Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
diplomske akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Diplomske akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
60 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Diplomirani defektolog – master
Dužina studija
Jedna godina, II semestara
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
50 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Diplomske akademske studije – master , studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja realizuju se tokom devetog i desetog semestra – V godina, sa ukupno 60 ESPB (20+40 ESPB). Godišnja opterećenost studenata je 600 sati (300 po semestru). Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja. Program se sastoji od ukupno 8 nastavnih predmeta, od kojih student sluša 2 obavezna i 6 izbornih predmeta, od kojih bira 3. Izborni predmeti su podeljeni u 2 grupe. Bodovna vrednost svakog predmeta utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata.
Plan i program diplomskih akademskih studija se ostvaruje izvođenjem nastave (predavanja i vežbe). Studijski istraživački rad se realizuje uz koordinaciju i superviziju nastavnika, saradnika i koordinatora iz ustanove u kojoj se obavlja. Studenti se uključuju u aktivnosti prevencije i specifične vidove procene i tretmana osoba s poremećajima u ponašanju, što omogućava naučno-stručni pristup izučavanja predmetnih problema i neposrednu primenu stečenih znanja i veština, kao i evaluaciju postignuća.
Nakon završetka diplomskih akademskih studija, student stiče zvanje Diplomirani defektolog - master.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Diplomsiih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja je upoznavanje studenata sa:
- Opštim principima i specifičnostima savetodavnog rada sa maloletnim prestupnicima;
- Istorijskim razvojem, modalitetima i savremenim pristupima u kreiranju i sprovođenju programa prevencije i rane intervencije poremećaja ponašanja i različitih vidova kriminaliteta;
- Savremenim pristupima korektivnim metodama u penološkoj praksi;
- Metodološkim modelima i primenom metoda prevencije narkomanije i tretmana narkomana;
- Krivičnopravnim, psihološkim, kriminološkim, pedagoškim i sociološkim saznanjima, neophodnim za razumevanje formalne i neformalne socijalne kontrole i prevencije kriminala i drugih poremećaja ponašanja;
- Osnovnim pristupima i metodama izučavanja i analize fenomena poremećaja u ponašanju, etiološkim, fenomenološkim i viktimološkim aspektima te pojave u sistemima zaštite mladih sa poremećajima ponašanja;
- Osobenostima multidisciplinarnog pristupa u individualnom i grupnom radu na proceni i tretmanu osoba sa poremećajima ponašanja;

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Diplomskih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja su :
- Usvajanje znanja o mogućnostima primene savetodavnog rada sa maloletnim delinkventima i efektima njihove primene;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblastima korektivnog rada i efektima primene metoda individualnog, grupnog i frontalnog rada sa osuđenim licima u penalnim ustanovama;
- Sticanje znanja i veština neophodnih za realizaciju procene potencijala i potreba za primenom tretmana osoba sa korisnicima psihoaktivnih supstanci;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu planiranja i programiranja preventivnih i vaspitno-korektivnih aktivnosti u cilju redukcije fenomena poremećaja ponašanja i kriminaliteta;
- Sticanje znanja i veština neophodnih za sagledavanje i izvođenje različitih oblika formalne i neformalne socijalne kontrole i programa prevencije i vaspitno-korektivnog rada sa osobama koje ispoljavaju različite oblike poremećaja ponašanja, kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti analitičkog rada u sistemu zaštite mladih sa poremećajem ponašanja;
- Sticanje specifikovanih znanja i veština u oblasti direktivnog i nedirektivnog savetovanja osoba sa poremećajima ponašanja i njihovoih porodica;
- Razvoj i usavršavanje profesionalnih veština neophodnih za rad u timu, individualnom i grupnom radu sa mladima i odraslima u sukobu sa zakonom;
- Razvijanje socijalno-pedagoških sposobnosti i veština delovanja u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju;
- Osposobljavanje i usavršavanje studenata za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja;
- Osposobljavanje i motivisanje studenata za kontinuirano stručno usavršavanje i interdisciplinarnu razmenu znanja i veština.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Profesionalne kompetencije diplomiranih defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja, sadrže profesionalna znanja, veštine i lične potencijale. Profesionalna znanja odnose se na stručna i naučna saznanja iz oblasti specijalno pedagoškog rada u porodici, školi i lokalnoj zajednici, oblasti korektivnog rada u penološkoj praksi, oblasti prevencije narkomanije i tretmana narkomana, oblasti formalne i neformalne socijalne kontrole i prevencije kriminala i drugih poremećaja ponašanja, oblasti analitičkog rada u sistemu zaštite mladih sa poremećajima ponašanja, oblasti individualnog i grupnog rada sa mladima i odraslima sa poremećajima ponašanja, kao i ostala znanja koja jačaju profesionalne oblike ponašanja i olakšavaju proces donošenja odluka tokom samostalnog i timskog rada na predmetnim problemima.
Kompetencije diplomiranih defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja se mogu podeliti na sledeće celine: sposobnost prikladne stručne intervencije; sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitno-korektivnog delovanja, sposobnost za saradnički dijalog i timski rad sa stručnjacima različitog profila; uspostavljanje profesionalnog odnosa prema različitim kategorijama osoba sa poremećajima u ponašanju; visok stepen razvijenosti socijalnih, organizacionih i veština komunikacije; sposobnost delovanja u zajednici; sposobnost ličnog i profesionalnog razvoja i sposobnosti proizašle iz profesionalne prakse.
Diplomirani defektolog-specijalni pedagog za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja osposobljen je za rad na prevenciji različitih oblika socijalnih devijacija, detekciji, proceni, procesuiranju, tretiranju i naknadnom staranju za sve kategorije osoba sa poremećajima u ponašanju, posebno mladih u sukobu sa zakonom i zavisnika od psihoaktivnih supstancija, za savetodavni rad sa maloletnim prestupnicima, za planiranje i realizaciju programa prevencije, za primenu korektivnih metoda u penološkoj praksi, za planiranje prevencije i realizaciju programa tretmana narkomana, za sagledavanje, planiranje i realizaciju različitih oblika formalne i neformalne socijalne kontrole i prevencije kriminala i drugih poremećaja ponašanja, za analitički rad u sistemu zaštite mladih sa poremećajima ponašanja, kao i induvidualni i grupni rad u tretmanu osoba sa poremećajem ponašanja. Cilj profesionalnog delovanja je integracija, kompenzacija, edukacija, resocijalizacija – rehabilitacija, kao i socijalna kontrola naučno-stručna analiza fenomena poremećaja ponašanja i kriminala.
Područja rada diplomiranih defektologa-specijalnih pedagoga za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja su problemi dece, omladine i odraslih sa poremećajima u ponašanju i njihovo okruženje. Njihovo delovanje je prevashodno pedagoški usmereno i zadržava se na manifestnim i kognitivnim aspektima i njihovim socijalnim odrednicama. Posebno je naglašena fokusiranost ka prevenciji delinkvencije, kriminala i bolesti zavisnosti, kao i usmerenost ka praćenju, proučavanju, planiranju i programiranju, koordinaciji, realizaciji i evaluaciji preduzetih akcija na nivou pojedinca, grupa i društvenih zajednica i interdisciplinarnoj razmeni naučno-stručnih saznanja.

