Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija
osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju