizičkoj aktivnosti – senzomotorni poremećaji i njegove podoblasti izučavanja Dizajniranje programa i evaluacija i Evaluativne i metode intervncije u AFA.
3) Programom master studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (www.erf.hr), koji je organizovan u dva nivoa (trajanje dve godine). Akademski program ove studijske grupe komplementaran je u potpunosti sa programom studijske grupe ERF-a pod nazivom «Edukacijska rehabilitacija» tj. njenom modulu «Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivne terapije.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Diplomske akademske studije, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, mogu upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. Pravo upisa na diplomske akademske studije ima i kandidat koji je stekao visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje 8 semestara, ukoliko mu je opšta prosečna ocena najmanje 8.
Upis se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine. Komisija za sprovođenje konkursa za upis na diplomske akademske studije, koju imenuje dekan, sprovodi konkurs i utvrđuje redosled primljenih kandidata.
Redosled kandidata za upis određuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama. Pravo na upis stiče kandidat rangiran u okviru utvrđenog broja studenata koji se primaju.
Broj studenata koji se upisuju na diplomske akademske studije, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, utvrđen je na osnovu broja nastavnika i saradnika, raspoloživih prostornih, tehničkih i bibliotečkih mogućnosti, kao i potreba relevantnih institucija za profilom stručnjaka koje obrazuje studijski program. Ovaj studijski program, od školske 2009/10 godine, kada će početi da se realizuje, upisuje 25 studenata.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Ocenjivanje i napredovanje studenata, na studijskom programu, drugog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, kontinuirano se prati na osnovu predispitnih i ispitnih aktivnosti i izražava u poenima, bodovima i ispitnim ocenama.
Ocenjivanje studenata vrši se na osnovu poena stečenih ispunjavanjem predispitnih obaveza i poena stečenih polaganjem ispita. Ukupan broj mogućih poena koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 60 poena može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između poena koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i poena koje postiže polaganjem ispita, predviđen je programom nastavnih predmeta.
Predispitne obaveze (u zavisnosti od predmeta), uglavnom podrazumevaju aktivnost u toku predavanja koja se obezbeđuje organizacijom interaktivne nastave koja pruža mogućnost aktivacije studenata; aktivnosti na vežbama (na nivou informisanja, demonstracije ili samostalnog izvođenja); polaganjem kolokvijuma i/ili izradom seminarskog rada. Poeni stečeni ispunjavanjem predispitnih obaveza (u zavisnosti od predmeta) kreću se od 50 – 60. Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta kad ispuni zadate predispitne obaveze i, ukoliko je to predviđeno programom nastavnog predmeta, položi ispite koji su definisani kao uslov.
Ispit se realizuje pismeno ili usmeno, odnosno praktično ili usmeno. Broj poena koji se stiče polaganjem ispita iznosi od 50-60, u zavisnosti od predmeta. Aktivna nastava kroz predavanja, dostupnost konsultacija, prikaz video filmova i obavezna power point prezentacija omogućava studentima dostupnost u savladavanju prezentovane građe. Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja poena ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan), 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U ispitnu knjigu svakog predmeta, unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks unose isključivo prelazne ocene.
Posle tri neuspešna polaganja istog ispita ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.
Student priprema ispit na osnovu ispitnog materijala definisanog programom predmeta. Obim ispitnog materijala određen je brojem časova nastave.
Diplomski (master) rad polaže se pred, najčešće tročlanom, komisijom za odbranu završnog rada, koju čine nastavnici i saradnici iz iste ili srodne naučne oblasti iz koje je odabrana tema rada. Ocena na završnom ispitu utvrđuje se prema standardima koji se koriste i za ostale ispite.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavno osoblje angažovano na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, drugog nivoa studija, čini 11 nastavnika, zaduženih za realizaciju 3 obavezna i 6 izbornih predmet. Nastavnici, koji su angažovani sa 100% radnog vremena u ustanovi, realizuju 75.96% ukupno časova aktivne nastave na studijskom programu drugog nivoa.
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Na studijskom programu su angažovani nastavnici iz oblasti medicinskih nauka, uža oblasti fizikalna medicina i rehabilitacija (2 vanredna profesora), biologija i humana genetika (1 docent, 1 vanredni profesor); pedagoških nauka, uža oblast razvojna i pedagoška psihologija (1 docent); iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (uža oblast somatopedija), angažovano je 6 nastavnika (2 redovna profesora, 3 vanredna profesora i 1 docent).
Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni predmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.
Tabela 9. 0 Ukupni podaci o nastavnom osoblju u ustanovi ( lista se formira prilikom unosa podataka u elektronski formular, ustanova je obavezna da u ovu tabelu unese sve podatke koji se traže)

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog pograma drugog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, obezbeđeni su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Prostorne mogućnosti i oprema ispunjavaju neophodne uslove za uspešno obavljanje nastavne delatnosti u okviru studijskog programa. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard od neophodnih 2 m2 (po studentu)koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Raspoloživi prostor za realizaciju predavanja obuhvata učionicu u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2 (Kabinet za somatopediju, br. 5; površine 30 m2 i opremljen je računarom (Pentium IV) i plazmom koji omogućavaju video i power point prezentacije), kao i učionice i amfiteatre u nastavnim bazama, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
Vežbe i stručna praksa ostvaruju se u predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim institucijama, ustanovama socijalne zaštite i drugim ustanovama koje su relevantne za studijski program, koje se bave specijalnom edukacijom i rehabilitacijom dece i osoba sa invaliditetom, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
Za potrebe samostalnog studentskog rada obezbeđen je prostor biblioteke, čitaonice i internet čitaonice sa neophodnom pratećom opremom.
Na studijski program se upisuje 25 studenata, pa je na ovaj način obezbeđen neophodan prostor od 50 m2.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program osnovnih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:46

 

 

Kontakt Info