Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
osnovne akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Osnovne akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
240 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Defektolog
Dužina studija
Četiri godine, VIII semestara
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
60 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Osnovne akademske studije studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja traju četiri godine, sa ukupno 240 ESPB bodova, 60 ESPB bodova po godini. Godišnja opterećenost studenata je 690 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 750 časova tokom druge godine, 720 časova tokom treće godine i 645 časova tokom četvrte godine. Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja godišnje.
Studije se realizuju tokom osam semestara sa po 30 ESPB bodova. Program se sastoji od ukupno 52 nastavna predmeta, od kojih student sluša 41 predmeta, 30 obavezna i 22 izbornih, od kojih bira 11 predmeta. Izborni predmeti podeljeni su u 11 grupa.
Planom studijskog programa predviđeno je da se u prvoj godini studija sluša 10 obaveznih i 2 izborna predmeta (od ponuđenih 4), u drugoj godini 6 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6), u trećoj godini 7 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6) i u četvrtoj godini 7 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6). Tokom III i IV godine studija se izvodi stručna praksa, organizovana po modelu kontinuiranog tranja od dve nedelje (deset radnih dana, 80 radnih sati). Od 12 predmeta koji se slušaju u prvoj godini studija, 7 je jednosemestralnih, a 5 dvosemestralnih, u drugoj godini je od 9 predmeta 3 su jednosemestralna i 6 su dvosemestralna, u trećoj godini je od 10 predmeta 4 jednosemestralnih i 6 dvosemestralnih, a u četvrtoj godini studija 10 predmeta koji se slušaju 6 su jednosemestralni, a 4 su jednosemestralna.
Bodovna vrednost svakog predmeta i stručne prakse utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata i kreće se od 3 do 9 ESPB bodova.
Plan i program osnovnih akademskih studija se ostvaruje izvođenjem nastave (predavanja i vežbe). Stručna praksa se realizuje uz koordinaciju i superviziju nastavnika, saradnika i koordinatora iz ustanove u kojoj se obavlja. Studenti se uključuju u aktivnosti prevencije i specifične vidove procene i tretmana osoba s poremećajima u ponašanju, što omogućava neposrednu primenu stečenih znanja i veština, kao i evaluaciju postignuća.
Nakon završetka osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje Defektolog.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Osnovnih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja je upoznavanje studenata sa:
- razvojem, predmetom, ciljevima, zadacima i metodima prevencije i tretmana osoba sa poremećajima ponašanja i njihovog okruženja;
- istorijskim razvojem specijalne pedagogije, uz komparativnu analizu i kritički osvrt na različite pravce sagledavanja fenomena poremećaja ponašanja;
- savremenim teorijskim i empirijskim pristupima fenomenu poremećaja ponašanja;
- osnovnim metodološkim modelima i primenom osnovnih metoda prikupljanja i obrade podataka;
- osnovnim krivičnopravnim, psihološkim, kriminološkim, pedagoškim i sociološkim saznanjima, neophodnim za razumevanje biopsihosocijalnih činilaca tipičnog razvoja ljudskog bića i razvojnih odstupanja;
- osnovnim pristupima fenomenu poremećaja u ponašanju, etiološkim, fenomenološkim i viktimološkim aspektima te pojave, i oblicima preventivnog i korektivnog specijalno-pedagoškog rada sa decom i odraslim osobama sa poremećajima ponašanja;
- osobenostima multidisciplinarnog pristupa prevenciji poremećaja ponašanja, kao i proceni i tretmanu osoba sa poremećajima ponašanja;
- osobenostima dece i odraslih sa različitim vidovima poremećaja u ponašanju i odgovarajućim metodima prevencije i tretmana;
- savremenim strategijama prevencije poremećaja ponašanja, principima realizacije individualnih planova i programa vaspitno-korektivnog rada sa osobama sa poremećajima ponašanja;
- svim fazama specijalno-pedagoškog rada u institucionalnim i vaninstitucionalnim uslovima;

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Osnovnih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja su :
- Usvajanje znanja o etiologiji, fenomenologiji i posledicama poremećaja ponašanja na pojedinca i društvo;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblastima univerzalne, selektivne i indikovane prevencije poremećaja ponašanja;
- Sticanje znanja i veština neophodnih za realizaciju procene potencijala i potreba za primenom tretmana osoba sa različitim vidovima i nivoima poremećaja ponašanja;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu planiranja i programiranja preventivnih i vaspitno-korektivnih aktivnosti;
- Sticanje znanja i veština neophodnih za realizaciju programa prevencije i vaspitno-korektivnog rada sa osobama koje ispoljavaju različite oblike poremećaja ponašanja, kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalne orijentacije, osposobljavanja i socijalne reintegracije osoba sa poremećajima ponašanja kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- Sticanje bazičnih znanja i veština u oblasti direktivnog i nedirektivnog savetovanja osoba sa poremećajima ponašanja i njihovoih porodica;
- Razvoj i usavršavanje profesionalne etike i humanističkog pristupa problemima osoba sa poremećajima ponašanja kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- Razvijanje socijalno-pedagoških sposobnosti i veština delovanja u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju;
- Upoznavanje, ovladavanje i primena (međunarodnih i domaćih) standarda u oblasti prava osoba sa poremećajima ponašanja kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja;
- Osposobljavanje i motivisanje studenata za kontinuirano stručno usavršavanje.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Profesionalne kompetencije defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja sadrže profesionalna znanja, veštine i lične potencijale. Profesionalna znanja odnose se na zakonitosti socijalnog razvoja, poremećaje i teškoće socijalne integracije, društvenu reakciju, kao i ostala znanja koja jačaju profesionalne oblike ponašanja i olakšavaju proces donošenja odluka.
Kompetencije defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja se mogu podeliti na sledeće celine: sposobnost prikladne stručne intervencije; sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitno-korektivnog delovanja, sposobnost za saradnički dijalog i timski rad sa stručnjacima različitog profila; uspostavljanje profesionalnog odnosa prema različitim kategorijama osoba sa poremećajima u ponašanju; visok stepen razvijenosti socijalnih, organizacionih i veština komunikacije; sposobnost delovanja u zajednici; sposobnost ličnog i profesionalnog razvoja i sposobnosti proizašle iz profesionalne prakse.
Diplomirani defektolog-specijalni pedagog za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja osposobljen je za rad na prevenciji različitih oblika socijalnih devijacija, detekciji, proceni, procesuiranju, tretiranju i naknadnom staranju za sve kategorije osoba sa poremećajima u ponašanju, posebno mladih u sukobu sa zakonom i zavisnika od psihoaktivnih supstancija. Cilj profesionalnog delovanja je integracija, kompenzacija, edukacija, resocijalizacija – rehabilitacija, kao i socijalna kontrola.
Područja rada defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja su problemi dece, omladine i odraslih sa poremećajima u ponašanju i njihovo okruženje. Njihovo delovanje je prevashodno pedagoški usmereno i zadržava se na manifestnim i kognitivnim aspektima i njihovim socijalnim odrednicama. Posebno je naglašena fokusiranost ka prevenciji delinkvencije, kriminala i bolesti zavisnosti, kao i usmerenost ka praćenju, proučavanju, planiranju i programiranju, koordinaciji, realizaciji i evaluaciji preduzetih akcija na nivou pojedinca, grupa i društvenih zajednica.

Opis ishoda učenja
Po završetku osnovnih akademskih studija, defektolog-specijalni pedagog za prevenciju i tretman poremećaja u ponašanju je osposobljen za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća i to:
-da se bavi stručnim poslovima u domenu široko shvaćene prevencije kriminaliteta i drugih socijalnih devijacija, posebno iz oblasti savetovanja, korekcije, resocijalizacije i rehabilitacije, socijalne kontrole, odnosno tretmana osoba sa poremećajima ponašanja, mladih i odraslih u sukobu sa zakonom.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Osnovne akademske studije studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja traju četiri godine, sa ukupno 240 ESPB bodova, 60 ESPB bodova po godini. Godišnja opterećenost studenata je 705 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 750 časova tokom druge godine, 720 časova tokom treće godine i 645 časova tokom četvrte godine. Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja godišnje.
Studije se realizuju tokom osam semestara sa po 30 ESPB bodova. Program se sastoji od ukupno 52 nastavna predmeta, od kojih student sluša 41 predmeta, 30 obavezna i 22 izbornih, od kojih bira 11 predmeta. Izborni predmeti podeljeni su u 4 grupe.
Planom studijskog programa predviđeno je da se u prvoj godini studija sluša 10 obaveznih i 2 izborna predmeta (od ponuđenih 4), u drugoj godini 6 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6), u trećoj godini 7 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6) i u četvrtoj godini 7 obaveznih i 3 izborna predmeta (od ponuđenih 6). Tokom III i IV godine studija se izvodi stručna praksa, organizovana po modelu kontinuiranog tranja od dve nedelje (deset radnih dana, 80 radnih sati). Od 12 predmeta koji se slušaju u prvoj godini studija, 7 je jednosemestralnih, a 5 dvosemestralnih, u drugoj godini je od 9 predmeta 3 su jednosemestralna i 6 su dvosemestralna, u trećoj godini je od 10 predmeta 4 jednosemestralnih i 6 dvosemestralnih, a u četvrtoj godini studija 10 predmeta koji se slušaju 6 su jednosemestralni, a 4 su jednosemestralna. Stručna praksa organizuje se tokom šestog i osmog semestra u trajanju
Bodovna vrednost svakog predmeta i stručne prakse utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata i kreće se od 3 do 9 ESPB bodova.
Predmeti su podeljeni u 4 tipa: akademsko opšteobrazovni (8 predmeta) – 18,61% - 43 ESPB bodova; teorijsko metodološki (10 predmeta) – 19,48% - 45 ESPB bodova; naučno stručni (17 predmeta) – 36,36% - 84 ESPB bodova; stručno aplikativni (17 predmeta) – 26,41% - 61 ESPB bodova.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Program osnovnih akademskih i master studija prevencije i tretmana poremećaja ponašanja rezultat je višedecenijskog obrazovanja specijalnih pedagoga, osposobljenih za neposredno delovanje na pojedinca, porodicu i njihovo uže socijalno okruženje, čiji je život, razvoj i socijalna integracija ugrožena, otežana ili onemogućena. Od 1975. godine do danas, smer se kontinuirano razvijao i dograđivao u skladu sa potrebama društva, koristeći pri tom i afirmisana iskustva socijalno – specijalno pedagoške prakse većine evropskih zemalja (Nemačke, Austrije, Poljske, Češke, Slovenije, Hrvatske). Sledeći dva osnovna parametra usklađenosti – programski sadržaji, kao i profil i struktura programskih sadržaja, može se konstatovati da je kompatibilnost našeg studijskog programa sa ovim programima relativno uočljiva. Šireći svoje delovanje na područje prevencije, kao i sa područja brige i zaštite mladih u kontaktu i sukobu sa zakonom na ostale srodne skupine, profesija specijalnog pedagoga je dobila na širini i značaju. Poštujući specifičnosti problema i razvoja ove profesije od zemlje do zemlje, vidljive su razlike kako u nazivu tako i u formalnom statusu institucija koje se bave obrazovanjem ovog profila stručnjaka. Ono se odvija kako na nivou koledža, u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju (Luksemburg, Irska, Danska), viših i visokih škola (Belgija i Francuska), kao i na nivou univerzitetskih studija (Mađarska, Austrija, Poljska, Nemačka, Češka, Slovenija, Hrvatska).

Studijski program Odeljenja za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja, po svojim programskim sadržajima najpodudarniji je sa: Departmanom za krivično pravosuđe Univerziteta u Northemptonu (Velika Britanija), Odeljenjem za socijalnu pedagogiku Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) i Studijskim smerom za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska).U vanevropskom univerzitetskom području naš program pokazuje visok stepen kompatibilnosti sa Departmanom za kriminologiju Bar Ilan Univerziteta (Izrael) i Departmanom za kriminologiju Univerziteta u Melburnu (Australija).

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine.
Osnovne akademske studije može upisati osoba koja je srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju stekla završivši gimnaziju, medicinsku, ekonomsku ili neku drugu školu čija je obrazovna delatnost srodna predmetu studiranja.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit putem testa kojim se proveravaju znanja stečena tokom prethodnog školovanja u oblasti biologije, psihologije i sociologije.
Komisija za sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, koju imenuje dekan, ima zadatak da sprovede konkurs, organizuje polaganje prijemnog ispita, utvrdi redosled kandidata i formira jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajuće studente.
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu prema utvrđenim parametrima.
Upis kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija bez polaganja prijemnog ispita regulisan je odgovarajućim odredbama Statuta Fakulteta.
Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja nastavnika i saradnika, raspoloživih prostornih, tehničkih i bibliotečkih mogućnosti, kao i potreba relevantnih institucija za profilom stručnjaka koje obrazuje studijski program.
Student stiče pravo na upis na višu godinu studiju kada, u skladu sa studijskim programom, stekne najmanje 37 ESPB bodova na predmetima iz studijskog programa prethodne godine.
Ako student ima manje od 37 ESPB bodova može nastaviti studije tako što će ponovo upisati studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini, odnosno semestar ili semestre u kojima se realizuje taj studijski program, a pod uslovima koje određuje Nastavno-naučno veće.
Studentu treće godine koji ima prosek ocena veći od 8,5 može se omogućiti upis i više od 60 ESPB bodova, ali ne više od 90 kako to određuje 82. član Statuta Fakulteta.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Rad studenata na predmetima prvog nivoa studija studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja kontinuirano se prati na osnovu predispitnih aktivnosti tokom aktivne nastave i izražava u bodovima. Pod predispitnim aktivnostima podrazumeva se prisustvo i aktivno učešće na predavanjima, vežbama i drugim oblicima aktivne nastave i specifični zadaci predviđeni programom svakog nastavnog predmeta.
Ukupan broj mogućih bodova koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 70 bodova može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između bodova koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i bodova koje postiže polaganjem ispita predviđen je programom nastavnog predmeta.
Student priprema ispit na osnovu ispitnog materijala definisanog programom predmeta. Obim ispitnog materijala određen je brojem časova nastave.
Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta kad ispuni zadate predispitne obaveze i, ukoliko je to predviđeno programom nastavnog predmeta, položi ispite koji su definisani kao uslov.
Raspored ispita objavljuje se za sve ispitne rokove isticanjem na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
Ispit može da bude usmeni i/ili pismeni.
Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja bodova ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan) 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U trajnu evidenciju o ispitima unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks unose isključivo prelazne ocene.
Posle više neuspešnih polaganja istog ispita, ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavno osoblje angažovano na studijskom programu Prevencija i tretman poremećaja ponašanja čini 26 nastavnika, zaduženih za realizaciju 30 obaveznih i 22 izborna predmeta, na osnovnim akademskim studijama. Nastavnici, koji su angažovani sa 100% radnog vremena u ustanovi, realizuju 80,89 % ukupnog fonda predavanja na studijskom programu prvog nivoa. Potreban broj nastavnika za realizaciju časova predavanja je 12. Postojeći broj nastavnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 19 a postojeći broj nastavnika angažovanih po ugovoru 2, tako da je prosečno opterećenje nastavnika na ovom studijskom programu je 2,98 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina nastavnika su angažovani i na drugom nivou studija).
Na studijskom programu angažovano je i 12 saradnika koji su angažovani u ustanovi sa 100% radnog vemena. Potreban broj saradnika je 6.10. Postojeći broj saradnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 12, tako da je prosečno opterećenje saradnika na ovom studijskom programu je 4,67 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina saradnika su angažovani i na drugim studijskim programima i na drugom nivou studija).
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Na studijskom programu su angažovani nastavnici iz oblasti medicinskih nauka, uže oblasti fiziologija (1 redovni profesor), psihijatrija (1 redovni profesor i 2 vanredna), biologija i humana genetika (1 vanredni profesor),; pedagoških nauka, uža oblast opšta pedagogija sa metodologijom i istorijom pedagogije (1 vanredni profesor); pravnih nauka uže oblasti krivično pravo (1 redovni profesor); psiholoških nauka, 5 nastavnik (2 redovna profesora i 3 docenta) za uže oblasti klinička psihologija, opšta psihologija, razvojna i pedagoška psihologija i socijalna psihologija, socioloških nauka, uža oblast sociologija (1 docent), i najviše iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (10 nastavnika i to 3 redovna profesora, 5 vanrednih profesora i 4 docenta) za uže oblasti: metodologija istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, kriminologija penologija i viktimologija; socijalna patologija; metode u reedukaciji i rehabilitaciji; teorijske osnove specijalne edukacije i rehabilitacije; terapijske metode u tretmanu prestupnika; teorijski i metodski pristupi u prevenciji i tretmanu poremećaja ponašanja i psihologiji kriminaliteta i poremećaja ponašanja.
Oblast filološke nauke, uža naučna oblast engleski jezik i književnost realizuje 1 viši predavač i srpski jezik i književnost -1 redovni profesor po angažovan po ugovoru (30% radnog vremena.
Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni predmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog pograma prvog nivoa studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja obezbeđena su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Raspoloživi prostor obuhvata slušaonice, učionice, kabinete, vežbaonice, biblioteku, čitaonicu i druge prostore koji su neophodni za izvođenje nastave.
Predavanja se pretežno odvijaju u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2. Vežbe i stručna praksa ostvaruju se u školama, zdravstvenim institucijama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama pravosuđa (VU, VPD, KPZ, sudovi) i drugim ustanovama koje su relevantne za studijski program.
Ukupna površina koja se koristi za realizaciju svih oblika nastavne aktivnosti iznosi 1100,62 m2
Studijski pogram raspolaže opremom neophodnom za izvođenje nastave na svim nivoima studija, kao i za obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada. Deo savremene oprema koju visokoškolska ustanova ne poseduje obezbeđuje se kroz poslovno-tehničku saradnju sa ustanovama sa kojima je ostvarena saradnja.
Prostorne mogućnosti i oprema ispunjavaju neophodne uslove za uspešno obavljanje nastavne delatnosti u okviru studijskog programa. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard od neophodnih 4 m2, odnosno, 2 m2koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Različiti vidovi međunarodne saradnje pružaju mogućnost nastavnicima, saradnicima i studentima uvid i učešće u nastavnim i naučnoistraživačkim aktivnostima, pre svega na srodnim studijskim programima u okruženju.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program osnovnih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:43

  • Uverenje o akreditaciji

  • Uverenje o akreditaciji studijskog programa

    Osnovne akademske studije

 

 

Kontakt Info