Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Obaveštenja


Studijski program - Akreditacija 2015. godine

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU /osnovne akademske studije/

 

Struktura studijskog programa

Osnovne akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i reha-bilitacija osoba sa teškopama u mentalnom razvoju traju četiri godine, sa uku-pno 240 ESPB bodova, 60 ESPB bodova po godini. Godišnja opterećenost studenata je 720 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 705 časova tokom druge godine, 660 časova tokom treće godine i 765 časova tokom četvrte godine. Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja godišnje.
Program se sastoji od ukupno 53 nastavna predmeta, od kojih student sluša 43 predmeta, 33 obavezna i 20 izbornih, od kojih bira 10 predmeta.
Plan i program osnovnih akademskih studija se ostvaruje izvođenjem nastave, koja se sastoji iz predavanja i vežbi. Programom je predviđena i stručna praksa,
tokom koje se, uz koordinaciju i superviziju nastavnika, saradnika i koordinatora iz ustanove u kojoj se obavlja, studenti uključuju u vaspitni i vaspitno-obrazovni proces, kao i specifične vidove kliničke procene i tretmana osoba s teškoćama u mentalnom razvoju, što omogućava neposrednu primenu stečenih znanja i vešti-na, kao i evaluaciju postignuća.
Nakon   završetka   osnovnih   akademskih   studija,   student   stiče   zvanje Diplomirani defektolog.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Osnovnih akademskih studija Specijalna eduka-cija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:

 1. Usvajanje znanja o uzrocima, prevalenciji, incidenciji, vidovima, nivoi-ma, načinu ispoljavanja i posledicama teškoća u mentalnom razvoju
 2. Ovladavanje znanjima i veštinama u oblastima primarne i sekundarne prevencije teškoća u mentalnom razvoju
 3. Sticanje znanja i veština neophodnih za sprovođenje specifičnih vidova kliničke procene i kliničkog tretmana osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju (intelektualnom ometenošću, au-tističkim spektrom poremećaja, specifičnim smetnjama u učenju, razvoj-nim poremećajima pažnje i dr.) tokom svih perioda života.
 4. Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu procesa vaspitanja osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života.
 5. Sticanje znanja i veština neophodnih za razumevanje principa indivi-dualizacije i realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa sa decom i omla-dinom sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
 6. Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalnog osposoblja-vanja i socijalne integracije osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
 7. Sticanje znanja i veština u oblasti savetovanja, koje omogućavaju aktivno učešće u stručnom timu za pomoć osobama sa teškoćama u mentalnom raz-voju i njihovim roditeljima.
 8. Usvajanje stavova i profesionalne etike koja omogućava konstruktivan na-čin sagledavanja osoba sa teškoćama u razvoju
 9. Razvijanje sposobnosti promovisanja prava osoba sa teškoćama u mental-nom razvoju u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju
 10. Razvijanje profesionalno odgovornog ponašanja u svim etapama i prema svim učesnicima procesa edukacije i rehabilitacije.
 11. Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije studenata osnovnih akademskih studija Specijalna edu-kacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju su: sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, procene, kliničkog tret-mana i individualne podrške osoba s teškoćama u mentalnom razvoju; saradnja sa roditeljima; promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
Predmetno-specifične kompetencije studenata osnovnih akademskih studija: realizacija vaspitnog procesa i vaspitno-obrazovnog procesa u nastavi maternjeg jezika, matematike, veština, prirode i društva i tehnologije materijala i zani-manja kod dece i mladih sa intelektualnom ometenošću (IO); rad u inkluzivnom obrazovnom okruženju, izradi i sprovođenju Individualnog obrazovnog plana (IOP); učešće u svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijal-ne integracije osoba sa IO; procena i tretman osoba sa IO, autističkim spektrom poremećaja, specifičnim smetnjama u učenju, razvojnim poremećajima pažnje i vi-šestrukim smetnjama.
Ishod učenja
Student osnovnih akademskih studija raspolaže: znanjima o uzrocima, pre-valenciji, incidenciji, vidovima, nivoima, načinu ispoljavanja i posledicama teškoća u mentalnom razvoju; znanjima i veštinama u oblastima primarne pre-vencije, rane intervencije, specifičnih vidova procene, individualne podrške i tretmana kognitivnih sposobnosti i adaptivnih veština osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (intelektualnom ometenošću, autističkim spektrom pore-mećaja, specifičnim smetnjama u učenju, razvojnim poremećajima pažnje i udru-ženim smetnjama); znanjima i veštinama u oblasti vaspitanja, obrazovanja, profe-sionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; sposobnošću za savetodavni rad i saradnju sa roditeljima i promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kurikulum studijskog programa (.pdf)


Studijski program

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU /master akademske studije/

Master akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju traju jednu školsku godinu, odnosno dva semestra sa ukupno 60 ESPB bodova, 30 ESPB bodova po semestru. Godišnja opterećenost studenata je 630 časova aktivne nastave.
Za drugi semestar planirana jerealizacija studijskog istraživačkog rada u oblastima predviđenim programomi završnog (master) rada.
Plan i program master akademskih studijase izvodi kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad.
Nakon završetka master akademskih studija, student stiče zvanje Master defektolog.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Master akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:

 • Produbljivanje, proširivanje i kreativna integracija znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama.
 • Sticanje znanja i veština neophodnih za kompetentno planiranje, kreiranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u oblastima primarne prevencije, sekundarne prevencije, kliničke procene i tretmana, vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sarazličitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života.
 • Ovladavanje kvantitativnim i kvalitativnim metodima istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.
 • Osposobljavanje za aktivno učešće, integraciju i interpretaciju informacija, donošenje odluka i rukovođenje u multidisciplinarnom timu.
 • Osposobljavanje za samostalno korišćenje, kritičku i komparativnu analizu, integraciju i interpretaciju naučnih i stručnih informacija.

Kompetencije diplomiranih studenata

Student master akademskih studija stiče znanja i veštine u oblastima:samostalnog planiranja, kreiranja, sprovođenja i evaluacije programa prevencije, procene i tretmana osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; metodologije naučnog istraživanja u oligofrenologiji; socijalnog modela ometenosti (modela pružanja podrške u inkluzivnom obrazovanju, planiranja i programiranja u radu sa osobama saporemećajima autističkog spektra, procene edukativnih potencijala i potrebe za podrškom, samousmeravanja, samozastupanjai mentalnog zdravlja osoba sa IO) i specifičnih modela tretmana osoba s teškoćama u mentalnom razvoju (tretman igrom, terapija pokretom, senzomotorni metod, kognitivnestrategije učenja, adaptivne veštine i socijalna participacija).

Kurikulum studijskog programa (.pdf)


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU /osnovne akademske studije/

Akreditacija - osnovne akademske studije


Studijski program

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU /diplomske akademske studije/

Akreditacija - master akademske studije