Opis ishoda učenja
Student diplomskih akademskih studija, pored znanja i veština stečenih na osnovnim studijama, stiče znanja i veštine u oblastima:
- samostalne stručne intervencije koja podrazumeva planiranje, kreiranje, sprovođenje i evaluaciju programa univerzalne, selektivne i indikovane prevencije poremećaja ponašanja, detekcije, procene potencijala i potreba i tretmana osoba sa poremećajima ponašanja kao i mladih i odraslih u sukobu sa zakonom;
- primene kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja poremećaja ponašanja;
- izučavanja različitih fenomena vezanih za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kojim se unapređuje njihova ukupna naučna i stručna kompetentnost.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Diplomske akademske studije – master studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, realizuju se tokom devetog i desetog semestra – 5. godina, sa ukupno 60 ESPB (20+40 ESPB). Godišnja opterećenost studenata je 600 sati (300 po semestru). Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja. Program se sastoji od ukupno 8 nastavnih predmeta, od kojih student sluša 2 obavezna i 6 izbornih predmeta, od kojih bira 3. Izborni predmeti su podeljeni u 2 grupe. Bodovna vrednost svakog predmeta utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata i kreće se od 5 do 15 ESPB. Studijski istraživački rad se realizuje tokom 10. semestra sa ukupnim fondom 90 časova, a nosi 25 ESPB.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Program diplomskih - master studija prevencije i tretmana poremećaja ponašanja osposobljavava studente za samostalna stručno-istraživački rad i neposredno specijalno-pedagoško delovanje na pojedinca, porodicu i njihovo uže socijalno okruženje, čiji su život, razvoj i socijalna integracija ugroženi, otežani ili onemogućeni. Program master studija razvijamo na osnovu afirmisaih iskustva socijalno – specijalno pedagoške prakse većine evropskih zemalja poput Nemačke, Austrije, Poljske, Češke, Slovenije, Hrvatske, itd. Sledeći dva osnovna parametra usklađenosti – programski sadržaji, kao i profil i struktura programskih sadržaja, može se konstatovati da je kompatibilnost našeg studijskog programa sa ovim programima relativno uočljiva. Šireći svoje delovanje na područje prevencije, kao i sa područja brige i zaštite mladih u kontaktu i sukobu sa zakonom na ostale srodne skupine, profesija specijalnog pedagoga je dobila na širini i značaju. Poštujući specifičnosti problema i razvoja ove profesije od zemlje do zemlje, vidljive su razlike kako u nazivu tako i u formalnom statusu institucija koje se bave obrazovanjem ovog profila stručnjaka. Ono se odvija kako na nivou koledža, u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju (Luksemburg, Irska, Danska), viših i visokih škola (Belgija i Francuska), kao i na nivou univerzitetskih studija (Mađarska, Austrija, Poljska, Nemačka, Češka, Slovenija, Hrvatska).

Studijski program master studija Odeljenja za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja, po svojim programskim sadržajima najpodudarniji je sa: Departmanom za krivično pravosuđe Univerziteta u Northemptonu (Velika Britanija), Odeljenjem za socijalnu pedagogiku Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) i Studijskim smerom za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska).U vanevropskom univerzitetskom području naš program pokazuje visok stepen kompatibilnosti sa Departmanom za kriminologiju Bar Ilan Univerziteta (Izrael) i Departmanom za kriminologiju Univerziteta u Melburnu (Australija).

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Diplomske akademske studije, studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, mogu upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. Pravo upisa na diplomske akademske studije ima i kandidat koji je stekao visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje 8 semestara, ukoliko mu je opšta prosečna ocena najmanje 8.
Upis se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine. Komisija za sprovođenje konkursa za upis na diplomske akademske studije, koju imenuje dekan, sprovodi konkurs i utvrđuje redosled primljenih kandidata.
Redosled kandidata za upis određuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama. Pravo na upis stiče kandidat rangiran u okviru utvrđenog broja studenata koji se primaju.
Broj studenata koji se upisuju na diplomske akademske studije, studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, utvrđen je na osnovu broja nastavnika i saradnika, raspoloživih prostornih, tehničkih i bibliotečkih mogućnosti, kao i potreba relevantnih institucija za profilom stručnjaka koje obrazuje studijski program. Ovaj studijski program, od školske 2009/10 godine, kada će početi da se realizuje, upisuje 25 studenata.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Rad studenata na predmetima drugog nivoa studija studijskog programa Prevencija i tretman poremećaja ponašanja kontinuirano se prati na osnovu predispitnih aktivnosti tokom aktivne nastave i izražava u bodovima. Pod predispitnim aktivnostima podrazumeva se prisustvo i aktivno učešće na predavanjima, vežbama i drugim oblicima aktivne nastave i specifični zadaci predviđeni programom svakog nastavnog predmeta.
Ukupan broj mogućih bodova koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 70 bodova može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između bodova koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i bodova koje postiže polaganjem ispita predviđen je programom nastavnog predmeta.
Student priprema ispit na osnovu ispitnog materijala definisanog programom predmeta. Obim ispitnog materijala određen je brojem časova nastave.
Raspored ispita objavljuje se za sve ispitne rokove isticanjem na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
Ispit može da bude usmeni i/ili pismeni.
Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja bodova ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan) 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U trajnu evidenciju o ispitima unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks unose isključivo prelazne ocene.
Posle više neuspešnih polaganja istog ispita, ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavno osoblje angažovano na studijskom programu Prevencija i tretman poremećaja ponašanja čini 11 nastavnika, zaduženih za realizaciju 2 obavezna i 6 izbornih predmeta, na diplomskim akademskim studijama. Nastavnici, koji su angažovani sa 100% radnog vremena u ustanovi, realizuju 91,50 % ukupnog fonda predavanja na studijskom programu drugog nivoa. Potreban broj nastavnika za realizaciju časova predavanja je 2.58. Postojeći broj nastavnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 10, a postojeći broj nastavnika angažovanih po ugovoru 1, tako da je prosečno opterećenje nastavnika na ovom studijskom programu je 1,56 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina nastavnika su angažovani i na prvom nivou studija).
Na studijskom programu angažovana su i 4 saradnika koji su angažovani u ustanovi sa 100% radnog vremena. Potreban broj saradnika je 1.80. Postojeći broj saradnika zaposlenih u ustanovi sa 100% radnog vremena je 4, tako da je prosečno opterećenje saradnika na ovom studijskom programu je 3,68 časova aktivne nastave nedeljno (napomena: većina saradnika su angažovani i na drugim studijskim programima i na prvom nivou studija).
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Na studijskom programu je angažovano 6 nastavnika iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, razvrstanih po sledećim užim naučnim oblastima: psihologija kriminala i poremećaja ponašanja (1 nastavnik – docent), socijalna patologija (1 nastavnik – docent), kriminologija, penologija i viktimologija (1 nastavnik – vanredni profesor), teorijski i metodski pristupi u prevenciji i tretmanu poremećaja ponašanja (3 nastavnika – 1 vanredni profesor i 2 docenta).
Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni predmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog pograma drugog nivoa studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja obezbeđena su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Raspoloživi prostor obuhvata slušaonice, učionice, kabinete, vežbaonice, biblioteku, čitaonicu i druge prostore koji su neophodni za izvođenje nastave.
Predavanja se pretežno odvijaju u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2. Vežbe i stručna praksa ostvaruju se u školama, zdravstvenim institucijama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama pravosuđa (VU, VPD, KPZ, sudovi) i drugim ustanovama koje su relevantne za studijski program.
Ukupna površina koja se koristi za realizaciju svih oblika nastavne aktivnosti iznosi 1100,62 m2
Studijski pogram raspolaže opremom neophodnom za izvođenje nastave na svim nivoima studija, kao i za obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada. Deo savremene oprema koju visokoškolska ustanova ne poseduje obezbeđuje se kroz poslovno-tehničku saradnju sa ustanovama sa kojima je ostvarena saradnja.
Prostorne mogućnosti i oprema ispunjavaju neophodne uslove za uspešno obavljanje nastavne delatnosti u okviru studijskog programa. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard od neophodnih 4 m2, odnosno, 2 m2koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Različiti vidovi međunarodne saradnje pružaju mogućnost nastavnicima, saradnicima i studentima uvid i učešće u nastavnim i naučnoistraživačkim aktivnostima, pre svega na srodnim studijskim programima u okruženju.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program diplomskih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Prevencija i tretman poremećaja ponašanja nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

 

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:41

 

 

Kontakt Info